Rola związków zawodowych w sytuacji zastosowania ustawy o zwolnieniach grupowych z przyczyn niedotyczących pracowników w kontekście pandemii COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/iuseta.2022.2.2

Słowa kluczowe:

pandemia COVID-19, rynek pracy, zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, prawo pracy, związki zawodowe

Abstrakt

Pandemia COVID-19 ma poważny wpływ na sytuację gospodarczą. W Polsce dotychczasowy przebieg kryzysu z perspektywy całego rynku pracy ocenia się jako dość łagodny, jednak sporo osób straciło pracę na skutek zwolnień. Wiele branż ucierpiało mimo podejmowanych przez polskiego ustawodawcę działań osłonowych w celu ograniczenia możliwości zwolnień. Część pracodawców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, stanęła przed koniecznością redukcji zatrudnienia. Konsekwencją były zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, które precyzuje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zakres działania i kompetencje organizacji związkowych są szerokie. Rolą związków zawodowych jest nie tylko dążenie do wzięcia czynnego udziału w konsultacjach z pracodawcą w trybie art. 38 k.p., ale także reprezentowanie interesów zatrudnionych pracowników i swoista walka o konkretne osoby wytypowane do zwolnienia. Związki zawodowe odpowiadają bowiem za kształt porozumienia zawartego między pracodawcą a organizacją związkową, które to porozumienie jest aktem wiążącym. W kontekście omawianego zagadnienia nasuwa się pytanie: Czy w wyniku pandemii rola związków zawodowych przy zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników umocniła się, czy też nie.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Moskal, A. (2022). Rola związków zawodowych w sytuacji zastosowania ustawy o zwolnieniach grupowych z przyczyn niedotyczących pracowników w kontekście pandemii COVID-19. Ius Et Administratio, 47(2), 22–41. https://doi.org/10.15584/iuseta.2022.2.2

Numer

Dział

Artykuły