Etyka publikacyjna

Zapora przed ghostwriting i guest authorship

 

1. Redakcja czasopisma „Ius et Administratio” wymaga od Autorów przestrzegania zasad rzetelności naukowej.

2. Przesłanie artykułu do „Ius et Administratio” jest jednoznaczne z przyjęciem, że artykuł jest wskazanego autorstwa. Odpowiedzialność za prawdziwość przesłanych danych ponosi Autor. Współautorzy publikacji proszeni są o pełne ujawnienie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (w tym informacji o ich współpracy oraz autorstwie koncepcji, założeń, metod, itp.). Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na Autorze zgłaszającym materiał do publikacji.

3. Redakcja będzie ostrzegać przed przejawami nierzetelności naukowej, m.in. takimi jak ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa lub współautorstwa, a w przypadku podziękowań – bez określenia wkładu adresata podziękowań) i guest authorship (wskazanie jako autora lub współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden).

4. Redakcja będzie zasięgać informacji o źródłach finansowania publikacji, w tym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

5. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających Autorów.

Etyka, zasady obowiązujące autorów

 1. Redakcja czasopisma „Ius et Administratio” wymaga od Autorów przestrzegania zasad rzetelności naukowej.
 2. Przesłanie artykułu do „Ius et Administratio” jest jednoznaczne z przyjęciem, że artykuł jest wskazanego autorstwa. Odpowiedzialność za prawdziwość przesłanych danych ponosi Autor. Współautorzy publikacji proszeni są o pełne ujawnienie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (w tym informacji o ich współpracy oraz autorstwie koncepcji, założeń, metod, itp.). Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na Autorze zgłaszającym materiał do publikacji.
 3. Należy wskazać wkład poszczególnych osób w powstanie tekstu. Wskazanie następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia (plik z oświadczeniem można pobrać w linku pod niniejszym tekstem). Redakcja będzie ostrzegać przed przejawami nierzetelności naukowej, m.in. takimi jak ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa lub współautorstwa, a w przypadku podziękowań – bez określenia wkładu adresata podziękowań); guest authorship (wskazanie jako autora lub współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden); duplikowanie publikacji; plagiat; sfałszowanie danych; nieprawdziwa lista autorów; konflikt interesów.
 4. Podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych danych jest nieetyczne.
 5. Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.
 6. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania inaruszania zasad etyki. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających Autorów.
 7. Za nieetyczne uznaje się także przedkładanie artykułu naukowego, będącej tłumaczeniem tekstu opublikowanego.
 8. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.
 9. Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę do odrzucenia artykułu.
 10. Autor powinien dołożyć należytej staranności, aby nazwiska autorów cytowanych dzieł zostały opisane prawidłowo.
 11. Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę do odrzucenia artykułu.

Oświadczenie dla autorów