PODSUMOWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z WYKŁADNIĄ ZNAMIENIA „ZNACZNEJ ILOŚCI” NA GRUNCIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

Autor

Słowa kluczowe:

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczna ilość, analiza orzecznictwa i literatury

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu było ustalenie, czy dotychczasowy dorobek orzecznictwa i piśmiennictwa pozwala na przedstawienie niebudzącego wątpliwości modelu wykładni pojęcia „znacznej ilości” użytego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z powyższym dokonano m.in. analizy prezentowanych w tym zakresie poglądów oraz ich wzajemnego zestawienia, a także poddano je krytycznej ocenie z uwzględnieniem zarówno wykładni językowej, systemowej, jak i funkcjonalnej. Powyższe czynności pozwoliły postawić tezę, że obecnie istnieje jeden dominujący model wykładni pojęcia „znacznej ilości”. Dały ponadto podstawy do uznania za nieuzasadnione wciąż pojawiające się w literaturze oraz praktyce sądowej próby zwiększania wartości granicznej przyjmowanej przy zastosowaniu kryterium ilościowo-jakościowego oraz uwzględniania dodatkowych przesłanek warunkujących realizację powyższego znamienia.

Downloads

Opublikowane

2022-01-10

Jak cytować

Rasała, B. (2022). PODSUMOWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z WYKŁADNIĄ ZNAMIENIA „ZNACZNEJ ILOŚCI” NA GRUNCIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 130–145. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2556

Numer

Dział

Artykuły