Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie Microsoft Word o zakończeniu .DOC (nie .DOCX).
 • Autor przesyła dwa pliki:
  1) pierwszy plik zawiera:
  a) tekst artykułu - sporządzony z zachowaniem wymogów redakcyjnych;
  b) streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim;
  c) tytuł w j. angielskim, streszczenie i słowa kluczowe w j. angielskim;
  e) wykaz bibliografii
  2) drugi plik zawiera: dane autora, afiliację, ORCID, adres e-mail.
 • Tekst odpowiada wymogom redakcyjnym. Pliki nieodpowiadające wymogom redakcyjnym nie będą poddawane procedurze recenzji i będą odrzucane bez poinformowania autora.
 • W przypadku gdy zgłaszany tekst stanowi publikację pokonferencyjną proszę o zaznaczenie tego we wiadomości do Redakcji z powołaniem się na tytuł i datę konferencji.

Wytyczne dla autorów

Zasady Publikacji w Acta Iuridica Resoviensia

Nadesłane materiały mogą mieć formę artykułu, glosy, recenzji, sprawozdania oraz przeglądu ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism.

Materiały winny być sporządzone w wersji elektronicznej w formacie edytora Microsoft Word (zapis w formacie o zakończeniu DOC [nie DOCX]. 

W pliku z artykułem należy dodać również streszczenie nie dłuższe niż 1/3 strony (do 1000 znaków) w języku polskim i angielskim wraz z tytułem w języku angielskim oraz słowa kluczowe po polsku i angielsku oraz bibliografię.

Dodatkowo Autor powinien przesłać odrębny plik zawierający swoje imię, nazwisko, adres e-mail, tytuł lub stopień naukowy oraz afiliację, a także unikalny identyfikator naukowców (ORCID - Open Researcher and Contributor ID).

Autor przesyłając materiał do publikacji proszony jest o podanie swojego adresu do korespondencji, kontaktu telefonicznego oraz adresu e -mailowego.

Autor otrzymuje w wersji elektronicznej materiał do korekty autorskiej. Brak zwrotu korekty autorskiej w wyznaczonym terminie oznacza akceptację wersji tekstu otrzymanego.

Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały; przesyła jedynie egzemplarz zeszytu.

 

Zasady sporządzania przypisów w Acta Iuridica Resoviensia

Numeracja przypisów jest ciągła.

Przypis jest traktowany jak zdanie, dlatego powinien zaczynać się dużą literą, zaś kończyć kropką.

W tekście numer przypisu umieszcza się bez spacji po wyrazie, przed przecinkiem lub kropką kończącą zdanie.

Dzieło autora, które jest powoływane po raz pierwszy należy cytować w następujący sposób: inicjał imienia z kropką, nazwisko, po przecinku tytuł dzieła kursywą, miejsce i rok wydania, strony, np. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk,Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 42.

Artykuł z czasopisma naukowego należy cytować w następujący sposób: inicjał imienia z kropką, nazwisko, tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma (w cudzysłowie „….”), cyframi arabskimi tom, po przecinku numer zeszytu, następnie, rok wydania, cytowane strony, np. S. Grobel, Niektóre aspekty winy w prawie cywilnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza”, Prawo 10, 2011, s. 62.

Artykuł z publikacji zbiorowej należy cytować w następujący sposób: inicjał imienia autora z kropką, nazwisko, tytuł artykułu w kursywie, przecinek, a następnie [w:], tytuł publikacji zbiorowej w kursywie, redaktora (redaktorów), miejsce wydania i strony, np. A. Dębiński, Prawo rzymskie a systematyka prawa kanonicznego, [w:] ‘Leges sapere’.Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer, Kraków 2008, s. 135 i n.

Cytowanie po raz kolejny dzieło tego samego autora należy cytować w następujący sposób: inicjał imienia z kropką, nazwisko, po przecinku skrót op. cit. w kursywie i numer strony lub pierwsze słowa tytułu w kursywie z trzema kropkami i numerem strony, np.  S. Grobel, op. cit., s. 64 lub S. Grobel, Niektóre aspekty…, s. 64.

Jeśli w tekście artykułu znajdą się obok siebie w kolejnych przypisach dwa odniesienia do jednej pozycji tego samego autora, należy stosować skrót Tamże, pisany kursywą, np. przypis 1 – S. Grobel, Niektóre aspekty…, s. 64; przypis 2 – Tamże, s. 66.

Jeśli w jednym artykule jest cytowanych kilka tekstów tego samego autora, należy w przypisach (dalszych, nie dotyczy to pierwszego przypisu z danej pozycji) wprowadzić jednoznaczny skrót tytułu, który zróżnicuje te pozycje, po nim …, bez kursywy, np. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 121 i n.; E. Ura, Obowiązki pracowników administracji publicznej a odpowiedzialność za ich wykonanie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza”, Prawo 1, 2003, s. 401 – w przypisach dalszych należy cytować: (jeśli znajdą się w jednym przypisie) E. Ura, Prawo …, s. 121 i n.; Tenże, Obowiązki pracowników …, s. 405; (jeśli w różnych przypisach) E. Ura, Prawo …, s. 121 i n.; oraz E. Ura, Obowiązki pracowników…, s. 405.

 

Redakcja uprzejmie prosi o zapoznanie się z poniższym plikiem zawierającym przykładowy artykuł wraz z wyjaśnieniem wymogów redakcyjnych. Artykuły nieodpowiadające wymogom redakcyjnym nie będą poddawane procedurze recenzji.

Link do pliku z wymogami redakcyjnymi

 

Zapora ghostwriting

Redakcja Acta Iuridica Resoviensia wymaga od autorów przestrzegania zasad rzetelności naukowej.

Przesłanie artykułu do Acta Iuridica Resoviensia jest jednoznaczne z przyjęciem, że artykuł jest wskazanego autorstwa. Odpowiedzialność za prawdziwość przesłanych danych ponosi autor. Współautorzy publikacji proszeni są o pełne ujawnienie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (w tym informacji o ich współpracy oraz o autorstwie koncepcji, założeń, metod, itp.,). Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na autorze zgłaszającym materiał do publikacji.

Redakcja będzie ostrzegać przed przejawami nierzetelności naukowej – m.in. takimi jak ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa lub współautorstwa, a w przypadku podziękowań, bez określenia wkładu adresata podziękowań) i guest authorship (wskazanie autora lub współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden).

Redakcja będzie zasięgać informacji o źródłach finansowania publikacji, w tym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów.

 

Zasady recenzowania artykułów przysłanych do Acta Iuridica Resoviensia

Teksty nadsyłane do redakcji będą podlegały wstępnej ocenie przez redaktorów tematycznych.

Przy recenzowaniu stosowana będzie zasada double blind review, według której recenzent i autor tekstu nie znają swojej tożsamości.

Do oceny każdego artykułu powołuje sie dwóch recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki (w przypadku tekstów w języku angielskim co najmniej jeden z nich pochodzić będzie z instytucji zagranicznej).

Recenzenci zewnętrzni:

a)  nie są członkami Redakcji,

b) są pracownikami kompetentnymi w danej dziedzinie i mają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy,

c) cieszą sie dobrą opinią,

d) nie są zatrudnieni w tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,

W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać oświadczenie o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Redakcja przekazuje recenzentowi tekst publikacji, streszczenie artykułu, i prosi o podjecie, w określonym terminie, decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do publikacji. Recenzenci zaś zobowiązują się w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.

Redakcja Acta Iuridica Resoviensia przekazuje recenzentowi formularz recenzji. Recenzja musi kończyć sie jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.

Recenzent przekazuje sporządzoną recenzje w postaci elektronicznej na adres e-mail Redakcji.

Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu, który ma obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst lub gdy autor tekstu nie zgadza sie z wnioskami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska Redakcji. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, po zasięgnięciu opinii Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej.

 

Zasady etyki publikacyjnej

Redakcja Acta Iuridica Resoviensia przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics). Redakcja korzysta ze standardów i wytycznych COPE, a także kodeksów postępowania i opisów studiów przypadków oraz diagramów stworzonych przez Committee on Publication Ethics, które ta organizacja udostępniła w formie elektronicznej na stronie http://publicationethics.org/resources wraz z prawem do dalszego wykorzystania. Plik z polskim tłumaczeniem diagramów znajduje się poniżej wśród plików do pobrania (Etyka publikacji). Autorami polskiego tłumaczenia diagramów COPE są Ewa Rozkosz i Sylwia Ufnalska. Tłumaczenie za: ekulczycki.pl.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.