[1]
Ossowski, W. 2023. Shipyard Archaeology in the Southern Baltic. Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia. 18, (grudz. 2023), 167–181. DOI:https://doi.org/10.15584/anarres.2023.18.11.