Proces recenzji

Zgłoszony artykuł jest najpierw weryfikowany przez redaktora, często w porozumieniu z innymi członkami zespołu redakcyjnego. W razie wątpliwości, redaktor zwraca się do autora z prośbą o wprowadzenie koniecznych zmian, celem przygotowania tekstu zgodnie z wytycznymi do recenzji lub ewentualnej publikacji.

Artykuł, który przeszedł wstępną weryfikację jest opiniowany przez drugiego redaktora, który pełni rolę recenzenta wewnętrznego i czasami koordynuje proces recenzji, w którym zazwyczaj bierze udział dwóch recenzentów zewnętrznych.

Na podstawie opinii recenzentów (podwójna ślepa recenzja), redaktor podejmuje decyzję:

  • aby opublikować artykuł bez konieczności zmian;
  • aby opublikować artykuł pod warunkiem wprowadzenia zmian;
  • aby odrzucić artykuł w wersji przedstawionej przez autora i zachęcić do ponownego zgłoszenia nowej wersji tekstu w kolejnym cyklu, z zastrzeżeniem, że ewentualna publikacja będzie możliwa po otrzymaniu pozytywnych opinii recenzentów;
  • aby odrzucić artykuł z uwagi na negatywne recenzje lub niezgodność z zakresem czasopisma.

Decyzja redaktora wysyłana jest do autora bezpośrednio po zakończeniu procesu recenzji. Do listu dołączone są kopie anonimowych opinii recenzentów.