Problem tożsamości filozofii w koncepcjach przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej oraz ich krytyków

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.21

Słowa kluczowe:

filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, polemiki, psychologia, logika, etyka

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały polemiki dotyczące koncepcji filozofii szkoły lwowsko- -warszawskiej R. Ingardena z poglądami K. Twardowskiego na temat możliwości form i granic poznawania cudzych stanów psychicznych; trzy polemiki z koncepcją trójwartościowej logiki Łukasiewicza: F. Gonsetha, A. Urquharta, T. Bigaja. Zaprezentowano także polemiczną analizę różnic w rozumieniu zadań filozofii między szkołą lwowsko-warszawską a polskim neotomizmem. Z postulatu neutralności filozofii wobec problemów światopoglądowych wynikało nieangażowanie się w spory religijne i polityczne, a z zalecenia unikania zagadnień spekulatywnych – niechęć do wypowiedzi o charakterze metafizycznym. M. Przełęcki, uważany za jednego z ostatnich przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, polemizuje z tym poglądem.

Bibliografia

Ajdukiewicz A., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1949.

Bigaj T., Three-valued Logic, Indeterminacy and Quantum Mechanics, „Journal of Philosophical Logic” 2001, 30.

Brożek A., Jadacki J., Przełęcki M., W poszukiwaniu najwyższych wartości, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2011.

Czeżowski T., Główne zasady nauk filozoficznych, Toruń 1949.

Czeżowski T., Kazimierz Twardowski, „Ruch Filozoficzny” 1938, t. 14.

Drabarek A., Etyka umiaru. Ideał człowieka i jego szczęście w poglądach filozofów ze szkoły lwowsko-warszawskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.

Drabarek A., Dziarnowska W., Postek H., Radzki M., Wolman W., Around The Lvov-Warsaw School, Wyd. APS, Warszawa 2016.

Ingarden R., O poznawaniu cudzych stanów psychicznych. U podstaw teorii poznania, PWN Warszawa 1971.

Kołakowski L., Filozofia nieinterwencji, „Myśl Filozoficzna” 1953, nr 1.

Kotarbiński T., O etyce niezależnej, „Kronika” 1956, nr 21.

Kotarbiński T., O potrzebie zaniechania wyrazów filozofia, filozof, filozoficzny itp. [w:] tegoż, Wybór pism, t. 1, Warszawa 1957.

Krąpiec M.A., Realizm ludzkiego poznania, Wyd. KUL, Lublin 1995.

Łukasiewicz J., Logistyka a filozofia [w:] Zagadnienia z logiki i filozofii, Warszawa 1961.

Łukasiewicz J., Philosophical remarks on many-valued systems of propositional logic [w:] S. McCall (red.), Polish Logic 1920–1939, Clarendon Press, Oxford 1967.

Pacuła S., Filozofia analityczna formacji szkoły lwowsko-warszawskiej, „Życie i Myśl” 1966, R. 16.

Przełęcki M., Intuicje moralne, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2005.

Przełęcki M., O rozumności i dobroci. Propozycje i morały, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2002.

Rzepa T., Psychologia w szkole lwowsko-warszawskiej, PWN, Warszawa 1997.

Skolimowski H., Polish analitical philosophy, London 1967.

Styczeń T., Etyka niezależna, Wyd. KUL, Lublin 1980.

Suszko R., Remarks on Łukasiewicz’s three-valued Logic, „Bulletin of the Section of Logic” 1975, 4, no. 3.

Twardowski K., Kultura etyczna [w:] tegoż, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Lwów 1927.

Twardowski K., O idio- i allogenicznych teoriach sądu, „Przegląd Filozoficzny” 1907, nr 10.

Twardowski K., O metodzie psychologii. Przyczynek do metodologii porównawczej badań naukowych [w:] tegoż, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.

Twardowski K., O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju [w:] tegoż, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.

Twardowski K., O zadaniach etyki naukowej, „Przegląd Filozoficzny” 1907, nr 10.

Woleński J., Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985.

Woleński J., Logic and Philosophy in the Lvov-Warsaw School, Synthese Library 198, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1989.

Woleński J., Szkoła Lwowsko-Warszawska w polemikach, Warszawa 1997.

Zamecki S., Koncepcja nauki w szkole lwowsko-warszawskiej, Warszawa 1977.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Drabarek, A. (2022). Problem tożsamości filozofii w koncepcjach przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej oraz ich krytyków. Galicja. Studia I materiały, (8), 315–333. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.21

Numer

Dział

ARTYKUŁY i ROZPRAWY