O czasopiśmie

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza są kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, nawiązującym w swej idei do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych czasopism naukowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, są kontynuatorem Rzeszowskich Zeszytów Naukowych Prawo – Ekonomia wydawanych przez Filię UMCS w Rzeszowie, w obecnej formie istnieją od 2003 roku.  Zawierają prace (artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, glosy) z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa tak prywatnego jak i publicznego, teorii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Część tekstów publikowana jest w językach obcych zwłaszcza, w języku angielskim i słowackim. Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy prawa, z kraju i z zagranicy.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki za publikację w  Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza uzyskuje się 40 punktów. Link do Wykazu Czasopism (09.02.2021 r.)

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza zostały włączone do C.E.E.O.L (THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) rekomendowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektronicznej, ogólnodostępnej bazy, umożliwiającej dostęp do pełnych tekstów publikacji, ukazujących się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym wydawanym w Europie Środkowej i Południowo - Wschodniej, celem rozpowszechnienia ich w międzynarodowym obiegu naukowym (www.ceeol.com). 

Zeszyty Naukowe także znajdują się w bazie danych Index Copernicus International.

Pełne teksty artykułów publikowanych w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza znajdują się na stronie Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (repozytorium).