Police cooperation with the enforcement authorities in the enforcement proceedings in administration

Autor

Słowa kluczowe:

współdziałanie, organy egzekucyjne, postępowanie egzekucyjne, Policja, pomoc, asysta

Abstrakt

Współcześnie na gruncie nauki prawa administracyjnego, prakseologii, teorii organizacji czy nauki administracji panuje pogląd, że podmioty administrujące w procesie wykonywania zadań publicznych powinny z sobą współdziałać. Współdziałanie podmiotów administracji publicznej jako zasada prawna swe odzwierciedlenie znalazła w Konstytucji RP z 1997 r., a jej treść rozwinięta i skonkretyzowana została w ustawodawstwie. Organy egzekucyjne to podmioty, które w ramach postępowania przymusowego wchodzą w rozmaite stosunki prawne z uczestnikami egzekucji administracyjnej i jednocześnie należą do obligatoryjnych uczestników stosunku egzekucyjnego. Celem postępowania egzekucyjnego w administracji jest przymusowe doprowadzenie do wykonania przez zobowiązane podmioty obowiązków podlegających egzekucji administracyjnej. Z racji tego, że organy egzekucyjne wchodzą w rozmaite stosunki prawne z uczestnikami egzekucji administracyjnej, przyznano tymże organom określone instrumenty prawne, do których należy udzielanie pomocy lub asysty. Udzielenie organom egzekucyjnym pomocy lub asysty w trakcie konkretnego postępowania egzekucyjnego służy urzeczywistnieniu celu tegoż postępowania. Aby doszło do skutecznego i efektywnego wykorzystywania przyznanych instrumentów prawnych, organy egzekucyjne współdziałają m.in. z Policją. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie istoty pojęcia współdziałania jako ogólnej zasady prawa administracyjnego, wskazanie instrumentów prawnych, dzięki którym organy egzekucyjne mogą współdziałać z Policją, aby doszło do urzeczywistnienia celu administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Ponadto w niniejszym artykule odniesiono się do trybu korzystania z przyznanych organom egzekucyjnym instrumentów prawnych, tj. udzielania pomocy i asysty, a także dokonano charakterystyki sposobu postępowania funkcjonariusza Policji w przypadku wyznaczenia do udzielenia pomocy lub asysty.

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Dubis, S. (2021). Police cooperation with the enforcement authorities in the enforcement proceedings in administration. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 37–54. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2004

Numer

Dział

Artykuły