Cooperation and collaboration between the Polish Police and Armed Forces of the Republic of Poland in terms of ensuring security and public order

Autor

Słowa kluczowe:

współdziałanie, współpraca, Policja, Siły Zbrojne RP

Abstrakt

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowi jeden z najważniejszych konstytucyjnych celów państwa i zarazem zadanie wielu organów władzy publicznej. Policja jest wiodącą umundurowaną i uzbrojoną formacją w systemie organów bezpieczeństwa publicznego, której nadrzędnym celem działania określonym przez ustawodawcę jest służenie społeczeństwu poprzez ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W wypełnianiu zadań związanych z tak rozległym obszarem aktywności Policja nie musi być jednak samodzielna. Naturalnym partnerem dla Policji jest wojsko pomimo tego, że głównym zadaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ochrona państwa i społeczeństwa przed zewnętrznym zagrożeniem militarnym. Niniejsze opracowanie ma na celu scharakteryzowanie formalnych podstaw i zakresu współdziałania Policji i Sił Zbrojnych RP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym celu przeanalizowano podstawy prawne udzielania wsparcia Policji przez Siły Zbrojne RP wynikające z ustaw o: stanie wyjątkowym, klęsce żywiołowej, zarządzaniu kryzysowym, Policji, działaniach antyterrorystycznych i powszechnym obowiązku obrony RP oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia wykonawcze. W niniejszym artykule odniesiono się także do zagadnienia współdziałania Policji z Siłami Zbrojnymi RP na podstawie zawieranych porozumień.

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Rozborska, D. . (2021). Cooperation and collaboration between the Polish Police and Armed Forces of the Republic of Poland in terms of ensuring security and public order. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 200–210. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/1988

Numer

Dział

Artykuły