„Religia przyszłości” Maurycego Straszewskiego w perspektywie współczesnych przemian religii i religijności

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.4

Słowa kluczowe:

kultura współczesna, religia przyszłości, transcendencja, nowoczesność, Straszewski

Abstrakt

Kategoria „religii przyszłości”, która była przedmiotem dociekań filozoficznych Maurycego Straszewskiego, obecna jest także we współczesnym dyskursie filozoficznym, teologicznym czy antropologicznym. Straszewski podkreślał, że kultura, postęp naukowy, historia filozofii nierozerwalnie związane są z historią religii i teologią. Akcentował istotę potrzeb religijnych dla samego powstania systemów dogmatycznych, jak i filozofii. Współcześnie mamy do czynienia z jednej strony z sekularyzacją, z drugiej ze swoistą rewitalizacją religii. Obecny powrót religijności różni się od wcześniejszych globalnym zasięgiem i jego oryginalnymi postaciami, a także wiąże się z swoistego rodzaju „zawieszeniem” dotychczasowych wyznaczników religii, takich jak dogmat, autorytet, kult, ortodoksja.

Bibliografia

Bochenek K., Gawor L., Michalik-Jeżowska M., Wójtowicz R., Zarys historii filozofii polskiej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.

Derrida J., Wiara i wiedza [w:] J. Derrida i in., Religia, przeł. M. Kowalska, E. Łukaszyk, P. Mrówczyński, R. Reszke, J. Wojcieszak, Wyd. KR, Warszawa 1999.

Durkheim E., Elementarne formy życia religijnego, przeł. A. Zadrożyńska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1990.

Guzowska B., Kategoria estetyzacji w ponowoczesności. Analiza wybranych zagadnień z filozofii kultury, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019.

Hostyński L., Karnawał czy post? O moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Husserl E., Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, Kraków 1987.

Kojkoł J., Filozofia – religia – edukacja. Ku cywilizacji przyszłości – Maurycego Straszewskiego filozofia religii, „Przegląd Religioznawczy” 2018, nr 3.

Kojkoł J., Pozytywistyczne inspiracje w myśleniu o religii. Filozoficzno-społeczne spory przełomu XIX i XX wieku – rozważania wstępne, „Przegląd Religioznawczy” 2017, nr 3.

Straszewski M., Dzieje filozofii w zarysie, t. 1: Ogólny wstęp do dziejów filozofii i dzieje filozofii na wschodzie, Kraków 1894.

Straszewski M., Pomysły do ujęcia dziejów filozofii w całości, „Roczniki Historii Filozofii Polskiej” 1, s. 211; https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Historii_Filozofii_Polskiej/Rocznik_Historii_Filozofii_Polskiej-r2008-t1/Rocznik_Historii_Filozofii_Polskiej-r2008-t1-s203-242/Rocznik_Historii_Filozofii_Polskiej-r2008-t1-s203-242.pdf

Straszewski M., Religia przyszłości, Wyd. Księgarni Nakładowej M. Szczepkowskiego, Warszawa 1904.

Straszewski M., W dążeniu do syntezy, pomysły i szkice z lat od 1877 do 1907, Warszawa 1908.

Taylor Ch., Katolicka nowoczesność, „Znak” 2003, nr 12.

Trzciński Ł., Antropologiczna perspektywa duchowości [w:] M. Kudelska (red.), Człowiek wobec świata na przełomie wieków. Nowe i dawne wzorce duchowości, Wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2001.

Vattimo G., Wiek interpretacji [w:] R. Rorty, G. Vattimo, S. Zabala (red.), Przyszłość religii, przeł. S. Królak, eidos, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Guzowska, B. (2022). „Religia przyszłości” Maurycego Straszewskiego w perspektywie współczesnych przemian religii i religijności. Galicja. Studia I materiały, (8), 49–56. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.4

Numer

Dział

ARTYKUŁY i ROZPRAWY