TAJEMNICA ADWOKACKA JAKO ELEMENT REALIZACJI PRAWA DO SPRAWIEDLIWEGO PROCESU SĄDOWEGO ORAZ PRAWA DO POSZANOWANIA KORESPONDENCJI

Autor

Słowa kluczowe:

tajemnica adwokacka, tajemnica zawodowa, adwokatura, prawo do sprawiedliwego procesu, prawo do poszanowania korespondencji, wymiar sprawiedliwości, prawa człowieka, zawód zaufania publicznego

Abstrakt

Problematyka zwolnienia z tajemnicy zawodowej adwokata oraz charakter tej tajemnicy zawodowej jest szeroko poruszany zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w doktrynie. Aby dokonać analiz tej tematyki, niezbędne było dokonanie wykładni przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, zapisów Kodeksu Etyki Adwokackiej z dnia 14 grudnia 2011 r., Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., a także gwarancji zapisanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. Wykładnia była dokonywana w zestawieniu z orzecznictwem polskich sądów powszechnych i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przedstawiono również pogląd Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Zważywszy, iż tajemnica zawodowa adwokatów jest nieodłącznym elementem wymiaru sprawiedliwości, błędne byłoby pominięcie ogólnie przyjętych norm moralnych społeczeństwa w odniesieniu do procesowej roli adwokata. W opracowaniu postawiono hipotezę badawczą, iż zachowanie tajemnicy zawodowej adwokatów jest częścią realizacji prawa do rzetelnego procesu oraz prawa do poszanowania życia prywatnego. Artykuł miał na celu podkreślenie istoty zachowania tajemnicy adwokackiej przez adwokatów jako nieodłącznego elementu obrony strony postępowania oraz wskazanie rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy polskimi sądami a orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Banach, N. (2022). TAJEMNICA ADWOKACKA JAKO ELEMENT REALIZACJI PRAWA DO SPRAWIEDLIWEGO PROCESU SĄDOWEGO ORAZ PRAWA DO POSZANOWANIA KORESPONDENCJI. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 7–21. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2565

Numer

Dział

Artykuły