Współdziałanie w zakresie profesjonalizacji zamówień publicznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.17

Słowa kluczowe:

profesjonalizacja, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zamówienia publiczne, współdziałanie

Abstrakt

Zamówienia publiczne stanowią obszar administracji publicznej, który ma służyć realizacji dobra wspólnego w postaci wzrostu gospodarczego. Zapewnienie wydajnych i konkurencyjnych procedur ma umożliwić optymalne wykorzystanie środków publicznych mimo coraz trudniejszych warunków społecznych czy budżetowych. Widoczna w obrębie zamówień publicznych profesjonalizacja ma stanowić skuteczny środek osiągnięcia tak zakreślonych celów. Wprowadzone w systemie zamówień publicznych zmiany wyeksponowały wspierającą funkcję Prezesa UZP w działaniach zmierzających do bardziej efektywnego przeprowadzania postępowania przetargowego. Stał się on głównym podmiotem odpowiedzialnym za upowszechnianie wiedzy z zakresu zamówień publicznych. Przeprowadzenie działań zmierzających w kierunku trwałej profesjonalizacji nie będzie jednak możliwe bez – podjętego na szeroką skalę – współdziałania Prezesa UZP z innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie systemu zamówień publicznych, z których jedynie część wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, a pozostałe osadzone są poza jej strukturą. Znajdują się wśród nich m.in.: organy administracji publicznej, zakłady administracyjne, stowarzyszenia, uczelnie wyższe czy przedsiębiorcy. Konieczność podejmowania coraz szerszej współpracy z podmiotami spoza administracji publicznej uzasadniona jest nowym spojrzeniem na istotę administracji publicznej służącej – przede wszystkim – realizacji dobra wspólnego. Przekłada się to na wyjście poza ramy klasycznego ujęcia współdziałania.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Oleksy- Piesik, I. . (2022). Współdziałanie w zakresie profesjonalizacji zamówień publicznych. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 246–259. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.17

Numer

Dział

Artykuły