Wydatki budżetowe miast wojewódzkich a jakość życia ich mieszkańców

Autor

  • Anna Mizak Katedra Finansów i Rachunkowości Instytut Ekonomii i Finansów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2021.1.13

Słowa kluczowe:

jakość życia, wydatki budżetowe, wskaźnik Perkala, miasta wojewódzkie

Abstrakt

W opracowaniu zaprezentowano aspekty definicyjno-badawcze jakości życia, interdyscyplinarnej kategorii, która budzi powszechne zainteresowanie wśród przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz instytucji państwowych i samorządowych. Zasadniczym celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy poziomem wydatków budżetowych miasta wojewódzkiego a jakością życia jego mieszkańców. Do określenia obiektywnej jakości życia wykorzystano ilościowe i wartościowe wskaźniki z zakresu: infrastruktury technicznej, rynku pracy, ochrony zdrowia, opieki socjalnej, edukacji publicznej/polityki prorodzinnej oraz kultury, których poziom uzależniony jest od wydatków władz samorządowych. W oparciu o dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzono wielowymiarową analizę porównawczą miast wojewódzkich. Na podstawie wyselekcjonowanych zmiennych diagnostycznych, wyznaczono syntetyczny wskaźnik Perkala dla poszczególnych miast wojewódzkich w 2019 r. Zastosowana metoda pozwoliła na ustalenie rankingu miast wojewódzkich w analizowanym okresie oraz ich pogrupowanie według osiągniętego poziomu jakości życia w cztery grupy typologiczne. Przeprowadzone badania potwierdziły występowanie znacznych dysproporcji w poziomie jakości życia mieszkańców poszczególnych miast wojewódzkich. Ustalono również, że wraz ze wzrostem wydatków budżetowych per capita poziom jakości życia może ulec poprawie.

Bibliografia

Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (2020.12.28).

Borys, T., Rogala, P. (2008). Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe. Warszawa: Wydawnictwo UNDP.

Bywalec, C., Rudnicki, L. (1999). Podstawy ekonomiki konsumpcji. Kraków: Akademia Ekonomiczna.

Dziurowicz-Kozłowska, A. (2002). Wokół pojęcia jakości życia. Psychologia Jakości Życia, 2, 77–99.

Jakość życia w Polsce (2017). Pobrane z: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/ pl/defaultaktualnosci/5486/16/4/1/jakosc_zycia_w_polsce_2017.pdf (2020.05.10).

Krajowa Polityka Miejska 2023. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WMP20150001235/O/M20151235.pdf (2020.06.10).

Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Masik, G. (2010). Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia. Przykład strefy suburbanizacji Trójmiasta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Ostasiewicz, W. (red.). (2004). Ocena i analiza jakości życia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Panek, T. (2016). Jakość życia od koncepcji do pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Przygodzka, R. (2010). Usługi publiczne a jakość życia w regionach peryferyjnych W: A. Noworól (red.), Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, t. 2 (s. 205–221). Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ranking jakości życia w miastach. Pobrane z: https://www.miasta.pl/uploads/attachment/ file/2367/RANKING_MIAST-Polityka.pdf (2020.12.30).

Siedlecka, A. (2013). Obiektywna jakość życia jako kategoria rozwoju zrównoważonego na przykładzie gmin województwa lubelskiego. W: Z. Rusnak, B. Zmyślona (red.), Jakość życia a zrównoważony rozwój (s. 149–169). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Skrzypek, E. (2001). Czynniki kształtujące jakość życia. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Ergonomia Niepełnosprawnym, Jakość Życia, MKEN, Łódź. Pobrane z: http://idn.org.pl/lodz/mken/mken%202001/referaty%20 2001/14.pdf (2020.06.15).

Sobala-Gwosdz, A. (2004). The change in the rural standard of living during the transformation period in the Podkarpackie Province. Prace Geograficzne, 114, 93–106.

Szymańska, D., Domin, D. J., Kwiatkowski, G., Rogatka, K. (2011). Ranking miast w Polsce na podstawie warunków życia w świetle różnych metod pomiaru. W: L. Mierzejewska, M. Wdowicka (red.), Współczesne problemy rozwoju miast i regionów (s. 121–133). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Tomaszewska-Lipiec, R. (red.). (2014). Relacje praca – życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zeliaś, A. (red.). (2002). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Downloads

Opublikowane

2021-03-31

Numer

Dział

Artykuły