Tom 1 Nr 1 (2016)

					Pokaż  Tom 1 Nr 1 (2016)

Od Redakcji

Z optymizmem i pełni nadziei oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer kwartalnika „UR Journal of Humanities and Social Sciences”. Zapraszamy serdecznie do lektury zamieszczonych w nim tekstów i do aktywnego współuczestnictwa w tworzeniu kolejnych numerów nowego czasopisma. Liczymy, że  spotka się ono z przychylnym odbiorem, a z czasem stanie się trwałym i znaczącym elementem współczesnego dyskursu naukowego. Deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań, by tak właśnie było.

”UR Journal of Humanities and Social Sciences” to interdyscyplinarny kwartalnik naukowy wydawany przez Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamierzeniem Redakcji jest publikowanie w nim artykułów naukowych, sprawozdań, materiałów oraz recenzji mieszczących się w kręgu zainteresowań nauk humani- stycznych oraz społecznych, szeroko reprezentowanych w pracach badawczych Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Chcielibyśmy, aby czasopismo stało się nie tylko miejscem prezentacji wyników badań prowadzonych w ramach Wydziału, ale przede wszystkim platformą wymiany poglądów naukowych z zakresu takich dyscyplin, jak archeologia, filozofia, historia, kulturoznawstwo, muzeologia, nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie, socjologia czy też praca socjalna.

Zapraszamy do współpracy i publikowania naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodków reprezentujących dziedziny badawcze należące do szeroko rozumianego spektrum nauk humanistycznych i społecznych. Nasze łamy chcemy udostępniać wszystkim przedstawicielom tych nauk, którzy zapragnęliby podzielić się swymi osiągnięciami naukowymi, opiniami lub wrażeniami z wydarzeń i projektów naukowych, w których wzięli bądź też biorą udział. Do publikowania zachęcamy zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych adeptów nauki, którzy dopiero aspirują do tego miana.

Wszystkie nadsyłane do redakcji teksty poddawane są podwójnemu anonimowemu  recenzowaniu,  a  o   wysoki   poziom  prezentowanych w kwartalniku artykułów dbają członkowie Rady Naukowej oraz redaktorzy tematyczni, którzy są pierwszymi wewnętrznymi recenzentami zgłaszanych do publikacji materiałów. Zarówno członkowie Rady Naukowej, jak i redaktorzy tematyczni reprezentują szeroki wachlarz specjalności należących do wymienionych wyżej dyscyplin naukowych. Autorom z nami współpracującym możemy z pełną odpowiedzialnością zagwarantować sprawny proces wydawniczy, którego efektem będą cztery numery periodyku rocznie, wysoki poziom opracowania redakcyjnego nadesłanych artykułów oraz ich szeroką dostępność, zapewnianą przez umieszczanie wszystkich publikowanych w kwartalniku tekstów w Internecie. W intencji  twórców  czasopismo  ma  być  również  medium,  w którym naukowcy, dzięki zastosowanej formule otwartego dostępu oraz licencji Creative Commons, publikując, uzyskają możliwość podnoszenia tak istotnych współcześnie ilościowych wskaźników naukometrycznych. Ponadto redakcja podejmie wysiłek aplikacji do najpoważniejszych baz czasopism, począwszy od JCR i SCOPUSA poprzez europejski ERIH+, a na polskim Indeksie Copernicus skończywszy.

Opublikowane: 2016-12-30

Pełny numer