O czasopiśmie

NSaWG COVER

Czasopismo naukowe „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (”Social Inequalities and Economic Growth”) – ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780, DOI 10.15584/nsawg jest wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski od 2003 roku. Od 2014 roku ukazuje się w cyklu kwartalnym. W periodyku publikowane są artykuły pracowników środowisk akademickich z całej Polski i z zagranicy, a także przedstawicieli samorządu lokalnego i biznesu.

 

Cel i zakres

Tematyka czasopisma koncentruje się na relacjach pomiędzy nierównościami ekonomiczno-społecznymi a procesami wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Główny nurt rozważań odnosi się do problemów ekonomicznych, które rozpatrywane są z perspektywy interdyscyplinarnej. Preferowane są teksty respektujące wielowymiarowe sprzężenia sfery gospodarczej z innymi wymiarami ludzkiej aktywności (społecznym, aksjologicznym, wiedzy, polityki, natury i biologii, konsumpcji i technologii).

Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym:

 • o charakterze teoretycznym,
 • weryfikujące teorie, koncepcje, modele na bazie badań empirycznych,
 • studia przypadków i inne empiryczne badania,
 • komunikaty, recenzje, polemiki.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach czasopism: 

 • IC Journals Master List (Index Copernicus), 
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL),
 • BazEkon 
 • POL-Index
 • Arianta,
 • EconBiz (ZBW - Leibniz Information Centre for Economics),
 • Baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych Politechniki Gdańskiej “Most Wiedzy”,
 • EBSCO,
 • ERIH PLUS.

Czasopismo  „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” od kilku lat znajduje się na liście 100 najpopularniejszych czasopism naukowych w Polsce według Google Scholar (Polish top 100 Journals Google Scholar), gdzie stale poprawia swoją pozycję w rankingu. Według stanu na 01.10.2020 r. zajmuje 10. pozycję w rankingu z indeksem h5 = 11, medianą h5 = 16.

Czasopismo „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy w okresie 01.01.2019-31.12.2020 realizuje projekt pt. Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji – czasopismo „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” – zadanie finansowane w ramach umowy 783/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W 2019 r. czasopismo zostało objęte wsparciem MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.  Umowa projektowa realizowana jest w okresie 01.06.2019-31.12.2020.

Ministerstwo Nauki RP

Czasopismo „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” znajduje się  na liście czasopism naukowych MEiN z liczbą punktów 70. 

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa i jest ona tożsama z dostępną wersją on-line na stronie internetowej kwartalnika. 

Wszystkie artykuły publikowane w „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczysą recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów w trybie anonimowym według modelu double-blind review process, zgodnie z zasadami, które są opisane w zakładce Zasady recenzowania.

ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780
DOI: 10.15584/nsawg

Wersja elektroniczna czasopisma „Nierówności Społeczna a Wzrost Gospodarczy” ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla czytelników.

Licencja: Creative Commons (CC BY-SA)