Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Artykuły prosimy przesyłać pod adres: iusetadministratio@ur.edu.pl

Terminy nadsyłania artykułów
do poszczególnych numerów czasopisma:

nr I – do końca marca
nr II – do końca czerwca
nr III – do końca września
nr IV – do końca grudnia

Układ artykułu:

 1. Imię i nazwisko Autora lub Autorów, tytuł naukowy, adres email, numer ORCID;
 2. nazwa jednostki naukowej (Instytut/Katedra, Uczelnia);
 3. tytuł artykułu, wstęp. Tekst główny powinien być podzielony śródtytułami;
 4. do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (ok. 500 znaków ze spacjami w języku angielskim).

Wymagania redakcyjne

Tekst główny: czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 12; odstęp między wierszami – 1,5, marginesy po 25 mm. Komentarze w formie przypisów dolnych powinny być zamieszczane czcionką Times New Roman 10 pkt., interlinia 1) Zwroty obcojęzyczne (np. prima facie, de lege lata) należy wyróżnić kursywą. Cytaty należy umieszczać w cudzysłowach, bez kursywy. Cytat w cytacie zaznacza się cudzysłowem ostrokątnym (<>).

W przypisach prosimy o stosowanie przyjętego przez nas zapisu bibliograficznego, którego główne zasady są następujące:

 • w przypadku monografii: inicjał imienia + kropka + nazwisko autora, tytuł publikacji kursywą, miejsce i data publikacji, numer strony + kropka. Np.: E. Feret, Koncepcje i teorie samorządności terytorialnej na przykładzie wybranych państw i Polski z uwzględnieniem kwestii finansowania ich działalności, Rzeszów 2019, s. 51.;
 • w przypadku artykułu lub studium publikowanych w czasopismach naukowych: inicjał imienia + kropka + nazwisko autora, tytuł publikacji kursywą, pełny tytuł czasopisma w cudzysłowie + rocznik, numer zeszytu lub tomu, numer strony + kropka. Np.: E. Feret, The Polish law regulations of decentralization of the official authority. Decentralizacja władzy publicznej i jej przejawy na gruncie polskich regulacji prawnych „Ius et Administratio” 2016, nr 2, s. 1.;
 • w przypadku pracy zbiorowej pod redakcją: imię i nazwisko autora, tytuł kursywą, red. + inicjał + kropka + nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, numer strony. Np. J. Olszewski, Przegląd źródeł i form opracowywania i udostępniania informacji o środowisku [w:] Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska. Między teorią a praktyką, (red.) J. Ciechanowicz-McLean, J. Olszewski, Rzeszów 2017, s. 37;
 • publikacje internetowe: imię i nazwisko autora, tytuł publikacji, źródło, data dostępu oznaczona w nawiasie kwadratowym np. [dostęp: 23.06.2020];
 • w przypadku powołania tej samej publikacji w innym miejscu: inicjał imienia + kropka + nazwisko autora, pierwsze dwa lub trzy wyrazy tytułu publikacji kursywą + wielokropek, numer strony. Np.: J. Olszewski, Podejmowanie i wykonywanie…, s. 92.;
 • w razie powołania wyżej wymienionej pozycji w poprzednim przypisie z odwołaniem się do tej samej strony: Ibidem lub j.w., w przypadku powołania innej strony – Ibidem, numer strony;
 • w razie powołania pod rząd dwóch lub więcej prac tego samego autora: tamże, tenże, tejże.
 1. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (ok. 500 znaków ze spacjami w języku angielskim).
 2. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (maksymalnie 5).
 3. Bibliografia- autor powinien zamieścić jeden wykaz literatury dla całej pracy. Kolejność pozycji powinna być alfabetyczna, według nazwisk autorów lub tytułów prac zbiorowych. Redaktorów zbiorów należy oznaczyć przed nazwiskiem skrótem: red., np. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, red. A. Gorgol, Warszawa 2020.
 4. Adres pocztowy reprezentowanej przez Autora/Autorów jednostki naukowej, adres i telefon kontaktowy, adres e-mail Autora/Autorów;
 5. Artykuł powinien zostać przesłany w formacje DOC lub RTF (do 25 tys. znaków ze spacjami i przypisami).
 6. Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
 7. Prosimy o przesłanie dwóch wersji artykułu. Jeden dokument, w celu dochowania zasady double blind review,  powinien zostać zanonimizowany.

Artykuły

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.