Zrozumienie czasu konsekwencją rozwoju teorii kapitału ludzkiego

Autor

Słowa kluczowe:

czas, termodynamika, energia życia, personalny kapitał ludzki

Abstrakt

Nauki przyrodnicze i ekonomiczne mają przynajmniej jeden wspólny paradygmat, to jest dualizm materia – energia w fizyce i aktywa – kapitał w ekonomii. W naukach ekonomicznych, zwłaszcza teorii rachunkowości, dualizm jest fundamentalną zasadą, która prowadzi do wyjaśnienia abstrakcyjnej natury kapitału i identyfikacji termodynamicznych podstaw tej kategorii naukowej. Uświadomienie tych relacji przyczyniło się do rozwoju teorii kapitału, która dzięki temu weszła na nowe ścieżki jako teoria kapitału ludzkiego, zwłaszcza jej część dotycząca pomiaru i zachowania personalnego kapitału pracownika. W konsekwencji utwierdziła się wiedza o potencjalnej stałej ekonomicznego wzrostu, a ostatnio, dzięki bardziej precyzyjnemu zrozumieniu transformacji będących przedmiotem termodynamiki, pojawiła się konkluzja, że wspomniana stała wyznacza także tempo biegu czasu. Analizy i badania empiryczne potwierdzają tę hipotezę, co otworzyło drogę do sformułowania definicji czasu.

Bibliografia

Ajschylos, Prometeusz skowany, tłum. J. Kasprowicz. Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska. Pobrane z: https:// wolnelektury.pl/katalog/lektura/ajschylos-prometeusz-skowany.html (2022.10.19).

Atkins, P. (2005). Galileo’s Finger – The Ten Great Ideas of Science. New York: Oxford University Press.

Atkins, P. (2007). Four laws that drive the universe. New York: Oxford University Press.

Barbour, J. (2018). Koniec czasu. Nowa rewolucja w fizyce. Kraków: Copernicus Center Press.

Barbour, J. (2021). Nowa Teoria czasu. Punkt Janusa. Kraków: Copernicus Center Press.

Cieślak, I. (2008). Value of Human Capital and Wage Disparities. W: I. Górowski (red.), General Accounting Theory Evolution and Design for Efficiency (s. 289–303). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Dobija, M. (1998). How to place human resources into the balance sheet. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 3(1), 83–92. DOI:10.1108/eb029044.

Dobija, M. (2010). Natura czasu a kwoty amortyzacji środków trwałych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 829, 5–20.

Dobija, M. (2015). Laborism. The Economics Driven by Labor. Modern Economy, 6, 578–594. DOI:10.4236/me.2015.65056.

Dobija, M. (2021). Postrzeganie kapitału ludzkiego w kontekście entropii i egzergii. W: J. Nesterak, A. Wodecka-Hyjek (red.), Dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania. Warszawa: Instytut Badań Ekonomicznych, PAN.

Dobija, M., Renkas, J. (2021a). Termodynamika zwornikiem spójnego systemu ekonomicznego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 68(4/2022), 37–64. DOI: 10.15584/nsawg.2021.4.3.

Dobija, M., Renkas, J. (2021b). How the inclusion of thermodynamic principles recov¬ers economic sciences. International Journal of Accounting and Economics Studies, 9(2), 21–31. DOI: 10.14419/ijaes.v9i2.31608.

Dobija, M., Renkas, J. (2021c). Thermodynamic constant of time passage. International Journal of Physical Research, 9(2), 92–97. DOI: 10.14419/ijpr.v9i2.31823.

Dobija, M., Renkas, J. (2022). Study on Thermodynamic Constant of Time Passage. Research Trends and Challenges in Physical Science, 6, 57–68. DOI: 10.9734/bpi/rtcps/ v6/15220D.

Feynman, R. (1963). Time and distance. The Feynman Lectures on Physics, I, Ch. 5, California: California Institute of Technology, Michael A. Gottlieb and Rudolf Pfeiffer.

Fraser, J. T. (1979). Wyjście z jaskini Platona: Naturalna historia czasu. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, II /1979/80, 18–39.

Holt, J. (2018). When Einstein Walked with Gödel: Excursions to the Edge of Thought. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Huai-Chin, Nan. (1984). Tao & Longevity: Mind-Body Transformation. Poznań: Wyd. Rebis.

International Association for the Integration of Science and Engineering. Pobrane z: https://www.youtube.thermodynamics.nature.of.Time.Dobija.Renkas.2022 (2022.10.19).

Kant, I. (1871). Krytyka czystego rozumu (tłum. Piotr Chmielowski). Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.

Koshulko, O. (2012). Examining a level of minimum wage in Ukraine and an influence on human capital development (In Russian). Ekonomiczeskij Analiz: Teoria i Praktyka, 7(262), 65–76.

Kozioł, W., Mikos, A. (2020). The measurement of human capital as an alternative method of job evaluation for purposes of remuneration. Central European Journal of Operations Research, 28, 589–599. DOI: 10.1007/s10100-019-00629-w.

Kozioł, W. (2011). Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego. Nierówności Społeczne w Wzrost Gospodarczy, 19, 252–260.

Księga Henocha, przeł. ks. R. Rubinkiewicz SDB, Księga Henocha.htm. Pobrane z: https://docer.pl/doc/x15seex (2022.10.19).

Kurek, B. (2011). Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kurek, B. (2012). An estimation of the capital growth rate in business activities. Modern Economy, 3(4), 364–372. DOI: 10.4236/me.2012.34047.

Kurek, B. (2021). Expected Salary Premium for a Home Office – A Survey of Accounting and Controlling Students. Sevila: IBIMA.

Lambert, F.L. (2002). Disorder – A Cracked Crutch for Supporting Entropy Discussions. The Journal of Chemical Education, 79(2), 187. DOI: 10.1021/ed079p187.

Maoshing, Ni. (2012). The Yellow Emperor’s Classic of Medicine (Polish edition). Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.

Mazur, M. (1976). Cybernetyka i charakter. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Newton, I. (1999). The Principia. Mathematical Principles of Natural Philosophy, The Authoritative. Translation by I. B. Cohen and A. Whitman assisted by J. Budenz. California: University of California Press.

Oliwkiewicz, B. (2020). Oczekiwania płacowe a godziwe wynagrodzenia absolwentów studiów ekonomicznych. W: D. Fatuła (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji (s. 67–94). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Ovidiusz, Przemiany. Pobrane z: https://pl.wikisource.org/wiki/Przemiany_(Owidiusz)/II (2022.10.19).

Park, D. (1972). The myth of the passage of time. W: J.T. Fraser, F. Haber & G. Muller (eds.), The Study of Time (s. 110–121). Berlin: Springer Verlag.

Pitchford, P. (2008). Odżywianie dla zdrowia. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.

Renkas, J. (2013). Wage expectations in light of human capital measurement theory. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 9(9), 29–42. DOI:10.15678/AOC.2013.0902.

Renkas, J. (2016). Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47(3), 466–480. DOI:10.15584/ nsawg.2016.3.34.

Renkas, J. (2022). Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę. Warszawa: Difin.

Sitchin, Z. (1985). The Wars of Gods and Men. New York: Avon Books.

Sheldrake, R. (2015). Nauka – Wyzwolenie z dogmatów. Wrocław: Wydawnictwo Manendra.

Schrödinger, E. (1998). Czym jest życie? Fizyczne aspekty żywej komórki. Umysł i materia. Szkice autobiograficzne. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Taylor, R. (1970). Hunza Health Secrets for Long Life and Happiness. New Jersey: Prentice Hall.

Vijg, J., Le Bourg, E. (2017). Aging and the Inevitable Limit to Human Life Span. Gerontology, 63(5), 432–434. DOI: 10.1159/000477210.

Downloads

Opublikowane

2022-09-30

Numer

Dział

Artykuły