Tadeusz Czeżowski – obszary filozofowania

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.15

Słowa kluczowe:

Tadeusz Czeżowski, filozofia, nauka, historia filozofii, filozofia polska

Abstrakt

Artykuł przedstawia poglądy Tadeusza Czeżowskiego, który był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej. Sformułował szereg reguł określających sposób postępowania w nauce. Najważniejszym wnioskiem jest stwierdzenie, że także teorie metafizyczne mają określoną strukturę logiczną, czyli są interpretacjami logiki, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, by również metafizykę uznać za dziedzinę nauki. Według Czeżowskiego istnieją dwa rodzaje teorii etycznych: etyka empiryczna oraz etyka dedukcyjna. Czeżowski jednak nie podjął próby stworzenia własnego systemu etycznego.

Bibliografia

Czeżowski T., Cierpienie (Rozważania z zakresu etyki), „Życie i Myśl” 1970, nr 3.

Czeżowski T., Filozofia na rozdrożu (Analizy metodologiczne), Warszawa 1965.

Czeżowski T., Główne zasady nauk filozoficznych, Toruń 1959.

Czeżowski T., Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne, Warszawa 1968.

Czeżowski T., O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Toruń 1948.

Czeżowski T., O naukach humanistycznych, Toruń 1946.

Czeżowski T., Odczyty filozoficzne, Toruń 1969.

Czeżowski T., Propedeutyka filozofii, Wilno 1938.

Czeżowski T., Transcendentalia – przyczynek do ontologii, „Ruch Filozoficzny” 1977, t. XXXV, nr 1–2.

Dąmbska I., O niektórych punktach stycznych filozofii Tadeusza Czeżowskiego i Franciszka Brentany, „Przegląd Filozoficzny” 1979, nr 8.

Dąmbska I., Rozprawy filozoficzne, Toruń 1969.

Jadczak R., Mistrz i jego uczniowie, Warszawa 1997.

Pisma z etyki i teorii wartości, red. P. Smoczyński, Wrocław 1989

Polska filozofia powojenna, red. W. Mackiewicz, t. I, Warszawa 2005.

Słownik filozofów polskich, red. B. Andrzejewski i R. Kozłowski, Poznań 2006.

Tadeusz Czeżowski (1889–1981). Dziedzictwo idei: logika – filozofia – etyka, red. W. Tyburski i R. Wiśniewski, Toruń 1992.

Wiśniewski R., O możliwościach recepcji etyki empirycznej Tadeusza Czeżowskiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia” 1991, t. XIII.

Woleński J., Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Słomski, W. (2022). Tadeusz Czeżowski – obszary filozofowania. Galicja. Studia I materiały, (8), 225–235. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.15

Numer

Dział

ARTYKUŁY i ROZPRAWY