Dług publiczny krajów Unii Europejskiej w okresie pandemii COVID-19

Autor

  • Grzegorz Górniewicz Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.2

Słowa kluczowe:

dług publiczny, przyczyny zadłużenia, hipoteza nawisu długu

Abstrakt

W wyniku kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 nastąpił dynamiczny wzrost długu publicznego krajów Unii Europejskiej. Bezpośrednią przyczyną okazały się ogromne deficyty budżetowe, mające swoje źródło we wprowadzanych w poszczególnych krajach ograniczeniach życia gospodarczego i pomocy finansowej państw dla najbardziej poszkodowanych branż. W najbliższym czasie prawdopodobnie należy oczekiwać dalszego wzrostu zadłużenia, który w istotnym stopniu będzie wynikał z zaciągania nowych zobowiązań finansowych na potrzeby odbudowy gospodarek krajów UE po kryzysie.
Celem opracowania jest przedstawienie zmian w wielkości długu publicznego w warunkach pandemii COVID-19 i identyfikacja implikacji związanych z jego szybkim wzrostem. Oprócz analizy danych statystycznych uwagę skoncentrowano na przyczynach narastania zjawiska, programie odbudowy gospodarki Next Generation EU oraz wpływie zadłużenia na wzrost gospodarczy. Główna
teza pracy głosi, że koronawirusowy kryzys spowodował istotny wzrost długu w krajach Unii Europejskiej. Dla zrealizowania przedstawionego wyżej celu pracy i uargumentowania postawionej tezy została wykorzystana metoda badawcza określona jako komparatywna analiza opisowa.

Bibliografia

Ash, M., Herdon, T., Pollin, R. (2013). Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff. PERI Working Papers, 322, 1–25.

Barro, R.J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. Journal of Political Economy, 98, 103–126. DOI: 10.1086/261726.

Claessens, S. (1992). The Optimal Currency Composition of External Debt: Theory and Applications to Mexico and Brazil. The World Bank Economic Review, 3(6), 503–528.

Cohen, D. (1993). Low investment and large LDC debt in 1980’s. American Economic Review, 83(3), 442–453.

Cohen, D., Sachs, J. (1985). Growth and External Debt under Risk of Debt Repudiation. NBER Working Paper Series, 1703, 1–45.

Dalton, H. (1948). Zasady skarbowości. Łódź: Wydawnictwo K. Rutskiego.

Dane Eurostat. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teina225&language=en (2022.08.20).

Dobrowolski, P. (2009). Wysokość długu publicznego w Polsce, nr 35. Warszawa: Raport Instytutu Sobieskiego.

Easterly, W. (2002). How did Highly Indebted Poor Countries Become Highly Indebted? Reviewing Two Decades of Debt Relief. World Development, 10(30), 1677–1696. DOI: 10.1016/S0305-750X(02)00073-6.

Kasperek, A. (red.). (2021). Europejski Fundusz Odbudowy i mechanizm Next Generation. Ocena merytoryczna i wnioski dla Polski. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Episteme.

General government gross debt – annual data. Eurostat. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teina225/default/table?lang=en (2022.08.20).

Gołębiowski, G. (2004). Dług publiczny. W: B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce (s. 707–736). Warszawa: PWN.

Gotz-Kozierkiewicz, D. (1994). Dług publiczny a stabilizowanie gospodarki transformowanej – zależność między długiem wewnętrznym a zagranicznym. W: A. Wernik (red.), Polityka finansowa, wzrost, dług publiczny (s. 51–68). Warszawa: Instytut Finansów.

Górniewicz, G. (2012). Dług publiczny. Historia, teraźniejszość, przyczyny i perspektywy. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski.

Górniewicz, G. (2018). The Problem of Public Debt (The Case of Visegrad Group Countries). China-USA Business Review, 4(17), 191–200. DOI: 10.17265/1537-1514.

Górniewicz, G. (2022). The increase in general government debt during the coronavirus crisis in the EU countries. WSB Journal of Business and Finance, 1(56), 1–7. DOI: 10.2478/wsbjbf-2022-0001.

Helpman, E. (1989). The Simple Analytics of Debt-Equity Swaps. The American Economic Review, 3, 440–451.

Husain, A.M. (1997). Domestic Taxes and the External Debt Laffer Curve. Economica, 9(64), 519–525. DOI: 10.1111/1468-0335.00095.

Important information concerning the extraction of Eurostat data. Pobrane z: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en (2022.07.17).

Kosztowniak, A. (2007). Zadłużenie zagraniczne a wzrost gospodarczy. Warszawa: CeDeWu.

Krugman, P.R. (1989). Financing vs. forgiving a debt overhang. NBER Working Paper, 2486, 1–34.

Kumar, M., Woo, J. (2010). Public Debt and Growth. IMF Working Paper, 10(174),1–46.

Misiąg, W. (1996). Finanse publiczne w Polsce. Warszawa: Presspublica.

Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria a praktyka. Warszawa: PWN.

Onofrei, M., Bostan, I., Firtescu, B.N., Roman, A., Rusu, V.D. (2022). Public Debt and Economic Growth in EU Countries. Economies, 10, 1–23. DOI: 10.3390/economies10100254.

Pattillo, C., Poison, H., Ricci, L., Kraay, A., Rigobon, R. (2003). Through What Channels Does External Debt Affect Growth?, „Booking Trade Forum”, Brookings Institution Press, 229–277.

Plan odbudowy dla Europy (2020). European Commission. Pobrane z: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pl (2022.08.16).

Quarterly government debt. Eurostat. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/GOV_10Q_GGDEBT__custom_159473/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=fb4f5a54-7857-4e10-970b-8dc0e5350384 (2022.08.20).

Reinhart, C., Rogoff, K. (2010). Growth in a time of debt. American Economic Review: Papers & Proceedings, 2(100), 573–578. DOI: 10.1257/aer.100.2.573.

Samuelson, P., Nordhaus, W. (2004). Ekonomia. Warszawa: PWN.

Siwińska-Gorzelak, J. (2015). Dług publiczny a wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Schclarek, A. (2005). Debt and economic growth in developing and industrial countries. Lund University Working Papers, 34, 2–39.

Stanek, K. (1992). Spłata zadłużenia zagranicznego gospodarki. Zadanie minimalno-czasowe. Ekonomista, 4, 514–529.

Swamy, V. (2015). Government Debt and its Macroeconomic Determinants – An Empirical Investigation. MPRA Paper 64106, University Library of Munich, Germany, 1–27. DOI: 10.2139/ssrn.2601875.

Velasco, J.A. (1997). A model of endogenous fiscal deficits and delayed fiscal reforms. NBER Working Paper, 6336, 37–57.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Górniewicz, G. (2023). Dług publiczny krajów Unii Europejskiej w okresie pandemii COVID-19. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (73), 21–38. https://doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.2

Numer

Dział

Artykuły