Status możliwości w logice trójwartościowej Jana Łukasiewicza

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.11

Słowa kluczowe:

możliwość, determinizm, ontologia możliwości, Łukasiewicz, logika trójwartościowa

Abstrakt

W artykule przeanalizowane zostaną motywacje odrzucenia przez Jana Łukasiewicza zasady dwuwartościowości. W szczególności badanie dotyczyć będzie relacji między kategorią możliwości a wartością logiczną sądów. Kategoria ta jednoznacznie łączy się ze spojrzeniem na kontrowersję determinizm/indeterminizm prezentowanym przez Łukasiewicza. Pracę zamkną uwagi o statucie możliwości i próba odpowiedzi na pytanie, czy podejście Łukasiewicza może być traktowane jako coś więcej niż tylko intelektualne ćwiczenie w konstruowaniu narzędzi formalnych odpowiadających pewnym konwencjom.

Bibliografia

Betti A., The Incomplete Story of Łukasiewicz and Bivalence [w:] T. Childers, O. Majors (red.), The Logica Yearbook 2001, Praga 2002, s. 21–36.

Greniewski H., n+1 wartości logicznych, „Studia Filozoficzne” 1957, nr 1, s. 82–115.

Kotarbiński T., Zagadnienie istnienia przyszłości, „Przegląd Filozoficzny” 1913, 16, s. 74–92.

Łukasiewicz D., O krytyce determinizmu i logice wielowartościowej Jana Łukasiewicza, „Studia z Filozofii Polskiej” 2011, t. 6, s. 13–24.

Łukasiewicz J., Logika i metafizyka, Warszawa 1988.

Łukasiewicz J., O wartościach logicznych, „Ruch Filozoficzny” 1910/1911, I, 3, s. 52.

Łukasiewicz J., O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, Warszawa 1987.

Łukasiewicz J., Z zagadnień logiki i filozofii, Warszawa 1961.

Malinowski G., Logika wielowartościowa, Warszawa 2006.

Niemczuk A., Status możliwości [w:] A. Iskra-Paczkowska, S. Gałkowski, M. Stanisz (red.), Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty, Rzeszów 2016, s. 10–23.

Simons P., Łukasiewicz, Meinong, and Many-Valued Logic [w:] K. Szaniawski (red.), The Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School, Dordrecht 1989, s. 249–291.

Woleński J., Przedmowa [do:] J. Łukasiewicz, O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa, Warszawa 1987, s. VII–LIX.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Balcerak, P. (2022). Status możliwości w logice trójwartościowej Jana Łukasiewicza. Galicja. Studia I materiały, (8), 169–178. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.11

Numer

Dział

ARTYKUŁY i ROZPRAWY