Zasady etyczne

W celu zapewnienia wysokich standardów etycznych postępowania w procesie publikacyjnym redakcja czasopisma naukowego „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” kieruje się procedurami opracowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktorzy czasopisma, autor, recenzent) zapoznają się ze standardami zachowań etycznych.

Obowiązki Autorów

 1. Artykuły składane do czasopisma mogą być wyłącznie oryginalnymi dziełami nienaruszającymi praw autorskich osób trzecich oraz pracami dotychczas niepublikowanymi (również w innej wersji językowej) i niezłożonymi w innym wydawnictwie. Należy upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. Działania niespełniające tych warunków są nieetyczne i niedozwolone.
 2. Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w badania. Przed złożeniem artykułu do redakcji należy upewnić się, że wszyscy autorzy zostali wskazani i zaakceptowali ostateczną wersję tekstu. Ghostwriting (nieujawnienie wkładu w powstanie publikacji) guestautorship (wskazanie jako autora osoby, której udział był znikomy lub nie miał miejsca) stanowiące przejaw nierzetelności naukowej uznaje się za przekroczenie zasad etycznych. Autorzy zobowiązani są do wskazania wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu. W tym celu składane jest oświadczenie, dostępne na stronie internetowej czasopisma.
 3. Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację. Informację taką autor umieszcza w oświadczeniu, dostępnym na stronie internetowej czasopisma.
 4. Autor powinien być gotowy umożliwić dostęp do nieprzetworzonych danych dotyczących pracy w okresie od zgłoszenia tekstu do redakcji przez co najmniej rok od momentu jego opublikowania.
 5. W przypadku, gdy po złożeniu artykułu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.

Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę odrzucenia artykułu.

 Obowiązki Redaktora Naczelnego i Redakcji

 1. Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Ponosi on także odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane. Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach oraz opiniach przedstawicieli Kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu lub autoplagiatu oraz wątpliwości, co do autorstwa lub współautorstwa artykułu.
 2. Proces podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego jest bezstronny. W kwalifikacji tekstu do druku istotne są oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma, nie zaś pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie.
 3. Proces oceny tekstów jest poufny. Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom. Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.
 4. Redakcja zapobiega wystąpieniu konfliktów interesów. Nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych.

Obowiązki Recenzentów

 1. Recenzent zobowiązany jest do obiektywnej, merytorycznej oceny przedstawionego mu tekstu w celu podniesienia jego wartości naukowej. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy popierając je odpowiednimi argumentami.
 2. Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom. Recenzent zobowiązany jest do traktowania recenzowanych prac w sposób poufny, nie udostępniania ich osobom trzecim oraz nie podejmowania dyskusji na ich temat poza Kolegium redakcyjnym. Nie może również w sposób nieetyczny wykorzystywać prac dla uzyskania korzyści osobistych.
 3. Recenzent nie powinien oceniać prac w stosunku do których występuje konflikt interesów, wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą. O sytuacji wystąpienia konfliktu powinien natychmiast poinformować sekretarza redakcji.
 4. Recenzent powinien poinformować sekretarza redakcji o podejrzeniu naruszenia standardów etycznych przez autora tekstu, w tym o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.
 5. Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w ogóle lub w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o tym sekretarza redakcji.