Implikacje ekonomiczno-moralne w świetle encykliki Caritas in veritate papieża Benedykta XVI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.1

Słowa kluczowe:

miłość i prawda jako zasady społeczne, logika rynku i państwa, logika daru i bezinteresowności, rozwój integralny osoby ludzkiej

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie kwestii moralnych w działalności gospodarczej człowieka i społeczeństwa w świetle encykliki Caritas in veritate papieża Benedykta XVI. Papież podkreślał, że klasyczne mechanizmy systemu gospodarczego czy niewidzialna ręka rynku same w sobie nie są w stanie stworzyć sprawiedliwych struktur społecznych. Według papieża zarówno w działalności gospodarczej, jak i politycznej niedoceniana jest perspektywa antropologiczna, a przeceniane podejście matematyczne oraz tworzenie sztucznych modeli, które najczęściej okazują się błędne. Papież w encyklice nie tylko wskazał punkty styku ekonomii i moralności, ale także zaproponował prawdę i miłość jako główne fundamenty życia społecznego i gospodarczego prowadzące do prawdziwego rozwoju. Napisał między innymi: „tą drogą będzie można dojść do owego integralnego rozwoju ludzkiego, którego ukierunkowującą zasadą jest napędowa siła miłości” (Benedykt XVI, nr 77). Na podstawie analizy encykliki Caritas in veritate papieża Benedykta XVI należy stwierdzić, że:
a) miłość i prawda powinny stać się podstawą życia społeczno-gospodarczego i prowadzić do rozwoju integralnego człowieka i społeczeństwa;
b) rozwiązań kryzysu finansowego należy poszukiwać w trzech wymiarach: społeczno-kulturowym (budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa wiedzy), politycznym (umocnienie demokracji i zapewnienie wolności i pokoju) i ekonomicznym (potrzeba uczestnictwa wszystkich na równych szansach);
c) istotnym kapitałem w ekonomii jest osoba ludzka, która jest twórcą całego życia gospodarczo-społecznego, jego ośrodkiem i celem;
d) w prawidłowo działającej ekonomii nie wystarczy logika rynku, ale potrzebna jest logika daru i bezinteresowności.

Bibliografia

Benedykt XVI. (2009). Encyklika Caritas in veritate. Pobrane z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas--in-veritate.html (2023.02.03).

Edersheim, E.H. (2009). Przesłanie Druckera. Zarządzania oparte na wiedzy, tłum. M. Lipa. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Eiras, A. (2006). Etyka, korupcja i wolność gospodarcza. W: W. Popiela (red.), Etyka a rozwój gospodarczy (s. 159–168). Warszawa: Arwil.

Florczak, W. (2007). Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy. W: W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy (s. 112–172). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Godność człowieka, wspólne dobro, pomocniczość i solidarność. Przemówienie Benedykta XVI do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 03.05.2008 (2008). Pobrane z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/kns_03052008.html (2023.02.09).

Gronbacher, G.M.A. (1999). Personalizm ekonomiczny, tłum. J. Merecki. Lublin: Instytut Liberalno-Konserwatywny.

Jan Paweł II (1983). Homilia z nabożeństwa maryjnego na lotnisku w Muchowcu. Pobrane z: https://www.ekai.pl/dokumenty/homilia-w-czasie-nabozenstwa-maryjnego-odprawionego-na-lotnisku-w-katowicach/ (2023.01.04).

Katechizm Kościoła Katolickiego. (1984). Poznań: Wydawnictwo Pallotinum.

Kompendium nauki społecznej Kościoła. (2005). Kielce: Jedność.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. (1967). W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje (s. 537–620). Poznań: Wydawnictwo Pallotinum.

Kotarbiński, J. (2014). Sztuka rynkologii, Gliwice: Helion.

Krok, E. (2006). Identyfikacja zasobów wiedzy i ich źródeł w przedsiębiorstwie. Personel i Zarządzanie, 1, 20–23.

Kryzys finansowy 2008. (2016). Pobrane z: https://prostaekonomia.pl/kryzys-finansowy-2008/ (2023.01.05).

Krzykała, F. (2004). Etyczne wymiary funkcjonowania firmy w układzie rynkowym. W: B. Pogonowska (red.), Elementy etyki gospodarki rynkowej (s. 147–152). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Low, J., Kalafut, P.C. (2006). Niematerialna wartość firmy, tłum. W. Biliński. Kraków: Wolter Kluwer.

Oziewicz, E. (2006). Globalizacja we współczesnej gospodarce światowej i jej skutki. W: E. Oziewicz (red.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej (s. 236-247). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Piasecki, R. (2007). Od Autorów. W: R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju (s. 7–14). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (2022). Poznań: Wydawnictwo Pallotinum.

Ratzinger, J. (2005). Gospodarka rynkowa a etyka, tłum. J. Zychowicz. Tygodnik Powszechny, 42, 11–15.

Rifkin, J. (2005). Europa potrzebuje pierestrojki, Forum, 26, 10–11.

Sedláček, T. (2012). Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, tłum. D. Bakalarz. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Szrajnert, R. (2008). Globalny kryzys finansowy (2007–2008–2009). Pobrane z: https://www.rafalszrajnert.pl/kryzys-2008/ (2023.01.04).

Warchał, R.A. (2021). De Pulchra, pax omnium rerum tranquillitas ordinis. Przyczynki do estetyki św. Augustyna. Teologia i Człowiek, 54(2), 63–75. DOI: 10.12775/TiCz.2021.011.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Kietliński, K. (2023). Implikacje ekonomiczno-moralne w świetle encykliki Caritas in veritate papieża Benedykta XVI. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (73), 7–20. https://doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.1

Numer

Dział

Artykuły