Procedury recenzyjno-wydawnicze URJHSS

Autorzy w terminie dwóch tygodni od wpłynięcia tekstu są informowani o zakwalifikowaniu go do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu ze względu na poważne uchybienia formalne, bądź wyraźny, rażąco niski poziom naukowy. W przypadku niewielkich uchybień artykuł jest zwracany autorowi w celu dostosowania do wymogów redakcyjnych.

Następnie tekst (bez personaliów autora) zostaje przesłany do dwóch recenzentów zewnętrznych. W przypadku uzyskania dwóch recenzji pozytywnych tekst zostaje przekazany Redaktorowi Naczelnemu z rekomendacją zaakceptowania do druku. W przypadku uzyskania jednej recenzji negatywnej Redaktor Naczelny podejmuje jedną z dwóch decyzji (1) kieruje tekst do dodatkowego recenzenta zewnętrznego lub (2) podejmuje decyzję o odrzuceniu tekstu, o czym autor zostaje poinformowany. Odrzucenie tekstu następuje również w przypadku braku pozytywnej walidacji tekstu w programie antyplagiatowym będącym w dyspozycji redakcji. Decyzję o wycofaniu artykułu może podjąć również Autor. W przypadku uzyskania dwóch recenzji negatywnych tekst zostaje odrzucony automatycznie. W ciągu trzech miesięcy Autor otrzymuje recenzje nadesłanego tekstu (po usunięciu personaliów recenzentów) oraz informację w sprawie dalszego postępowania publikacyjnego.

 

Standardy etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej obowiązujące w kwartalniku „UR Journal of Humanities and Social Sciences” są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) - https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf