O czasopiśmie

  1. „Rzeszowskie Studia Socjologiczne” są czasopismem wydawanym przez Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Artykuły zamieszczane w tomie powinny być przygotowane w języku polskim i opatrzone krótkim streszczeniem (do 1500 znaków ze spacjami) w języku angielskim (po angielsku również tytuł artykułu), z dołączonymi słowami kluczowymi – polskimi i angielskimi. Redakcja przyjmuje także teksty w języku angielskim (po polsku tytuł, streszczenie i słowa kluczowe).
  2. Do druku przyjmowane są niepublikowane wcześniej artykuły, polemiki i recenzje z wyznaczonego tytułem pisma zakresu tematycznego.
  3. Tekst pracy wraz z bibliografią (złożony standardowo – w formacie A4, w Wordzie, czcionką Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami 1,5, tekst wyrównany do lewego i prawego marginesu, wcięcie akapitowe 0,67) o objętości od 20 do 30 tys. znaków ze spacjami (0,5–0,75 arkusza autorskiego); recenzje nie powinny przekroczyć 10 tys. znaków ze spacjami (0,25 arkusza autorskiego). Wersję elektroniczną prosimy o przesłanie do redakcji na adres e-mail: rss@ur.edu.pl oraz wersję wydrukowaną na adres: Redakcja „Rzeszowskich Studiów Socjologicznych”, al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie: „do dr Karoliny Cynk” lub „do dra Marka Motyki”. Wraz z tekstem należy podać dane o Autorze (imię i nazwisko, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, numer telefonu i adres poczty e-mail) oraz oświadczenie o autorstwie własnoręcznie podpisane (przyjmujemy również podpisany skan).
  4. Teksty po wstępnym zakwalifikowaniu do numeru przesyłane są przez Wydawnictwo UR do recenzji zewnętrznej (2 recenzje). Redakcja czasopisma dba o właściwy poziom merytoryczny tekstów, dokonując ich weryfikacji zgodnie z wytycznymi MNiSW. Teksty przesyłane są do Redakcji – sekretarzy na adres e-mail: rss@ur.edu.pl. Po wstępnej akceptacji tekstu przez redaktora naukowego/sekretarza wspieranego przez redaktorów tematycznych, artykuły przekazywane są do recenzji zewnętrznej. Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane w trybie anonimowym według modelu double-blind review process (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor nie otrzymuje informacji o osobie recenzenta). Ocena dokonywana jest z wykorzystaniem formularza blankiet recenzji.
  5. Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” (z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i/lub „guest authorship” (z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).
  6. Po recenzji Autorzy (jeśli jest taka potrzeba) nanoszą poprawki zgodnie z sugestiami recenzentów.
  7. Po pierwszej korekcie redakcyjnej Autor otrzymuje pracę do korekty autorskiej, po czym w terminie do dwóch tygodni odsyła ją do Redakcji.
  8. Za prace ogłoszone drukiem Autorzy nie otrzymują honorarium. Przysługuje im natomiast bezpłatny egzemplarz pisma.
  9. Prac drukowanych oraz niezamówionych ani ich wersji elektronicznych Redakcja Autorom nie zwraca.
  10. Prace należy przesyłać pod adres:

Redakcja „Rzeszowskich Studiów Socjologicznych”
Uniwersytet RzeszowskI
Instytut Socjologii
Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów 
(z dopiskiem na kopercie: „do dr Karoliny Cynk” lub „do dra Marka Motyki”)
E-mail:
rss@ur.edu.pl