Stare druki pozyskane do Biblioteki Książąt Czartoryskich z leżajskiego klasztoru oo. Bernardynów w świetle spisu z roku 1875

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.22

Słowa kluczowe:

Biblioteka Książąt Czartoryskich, Erwin Rödel, bernardyni, Leżajsk, stare druki

Abstrakt

Biblioteka Książąt Czartoryskich to jeden z najcenniejszych zasobów dziedzictwa kultury rękopiśmiennej i drukarskiej, tworzony przez pokolenia, naznaczony dziejami kraju i historią rodu. Jednym z miejsc jej przechowywania i pomnażania był pałac w Sieniawie. To tam, dzięki działalności Erwina Rödla, trafiły rękopisy i stare druki z leżajskiej librarii oo. Bernardynów. Artykuł przybliża część owych nabytków – przywiezionych przez książkołapa i spisanych 25 kwietnia 1875 r. Wykaz zawiera informacje o trzech rękopisach i 115 tytułach druków, z czego w obecnym zasobie udało się odnaleźć większość, a potwierdzić proweniencję bernardyńską w dziewięciu.

Bibliografia

APBK, rkps sygn. I-h-25, s. 81–85.

APBK, rkps sygn. VI-e-81, s. 391–395, 397, 399.

APBK, rkps sygn. VI-e-86, s. 241–245.

APBK, rkps sygn. VI-g-9.

APBK, rkps sygn. VI-g-10.

APBK, rkps sygn. VI-g-11.

APBK, rkps sygn. VI-g-12.

APBK, rkps sygn. VI-g-13.

APBK, rkps sygn. VI-g-14.

APBK, rkps sygn. VI-g-15.

BCzart., rkps sygn. 12 254, nr 1563.

BCzart., rkps sygn. 12 254, nr 5140.

BCzart., rkps sygn. 12 255, nr 1809.

BCzart., rkps sygn. 12 255, nr 1811.

BCzart., rkps sygn. 12 255, nr 1849.

BCzart., rkps sygn. 1615 V.

BCzart., rkps sygn. 3566 I.

BCzart., rkps sygn. 3616 V.

Akademicka Drukarnia Wilno [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 5: Wielkie Księstwo Litewskie, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, Wrocław 1959, s. 13–34.

Bazylianie Supraśl [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 5: Wielkie Księstwo Litewskie, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, Wrocław 1959, s. 36–40.

Bazylianie Wilno [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 5: Wielkie Księstwo Litewskie, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, Wrocław 1959, s. 40–45.

Bogdalski C., Pamiętnik kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku: spisany ze starych aktów i kronik, Kraków 1929.

Bractwo św. Trójcy Lwów [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 6: Małopolska – Ziemie Ruskie, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, Wrocław 1960, s. 71–73.

Biblioteka Książąt Czartoryskich: informator o zbiorach, red. J. Lenkiewiczowa, Kraków 2004.

Buczek K., Druziewicz Karol [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 5, red. W. Konopczyński, Kraków 1946, s. 401.

Buczek K., Z przeszłości Biblioteki Muzeum XX. Czartoryskich oraz przyczynki do dziejów Biblioteki Poryckiej, Kraków 1936.

Buczek K., Z przeszłości Biblioteki Muzeum XX. Czartoryskich (w sześćdziesiątą rocznicę przeniesienia jej zbiorów do Krakowa), „Przegląd Biblioteczny” 1936, R. X, z. 4, s. 181–199.

Bułhak H., Ungler Florian [w:] Drukarze dawnej Polski, t. 1: Małopolska, cz. 1: wiek XV–XVI, red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław1983, s. 299–313.

Fluda-Krokos A., Dzieje biblioteki klasztornej oo. Bernardynów w Przeworsku – wstęp do badań [w:] 550-lecie klasztoru oo. Bernardynów w Przeworsku (1465–2015), red. M. Gęśla, A. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2015, s. 259–285.

Fluda-Krokos A., „Pamiętnik” Karola Druziewicza jako źródło do badań losów biblioteki puławskiej Czartoryskich, „Niepodległość i Pamięć” 2020, nr 1 (69), s. 263–284.

Fluda-Krokos A., Starodruki z biblioteki klasztornej bernardynów w Przeworsku w zbiorach Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie, „Hereditas Monasteriorum” 2012, Vol. 1, s. 173–187.

Förster Jerzy [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 4: Pomorze, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, Wrocław 1962, s. 112–113.

Frączyk T., Druziewicz Karol [w:] Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 185.

Golichowski N., Przed nową epoką: materiały do historyi OO. Bernardynów w Polsce, Kraków 1899, s. 89, 311.

Heritage of the Printed Book Database, <https://www.cerl.org/resources/hpb/main> [dostęp 18 IV 2021].

Hünefeld, Andrzej [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 4: Pomorze, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, Wrocław 1962, s. 156–170.

Jaglarz M., Schedel Krzysztof Starszy [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 2: wiek XVII–XVIII, vol. 2: L–Ż i drukarnie żydowskie, red. J. Pirożyński, Kraków 2000, s. 548–552.

Jezuici Lwów [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 6: Małopolska – Ziemie Ruskie, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, Wrocław 1960, s. 110–114.

Juda M., Jezuici w Lublinie [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 2: wiek XVII–XVIII, vol. 1: A–K i drukarnie żydowskie, red. J. Pirożyński, Kraków 2000, s. 271–284.

Kantak K., Bernardyni polscy, t. 1: 1453–1572, Lwów 1933.

Kantak K., Bernardyni polscy, t. 2: 1573–1795–1932, Lwów 1933.

Kawecka-Gryczowa A., Gedeliusz Wojciech [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 1: Wielkopolska, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, J. Sójka, Wrocław 1977, s. 64–74.

Kawecka-Gryczowa A., Wolrab [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 1: Wielkopolska, Wrocław 1977, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, J. Sójka, s. 269–270;

Kawecka-Gryczowa, Wolrab Jan I [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 1: Wielkopolska, Wrocław 1977, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, J. Sójka, s. 270–280.

Korotajowa K., Cezary Franciszek [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 2: wiek XVII–XVIII, vol. 1: A–K i drukarnie żydowskie, red. J. Pirożyński, Kraków 2000, s. 82–100; tamże do s. 121 dzieje oficyny.

Korotajowa K., Elert Piotr [w:] Drukarze dawnej Polski, t. 3, cz. 2: Mazowsze z Podlasiem, red. K. Korotajowa, J. Krauze-Karpińska, Warszawa 2001, s. 52–68.

Korotajowa K., Kupisz Łukasz [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 2: wiek XVII–XVIII, vol. 1: A–K i drukarnie żydowskie, red. J. Pirożyński, Kraków 2000, s. 357–366.

Korotajowa K., Pijarzy Warszawa [w:] Drukarze dawnej Polski, t. 3, cz. 2: Mazowsze z Podlasiem, red. K. Korotajowa, J. Krauze-Karpińska, Warszawa 2001, s. 255–288.

Korotajowa K., Rossowski Jan [w:] Drukarze dawnej Polski, t. 3, cz. 2: Mazowsze z Podlasiem, red. K. Korotajowa, J. Krauze-Karpińska, Warszawa 2001, s. 318–327.

Korotajowa K., Trelpiński Jan [w:] Drukarze dawnej Polski, t. 3, cz. 2: Mazowsze z Podlasiem, red. K. Korotajowa, J. Krauze-Karpińska, Warszawa 2001, s. 359–367.

Krauze-Karpińska J., Jezuici Warszawa [w:] Drukarze dawnej Polski, t. 3, cz. 2: Mazowsze z Podlasiem, red. K. Korotajowa, J. Krauze-Karpińska, Warszawa 2001, s. 125–149

Kukiel M., Banicja księcia Adama Czartoryskiego i katastrofa Puław, „Kwartalnik Historyczny” 1930, R. XLIV, t. 1, z. 4, s. 473–492.

Larendowicz Z., Biblioteka Klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku, Kraków 2007.

Lenart E., Biblioteki bernardyńskie w Polsce od 2. połowy XV do końca wieku XVIII [w:] Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Polsce (1453–2003), red. W.F. Murawiec, D.A. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 659–677.

Malicki M., Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego starszego 1616–1651, cz. 1: Bibliografia druków Franciszka Cezarego starszego 1616–1651, Kraków 2010.

Murawiec W., Leżajsk [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. H.E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 175–184.

Museum Plantin Moretus, Anwerpia 2016, <https://www.museumplantinmoretus.be/sites/plantinmoretus/files/MPM_GB_BW.klein_.pdf> [dostęp 15 IV 2021].

Nowak J., Erwin Redel antykwariusz przeworski i jego penetracje bibliotek klasztornych 1871–1876. Przyczynek do dziejów „książkołapstwa” w Galicji, „Nasza Przeszłość” 1997, 88, s. 329–353.

Nowak J., Karola Druziewicza podróże biblioteczne po kongresówce i Galicji w latach 1860–1879, „Przegląd Humanistyczny” 1994, 38, 3, s. 87–97.

Nowak J., Ordynacja Sieniawska Książąt Czartoryskich. Plany – zamierzenia – realizacja, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2000, R. XLV, s. 121–159.

Ptak-Korbel W., Piotrkowczyk Andrzej [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku: praca zbiorowa, t. 1: Małopolska, cz. 1: wiek XV–XVI, red. A. Kawecka-Gryczowa. Kraków 1983, s. 147–169.

Regulus Wojciech, <https://data.cerl.org/thesaurus/cni00049173> [dostęp 15 IV 2021].

Sieradzki P., Czartoryscy a dobra sieniawskiego w latach 30. i 40. XIX wieku. Zarys zagadnienia, „Rocznik Kolbuszowski” 2010, 10, s. 197–208.

Sitnik K.A., Księgozbiór konwentu we Lwowie odzwierciedleniem zainteresowań intelektualnych bernardynów lwowskich II poł. XV–XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2004, 81 s. 225–252.

Sójka J., Jezuici Kalisz [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 1: Wielkopolska, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, J. Sójka, Wrocław 1977, s. 98–104.

Sójka J., Regulus Wojciech [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 1: Wielkopolska, Wrocław 1977, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, J. Sójka, s. 209–216.

Stolarczyk T., Księgozbiór biblioteki bernardynów w Łęczycy na podstawie inwentarza z 1819 roku, „Roczniki Humanistyczne” 2020, t. LXVIII, z. 2, s. 41–48.

Wierzbicki P., Biblioteka Książąt Czartoryskich – O oddziale – Muzeum Narodowe, <https://mnk.pl/oddzial/biblioteka-ksiazat-czartoryskich/o-oddziale> [dostęp 28 II 2021].

Wierzbicki P., Niezwykłe zbiory z niezwykłej kolekcji. Skarby bibliofilskie z Biblioteki Książąt Czartoryskich, „Rocznik Biblioteki Kraków” 2017, R. 1, s. 231–251.

Wyczawski H.E., Bernardyni polscy, t. 3: 1772–1946, Kalwaria Zebrzydowska 1992, s. 320.

Zawadzki W., Księgozbiór klasztoru bernardyńskiego w Kadynach w zasobach Biblioteki Elbląskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2014, 102, s. 341–389.

Zychowiczowa M., Piotrkowczyk [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku: praca zbiorowa, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV–XVI, red. A. Kawecka-Gryczowa. Kraków 1983, s. 145–147.

Żmuda R., Stan badań bibliologicznych o bibliotekach klasztornych Bernardynów w Polsce za lata 1918–2015 [w:] Wkład Bernardynów w życie religijno-kulturalne narodu polskiego (wybrane aspekty), red. C. Gniecki, A.K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2016, s. 311–339.

Żurkowa R., Łazarzowa drukarnia [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 2: wiek XVII–XVIII, vol. 2: L–Ż i drukarnie żydowskie, red. J. Pirożyński,

Kraków 2000, s. 411–412.

Żurkowa R., Piątkowski Walery Jerzy [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1:

Małopolska, cz. 2: wiek XVII–XVIII, vol. 2: L–Ż i drukarnie żydowskie, red. J. Pirożyński, Kraków 2000, s. 470–491.

Żurkowa R., Skalski Bazyli [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 2: wiek XVII–XVIII, vol. 2: L–Ż i drukarnie żydowskie, red. J. Pirożyński, Kraków 2000, s. 575–591.

Żurkowa R., Szeliga Jan [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 2: wiek XVII–XVIII, vol. 2: L–Ż i drukarnie żydowskie, red. J. Pirożyński, Kraków 2000, s. 615–617.

Bibliografia Estreichera, <https://www.estreicher.uj.edu.pl/home/> [dostęp 18 IV 2021].

CERL Thesaurus, < https://data.cerl.org/thesaurus/_search> [dostęp 15 IV 2021].

NUKAT. Prosto do informacji. Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych, <http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat> [dostęp 18 IV 2021].

SOWA OPAC: Katalog Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie, < https://opac.mnk.pl/?KatID=0> [dostęp 15 IV 2021].

Pobrania

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Fluda-Krokos, A. (2022). Stare druki pozyskane do Biblioteki Książąt Czartoryskich z leżajskiego klasztoru oo. Bernardynów w świetle spisu z roku 1875. Galicja. Studia I materiały, (8), 337–355. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.22

Numer

Dział

ŹRÓDŁA i MATERIAŁY