Koneczny a Fukuyama. Szkic porównawczy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.6

Słowa kluczowe:

Feliks Koneczny, Francis Fukuyama, cywilizacje, narody, liberalna demokracja

Abstrakt

Artykuł porównuje poglądy polskiego filozofa cywilizacji Feliksa Konecznego z amerykańskim filozofem politycznym i politologiem Francisem Fukuyamą. Koneczny jest konserwatystą, a Fukuyama liberałem, jednak istnieją duże podobieństwa w ich koncepcjach głównych cywilizacji świata. Zbliżone są także ich poglądy na tożsamość narodową. Za główną różnicę między oboma badaczami autor uznaje koncepcję pluralizmu cywilizacji Konecznego w porównaniu z koncepcję Fukuyamy – unifikacji świata przez liberalną demokrację.

Bibliografia

Braudel F., Gramatyka cywilizacji, przeł. H. Igalson-Tygielska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

Fukuyama F., Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do Rewolucji Francuskiej, przeł. N. Radomski, Rebis, Poznań 2012.

Fukuyama F., Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Rebis, Poznań 1996.

Fukuyama F., Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokracji, przeł. J. Pyka, Rebis, Poznań 2015.

Fukuyama F., Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, przeł. J. Pyka, Rebis, Poznań 2019.

Gawor L., Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2005, t. II, s. 259–275.

Hilckman A., O Feliksie Konecznym [w:] F. Koneczny, O ład w historii, Wyd. Nortom, Wrocław 2004.

Huntington S.P., Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej, przeł. B. Pietrzyk, Społeczny Instytut Wyd. Znak, Kraków 2007.

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawskie Wyd. Literackie Muza, Warszawa 2003.

Koneczny F., Cywilizacja bizantyńska, t. 1–2, Wyd. Antyk, Marcin Dybowski, Komorów 1996.

Koneczny F., Cywilizacja żydowska, Wyd. Antyk, Marcin Dybowski, Komorów 1997.

Koneczny F., O wielości cywilizacyj, Gebethner i Wolff, Kraków 1935, Reprint I wydania, Wyd. WAM, Księża Jezuici, Kraków 1996.

Quigley C., The Evolution of Civilizations. An Introduction to Historical Analysis, Liberty Fund, Indianapolis 1979.

Skoczyński J., Huntington i Koneczny [w:] Feliks Koneczny dzisiaj, red. J. Skoczyński, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000.

Skoczyński J., Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1991.

Skoczyński J., Koneczny. Teoria cywilizacji, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003.

Spengler O., Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, skrót dokonany przez H. Wernera, przeł. J. Marzęcki, Wyd. KR, Warszawa 2000.

Toynbee A., Studium historii, skrót dokonany przez D.C. Sommervella, przeł. J. Marzęcki, Państwowy Instytut Wyd., Warszawa 2000.

Witkowski S.W., Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Skorupka, A. (2022). Koneczny a Fukuyama. Szkic porównawczy. Galicja. Studia I materiały, (8), 73–86. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.6

Numer

Dział

ARTYKUŁY i ROZPRAWY