Proces recenzji

Zasady recenzowania artykułów przysłanych do czasopisma Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Ius et Administratio

 1. Teksty nadsyłane do Redakcji będą podlegały wstępnej ocenie przez Redaktorów tematycznych.
 2. Przy recenzowaniu stosowana będzie zasada double blind review, według której Recenzent i Autor tekstu nie znają swojej tożsamości.
 3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki (w przypadku tekstów w języku angielskim co najmniej jeden z nich pochodzić będzie z instytucji zagranicznej).
 4. Recenzenci zewnętrzni:
  • nie są członkami Redakcji,
  • są pracownikami kompetentnymi w danej dziedzinie i mają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy,
  • cieszą się dobrą opinią,
  • nie są zatrudnieni w tej samej placówce, z której pochodzą autorzy.

5. W innych sytuacjach Recenzent musi podpisać oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się, zachodzące między Recenzentem a Autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

6. Redakcja przekazuje Recenzentowi tekst publikacji, streszczenie artykułu i słowa kluczowe oraz prosi o podjecie, w określonym terminie, decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do publikacji. Recenzenci zaś zobowiązują się w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.

7. Redakcja czasopisma „Ius et Administratio” przekazuje recenzentowi formularz recenzji. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

8. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzje w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Redakcji oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem.

9. Uwagi Recenzenta przekazywane są Autorowi recenzowanego tekstu, który ma obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst lub gdy Autor tekstu nie zgadza się z wnioskami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska Redakcji. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, po zasięgnięciu opinii Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej.

10. Wykaz recenzentów jest zamieszczany na stronie internetowej czasopisma raz w roku.

11. W przypadku zasugerowania przez recenzentów poprawek, warunkiem publikacji jest ich uwzględnienie przez Autora tekstu.

12. Recenzent, który nie może zrecenzować artykułu w terminie wyznaczonym przez Redaktora, powinien go o tym fakcie niezwłocznie poinformować.

13. Recenzent niezwłocznie informuje sekretarza redakcji o wszelkich naruszeniach standardów redakcyjnych występujących w tekście artykułu.