Romana Ingardena opalizacje i oscylacje literackie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.19

Słowa kluczowe:

Roman Ingarden, opalizacja, oscylacja, dzieło literackie, Franz Kafka

Abstrakt

Celem tego artykułu jest prezentacja Romana Ingardena koncepcji opalizacji i oscylacji literackich. Problem specyficznej literackiej niejednoznaczności, niejasności, zmienności zostanie rozważony na dwóch uzupełniających się płaszczyznach. Na płaszczyźnie pierwszej opisane zostanie zjawisko opalizacji i oscylacji brzmienia i znaczenia wyrażenia językowego, zaś na płaszczyźnie drugiej zostanie ono uchwycone w warstwie literackich wyglądów i przedmiotów przedstawionych. Przyjęcie takiego porządku rozważań pozwoli wskazać na te „miejsca” literackiego dzieła sztuki, w których zjawisko to jest wyraźnie obecne i niekiedy przesądza o jego wartości estetycznej.

Bibliografia

Bartoszyński K., O niektórych założeniach estetyki Romana Ingardena [w:] W kręgu filozofii Romana Ingardena, red. W. Stróżewski i A. Węgrzecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1995.

Chwistek L., Werbalna metafizyka [w:] Wybór pism estetycznych, wprowadz., wybór i oprac. T. Kostyrko, Universitas, Kraków 2004.

Fieguth R., Ingardena sprawa „Istoty liryzmu” [w:] W kręgu filozofii Romana Ingardena. Materiały z konferencji Kraków 1995, PWN, Warszawa–Kraków 1995.

Garlej B., „Niejasność” – o jakości estetycznie doniosłej w [Nie myśl, nie pisz…] C.K. Norwida [w:] Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna, red. B. Garlej, B. Kuczera-Chachulska, A. Tyszczyk, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2018.

Garlej B., Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena. Koncepcja, rozwinięcie, recepcja, Universitas, Kraków 2015.

Hołówka J., Lektura i metafizyka, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2020, R. 29, nr 4 (116).

Ingarden R., Gegenstand und Aufgaben der Literaturwissenschaft. Aufsätze und Diskussionsbeiträge (1937–1964), ausgewählt und eingeleitet von R. Fieguth, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1976.

Ingarden R., O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przekł. M. Turowicz, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa 1960.

Ingarden R., O poznawaniu dzieła literackiego, z języka niemieckiego przeł. D. Gierulanka, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa 1976.

Ingarden R., Szkice z filozofii literatury, t. 1, Spółdzielnia Wydawnicza „Polonista”, Łódź 1947.

Ingarden R., Wykłady i dyskusje z estetyki, wybór i oprac. A. Szczepańska, wstęp W. Stróżewski, PWN, Warszawa 1981.

Kafka F., Proces, przeł. B. Schulz, Wyd. Literackie, Kraków 1994.

Kostyrko T., Leon Chwistek jako filozof sztuki i uczestnik życia artystycznego [w:] L. Chwistek, Wybór pism estetycznych, wprowadz., wybór i oprac. T. Kostyrko, Universitas, Kraków 2004.

Kotowa B., Założenia filozoficzne programu badań literackich Romana Ingardena, PWN, Poznań 1980.

Kuczera-Chachulska B., Z Ingardenowskiej estetyki poezji, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Kuliniak R., Pandura M., Lwowskie seminarium arystotelesowskie Romana Witolda Ingardena, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2020.

Lorenc I., Intencjonalność a fikcja. Aktualność fenomenologicznych rozwiązań estetyki Romana Ingardena [w:] Doświadczenie świata. Eseje o myśli Romana Ingardena, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2020.

Lwowskie czwartki Romana W. Ingardena 1934–1937. W kręgu problemów estetyki i filozofii literatury, wstęp i oprac. D. Ulicka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2020.

Maciaszek J., Uwagi na temat Ingardenowskiej teorii znaczenia, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2020, R. 29, nr 4 (116).

Majewska Z., Świat kultury Romana Ingardena, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

Martuszewska A., Ingardenowskie światy możliwe [w:] Z inspiracji Ingardenowskiej w teorii literatury, red. A. Stoff, Toruń 2001.

Mordka A., Leona Chwistka oscylacje artystyczne, „Galicja. Studia i materiały” 2019, t. 5: Filozofia w Galicji II, s. 254–271.

Szczepańska A., Estetyka Romana Ingardena, PWN, Warszawa 1989.

Tuwim J., Atuli mirohłady, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 8 (588).

Tyszczyk A., Poezja cyfrowa – „przypadek graniczny” literatury [w:] Doświadczenie świata. Eseje o myśli Romana Ingardena, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2020.

Ulicka D., Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej, Wyd. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999.

Ulicka D., Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992.

Ulicka D., O dziele literaturoznawczym Romana Ingardena [w:] Doświadczenie świata. Eseje o myśli Romana Ingardena, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2020.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Mordka, A. (2022). Romana Ingardena opalizacje i oscylacje literackie. Galicja. Studia I materiały, (8), 284–305. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.19

Numer

Dział

ARTYKUŁY i ROZPRAWY