Wpływ pandemii na sytuację młodych osób na rynku pracy

Autor

  • Anna Mazurkiewicz Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2022.4.8

Słowa kluczowe:

pandemia, młode osoby, rynek pracy, bezrobocie, NEET

Abstrakt

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na życie zawodowe młodych osób. Wobec tej grupy odnotowuje się mniej korzystne wartości wskaźników zatrudnienia i stopy bezrobocia niż w odniesieniu do osób doświadczonych, co wynika z braku doświadczenia, specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Te przesłanki stanowią podstawę do zatrudniania młodych osób na mniej korzystnych warunkach.

Jako cel opracowania przyjęto ocenę oddziaływania pandemii COVID-19 na sytuację młodych osób na rynku pracy. Aby zrealizować cel przeprowadzono analizę literatury przedmiotu, opracowań i raportów prezentowanych na stronach instytucji zajmujących się rynkiem pracy, analizę podstawowych mierników rynku pracy przy wykorzystaniu danych statystycznych. Zrealizowano również badania własne.
Analiza literatury i danych statystycznych ukazała, że młode osoby szczególnie dotkliwie odczuły konsekwencje pandemii – znacznie wzrosło bezrobocie w tej grupie, zwiększył się odsetek osób, które nie pracują i nie kształcą się (NEET). Ponadto, trudność w utrzymaniu pracy przez młode osoby stanowiło wejście kolejnych roczników na rynek pracy.
Jednocześnie, wyniki przeprowadzonych badań własnych wśród młodych osób z województwa podkarpackiego dowodzą, że respondenci nie odczuli znacząco negatywnych konsekwencji pandemii. Większość z nich nie straciła pracy czy nie została zmuszona do jej zmiany. Pracodawcy wielu nie zredukowali kosztów osobowych, co umożliwiło utrzymanie dotychczasowego poziomu życia.

Bibliografia

Abraham, R., Basole, A., Kesar, S. (2022). Down and out? The gendered impact of the Covid 19 pandemic on India’s labour market. Economia Politica, 39(1), 101–128. DOI: 10.1007/s40888-021-00234-8.

Akkaya-Kalayci, T., Kothgassner, O.D., Wenzel, T., Goreis, A., Chen, A., Ceri, V., Özlü-Erkilic, Z. (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Mental Health and Psychological Well-Being of Young People Living in Austria and Turkey: A Multicenter Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(23), 9111. DOI: 10.3390/ijerph17239111.

Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2020 roku. (2021). Rzeszów: WUP w Rzeszowie.

Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w I półroczu 2022 roku. (2022). Rzeszów: WUP w Rzeszowie.

Auer, W., Danzer, N. (2015). Uncertainty in the labour market: How does fixed-term employment affect fertility and mental health of the young generation? IBS Working Paper, 06, 1–48. Retrieved from: https://ibs.org.pl/publications/niepewnosc-na-rynku-pracy-jak-umowa-na-czas-okreslony-wplywa-na-dzietnosc-i-zdrowie-psychiczne-mlodego-pokolenia/ (2022.07.28).

Bańka, A. (1992). Bezrobocie. Podręcznik Pomocy Psychologicznej. Poznań: Wydawnictwo PRINT-B.

Bańka, A. (2007). Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu przedsiębiorczości, kapitału kariery oraz zdolności zatrudnieniowej młodzieży. In: A. Biela (ed.), Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży (pp. 52–64). Warszawa: Kancelaria Senatu.

Barone, C., Schizzerotto, A. (2011). Career mobility, education and intergenerational reproduction in five European societies. European Societies, 13(1), 331–346. DOI: 10.1080/14616696.2011.568248.

Bell, D.N.F., Blanchflower, D.G. (2011a). Young People and the Great Recession. Oxford Review of Economic Policy, 27, 241–267. DOI: 10.1093/oxrep/grr011.

Bell, D.N.F., Blanchflower, D.G. (2011b). Youth unemployment in Europe and the United States. Nordic Economic Policy Review, 1, 11–37.

Black, R., Walsh, L. (2019). Imagining Youth Futures: University Students in Post-Truth Times. Singapore: Springer.

Blanchflower, D.G., Oswald, A.J. (2011). International Happiness: A New View on the Measure of Performance. Academy of Management Perspectives, 25(1), 6–22. DOI: 10.5465/AMP.2011.59198445.

Braziene, R., Merkys, G., Mikutaviciene, I. (2014). Employers’ Expectations and Young Workers Selection Criteria in Lithuania. Social Sciences, 4(86), 62–69. DOI: 10.5755/ j01.ss.86.4.9226.

Cortes, G.M., Forsythe, E. (2020). The Heterogeneous Labor Market Impacts of the Covid-19 Pandemic. Upjohn Institute Working Paper, 20-327, 1–37. DOI: 10.17848/ wp20-327.

Cowie, H., Myers, C.A. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on the mental health and well-being of children and young people. Children & Society, 35(1), 62–74. DOI: 10.1111/chso.12430.

Czechowska-Bieluga, M., Kanios, A., Sarzyńska, E. (2009). Profile kompetencji społecznych osób pracujących i bezrobotnych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Domańska, L., Niedzielski, E. (2005). Bezrobocie a rozwój gospodarczy. Polityka Społeczna, 5-6, 15–18.

Employment and unemployment (Labour force survey) (employ). Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/employ_esqrs_pl.htm (2023.01.16).

Europejski semestr – zestawienie informacji tematycznych. Zatrudnienie ludzi młodych. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_youth_employment_pl.pdf (2021.10.05).

Grotti, R., Russell, H., O’Reilly, J. (2019). Where do young people work? In: J. O’Reilly, J. Leschke, R. Ortlieb, M. Seeleib-Kaiser, P. Villa (eds.), Youth Labor in Transition: Inequalities, Mobility, and Policies in Europe (pp. 33–70). New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780190864798.003.0002.

Jentsch, B., Schucksmith, M. (2004). Young People in Rural Areas of Europe (Perspectives on Rural Policy and Planning). London-New York: Routledge.

Kacperska, E., Kraciuk, J. (2021). The Effect of COVID-19 Pandemic on the Stock Market of Agri-food Companies in Poland. European Research Studies Journal, 24(2), 274–290. DOI: 10.35808/ersj/2428.

Kalinowska, I., Kujszczyk, B., Mańturz, M., Świercz, B. (2016). Elastyczne formy zatrudnienia. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Kelliher, C., Menezes, L.M.de. (2019). Flexible Working in Organisations: A Research Overview. Oxon-New York: Routledge.

Kiersztyn, A. (2021). Who moves from fixed-term to open-ended contracts? Youth employment transitions in a segmented labour market. Acta Sociologica, 64(2), 198–214. DOI: 10.1177/0001699320920910.

Koptiew, D. (2014). Sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy w Polsce – osoby młode versus osoby starsze. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15, 233–247.

Kutwa, K. (2021). Corona Generation. Growing Up in a Pandemic. Warsaw: Polish Economic Institute.

Leonard, P., Wilde, R. (2019). Getting In and Getting On in the Youth Labour Market: Governing Young People’s Employability in Regional Context. Bristol: Bristol University Press.

Lewandowski, P., Góra, M., Lis, M. (2017). Temporary employment boom in Poland – a job quality vs. quantity trade-off? IBS Working Paper, 04, 1–33.

Mackenzie Davey, K., Arnold, J. (2000). A multi-method study of accounts of personal change by graduates starting work: Self-ratings, categories and women’s discourses. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 461–486. DOI: 10.1348/096317900167164.

Mazurkiewicz, A. (2021). Młode osoby a sytuacja na rynku pracy w województwie podkarpackim. Przedsiębiorczość – Edukacja, 17(1), 49–64. DOI: 10.24917/20833296.171.4.

Munger, M.C. (2021). Sharing Economy. Its pitfalls and promises. London: London Publishing Partnership.

Munger, M.C., (2018). Tomorrow 3.0: Transaction Costs and the Sharing Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

McKinlay, A.R., May, T., Dawes, J., Fancourt, D., Burton, A. (2022). ‘You’re just there, alone in your room with your thoughts’: a qualitative study about the psychosocial impact of the COVID-19 pandemic among young people living in the UK. BMJ Open, 12(2), 1–11. DOI: 10.1136/bmjopen-2021-053676.

O’Reilly, J., Leschke, J., Ortlieb, R., Seeleib-Kaiser, M., Villa, P. (2019). Comparing youth transition in Europe: Joblessness, insecurity, institutions, and inequality. In: J. O’Reilly, J. Leschke, R. Ortlieb, M. Seeleib-Kaiser, P. Villa (eds.), Youth Labor in Transition: Inequalities, Mobility, and Policies in Europe (pp. 1–29). New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780190864798.003.0001.

Owczarczuk, M. (2010). Region peryferyjny w gospodarce Unii Europejskiej. In: K. Meredyk (ed.), Kapitał instytucjonalny a rozwój obszarów peryferyjnych (pp. 51–67). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.

Panarese, P., Azzarita, V. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Lifestyle: How Young people have Adapted Their Leisure and Routine during Lockdown in Italy. Young, 29(4S), 35–64. DOI: 10.1177/11033088211031389.

Pańków, M. (2012). Młodzi na rynku pracy. Raport z badania. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych.

Participation of young people in education and the labour market. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Participation_of_young_people_in_education_and_the_labour_market (2022.10.15).

Pietranowicz, A. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy w województwie podkarpackim. The Master’s thesis. The Department of Economics and Management of the Institute of Economics and Finance, University of Rzeszów.

„Pokolenie Lockdown”, czyli nowe problemy młodych osób na rynku pracy. Komentarz ekonomiczny P. Szewczyka – eksperta w zespole ds. analiz ekonomicznych, Deloitte. Warszawa, 9 czerwca 2020 r. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Pokolenie-Lockdown-czyli-nowe-problemy-mlodych-osob-na-rynku-pracy.html (2022.06.14).

Porter, C., Favara, M., Hittmeyer, A., Scott, D., Jiménez, A.S., Revathi Ellanki, R., Woldehanna, T., Duc, L.T., Craske, M.G., Stein, A. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on anxiety and depression symptoms of young people in the global south: evidence from a four-country cohort study. BMJ Open, 11(4), 1–14. DOI: 10.1136/bmjopen-2021-049653.

Preventing Exclusion from the Labour Market: Tackling the Covid-19 youth unemployment crisis. Policy Brief. International Labour Organization, May 2020, 1–17. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_746031.pdf (2023.01.14).

Przybytniowski, J.W., Grzebieniak, A., Pacholarz, W.M. (2021). Wybrane aspekty ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID-19. Olsztyn: Instytut Badań Gospodarczych.

Radulescu, C.V., Ladaru, G.-R., Burlacu, S., Constantin, F., Ioanăș, C., Petre, I.L. (2021). Impact of the COVID-19 Pandemic on the Romanian Labor Market. Sustainability, 13(1), 271. DOI: 10.3390/su13010271.

Raimo, N., Martínez-Córdoba, P.-J., Benito, B., Vitolla, F. (2021) The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Labor Market: An Analysis of Supply and Demand in the Spanish Municipalities. Sustainability, 13(23), 12996. DOI: 10.3390/su132312996.

Rollnik-Sadowska, E., Kobylińska, U., Samul, J. (2018). Aktywna polityka rynku pracy wobec osób NEET – przykład województwa podlaskiego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(10), Part 1, 415–431.

Rutkowski, M. (2020a). Krypty pracy/nie pracy, widmowanie bezrobocia i inne uobecnienia społecznej zbędności. Perspektywa społeczno edukacyjna. In: M. Mendel (ed.), Eduwidma. Miejsca i rzeczy nawiedzone (pp. 262–284). Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Rutkowski, M. (2020b). Wpływ pandemii COVID 19 na pomorski rynek pracy. Rocznik Gdański, LXXX, 163–178. DOI: 10.26881/rgtn.2020.07.

Saczyńska-Sokół, S., Łojko, M. (2016). Sytuacja młodzieży NEET na rynku pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 108, 97–106.

Sawulski J. (2020). Dualizm polskiego rynku pracy w dobie pandemii COVID19. Debata ekspercka z 28 września 2020 r. Warsaw: Polish Economic Institute. Retrieved from: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/12/PIE-Dualizm.pdf (2022.07.23).

Schwandt, H., von Wachter, T. (2017). Unlucky Cohorts: Earnings, Income, and Mortality Effects from Entering the Labor Market in a Recession, 1–65. Retrieved from: http://www.econ.ucla.edu/tvwachter/papers/Schwandt_vonWachter_Cohorts_final.pdf (2022.07.14).

Sefton-Green, J., Watkins, S.C., Kirshner, B. (2020). Young People’s Transitions into Creative Work: Navigating Challenges and Opportunities. New York-Oxon: Routledge.

Silva Junior, F.J.G.da, Sales, J.C.eS., Monteiro, C.F.dS., Costa, A.P.C., Campos, L.R.B., Miranda, P.I.G., Monteiro, T.A.dS., Lima, R.A.G., Lopes-Junior, L.C. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on mental health of young people and adults: a systematic review protocol of observational studies. BMJ Open, 10(7), 1–6. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-039426.

Statistics on youth. Retrieved from: https://ilostat.ilo.org/topics/youth/ (2022.10.15).

Ślebarska, K. (2010). Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia. Studium konfrontatywne. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Vinod, P.P., Sharma, D. (2021). COVID-19 Impact on the Sharing Economy Post-Pandemic. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 15(1), 37–50. DOI: 10.14453/aabfj.v15i1.4.

Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r. (2010). Warszawa: GUS.

Winiarczyk, A. (2011). Migracje zarobkowe jedną z przyczyn niepełności rodziny. Pedagogika Rodziny, 1(2), 71–80.

What have countries done to support young people in the COVID-19 crisis? OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), 6 July 2021. Retrieved from: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-have-countries-done-to-support-young-people-in-the-covid-19-crisis-ac9f056c/ (2022.08.14).

Wiatrowski, Z. (2009). Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB.

Województwo podkarpackie. Retrieved from: https://www.paih.gov.pl/regiony/wojewodztwa/podkarpackie (2023.01.21).

Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy. (2014). Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy.

Young people’s experiences of precarious and flexible work – A report by Progressive Partnership for the Scottish Government – Main Report, 22 January 2021, Minister for Just Transition, Employment and Fair Work. Retrieved from: https://www.gov.scot/publications/young-peoples-experiences-precarious-flexible-work-main-report/ (2023.01.20).

Zdun, G., Kopański, Z., Brukwicka, I., Jastrjemska, S. (2016). Praca zawodowa w życiu człowieka. Journal of Clinical Healthcare, 4, 11–15.

Żukowski, A., Chełminiak, M. (2014). Nowe regiony peryferyjne w rozszerzonej Unii Europejskiej. Problemy polityczne i społeczne na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1, 75–90.

Downloads

Opublikowane

2022-12-31

Numer

Dział

Artykuły