Model prawny współdziałania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego. Zagadnienia wybrane

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2021.3.19

Słowa kluczowe:

zarządzanie kryzysowe, planowanie cywilne, infrastruktura krytyczna, współdziałanie w systemie zarządzania kryzysowego

Abstrakt

Artykuł dotyczy ukształtowania modelu współdziałania władz publicznych na gruncie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Regulacja ta normuje zadania administracji publicznej, Sił Zbrojnych oraz obowiązki właścicieli i posiadaczy infrastruktury krytycznej. Zawiera charakterystykę i ocenę zasad, zakresu, form i trybu podejmowania działań wspólnych przede wszystkim w obszarze przedsięwzięć planistycznych określonych jako planowanie cywilne. Model, o którym mowa, wart jest analizy ze względu na szczególnie ważny społecznie cel podejmowania działań wspólnych oraz zróżnicowanie podmiotów i łączących ich więzi w procesie współdziałania. Należy podkreślić, że więzi te łączą organy administracji publicznej zarówno na szczeblu centralnym, jak i terytorialnym, w układzie poziomym i pionowym, zarówno organy administracji rządowej, jak i samorządu terytorialnego.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-15

Jak cytować

Olejniczak-Szałowska, E. (2021). Model prawny współdziałania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego. Zagadnienia wybrane. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 260–275. https://doi.org/10.15584/actaires.2021.3.19

Numer

Dział

Artykuły