Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Wytyczne dla autorów

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w swoich tekstach następujących wymogów redakcyjnych:
1. Redagowanie tekstów w Times New Roman, czcionka 12 pkt.
2. Wyodrębnianie dłuższych cytatów w postaci tzw. bloczków, czcionka 10 pkt.
3. Wyraźne określenie swojej afiliacji (nazwa jednostki).
4. Zredagowanie bibliografii wykorzystanych prac (na końcu artykułu), według wzoru:
Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1983.
Benjamin W., Źródło niemieckiego widowiska żałosnego, „Kronos” 2011, nr 3 (18), s. 197-204.
Korytowska-Cieśla M., Mistrz i uczeń, [w:] Olimp. Ideał, doskonałość, absolut, red. M. Cieśla- Korytowska, I. Puchalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 85-107.
5. Zredagowanie przypisów według powyższego wzoru (z pominięciem nazwy wydawnictwa), czcionka 10 pkt.
6. Stosowanie w przypisach polskich skrótów (dz. cyt., tamże, itd.).
7. W przypadku przypisów odsyłających do tej samej książki (i tego samego autora) pomijanie tytułu (autor, dz. cyt., strona).
8. Zlikwidowanie światła (lub spacji) między akapitami.
9. Przygotowanie streszczenia (maksimum 800 znaków). Streszczenia powinny zawierać cele artykułu i najważniejsze
10. Podanie słów kluczowych (na końcu, po polsku i po angielsku).
11. Ilustracje:
a) pliki w formacie JPG, PNG, TIFF (prosimy o nieprzysyłanie ilustracji jako PDF i niewklejanie ich do dokumentu Word) rozdzielczość 300 dpi, rozmiar dłuższego boku reprodukcji do 18 cm (minimalne rozmiary to 1080 px w podstawie: jest to szerokość kolumny druku)
b) Podpisy do ilustracji prosimy przysłać w osobnym dokumencie tekstowym. Powinny zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko twórcy dzieła,
– tytuł dzieła, – technika wykonania/ tworzywo, rok powstania dzieła, źródło fotografii (inicjał imienia i nazwisko fotografa, ewentualnie źródło reprodukcji)
Objętość artykułów naukowych (podlegających recenzji) powinna się mieścić w granicach od 20 do 40 tys znaków. Teksty o luźniejszej strukturze, relacje z wydarzeń artystycznych itp. mogą być krótsze.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian w artykułach.

Artykuły

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego oddziału.