Nierówności w health literacy – aspekty przestrzenne i edukacyjne

Autor

  • Violetta Korporowicz-Żmichowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.5

Słowa kluczowe:

health literacy, młodzież, nierówności

Abstrakt

Health literacy (literacy) jest to zdolność jednostki do „odczytywania zdrowia” przez uzyskiwanie dostępu do informacji oraz efektywnego wykorzystywania jej w celu utrzymania dobrego stanu zdrowia. Przejawia się to przez: rozumienie treści przekazywanych w informacjach medycznych, umiejętności korzystania z usług medycznych, a następnie respektowanie zaleceń profesjonalistów. Występują tutaj jednak liczne nierówności. Nierówności te związane są zarówno z typem kształcenia (różnice między uczniami uczącymi się w różnych typach szkół), jak i przestrzenią, i to nie tylko między regionami, ale też wewnątrz regionów, czyli między młodzieżą mieszkającą w miastach i mieszkającą na wsiach.
Celem artykułu jest wskazanie na nierówności dotyczące health literacy dorosłej, uczącej się młodzieży województwa mazowieckiego, biorąc pod uwagę typ kształcenia: licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe i układ przestrzenny (miasto – wieś) oraz prezentacja sondażu diagnostycznego (badania) „Młodzież Mazowsza”. Tezą badania jest stwierdzenie, że nierówności w zachowaniach zdrowotnych zależne są od typu kształcenia i od zróżnicowań przestrzennych. Sondaż był realizowany wśród młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2017/2018. Narzędziem badawczym jest tu skonstruowany na potrzeby badania autorski kwestionariusz ankiety do przeprowadzenia wywiadu audytoryjnego. Na podstawie sondażu z zakresu health literacy oceniano, w jaki sposób typ kształcenia wpływa na ocenę własnego zdrowia oraz na świadomość możliwości jego kształtowania przez własne zachowania, gdzie pod uwagę brano poszczególne wytypowane zachowania, a następnie zróżnicowania tych zachowań między miastem a wsią. 
W świetle badania „Młodzież Mazowsza” można zaobserwować wśród respondentów województwa mazowieckiego szczególnie ze szkół branżowych ogólną, stosunkowo niższą w stosunku do pozostałej badanej młodzieży ocenę własnego zdrowia i zachowań zdrowotnych. Natomiast brak jest istotnych zróżnicowań między miastem a wsią.

Bibliografia

Broucke, S., Fullam, J., Søresen, K., Pelikan, J.M, Röthlin, F., Ganahl, K., Słońska, Z. (2015). Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). Journal of Public Health, 25(6), 1053–1058. DOI: 10.1093/eurpub/ckv043.

Diaconu, K., Falconer, J., Vidal, N., O’May, F., Azasi, E., Elimian, K., Bou-Orm, I., Sarb, C., Witter, S., Ager, A. (2020). Fragility: implications for global health research and practice. Health Policy and Planning, 35(2), 235–243. DOI: 10.1093/heapol/czz142.

Dziankowska-Zaborszczyk, E., Ciabiada, B., Maniecka-Bryła, I. (2014). Samoocena stanu zdrowia jako predyktor umieralności przedwczesnej. Problemy Higieny i Epidemiologii, 95(4), 866–870.

European Commission Directorate General for Agriculture (DG VI). (1997). Rural Developments: CAP 2000. Working Document.

Floyd, R.L., Sobell, M., Velasquez, M., Ingersoll, K., Nettleman, M. (2007). Preventing alcohol-exposed pregnancies: A randomized controlled trial. American Journal of Preventive Medicine, 32, 1–8. DOI: 10.1016/j.amepre.2006.08.028.

Freedman, D.A., Bess, K.D., Tucker, H.A., Boyd, L., Tuchman, A.M., Wallston, K.A. (2009). Public health literacy, defined. American Journal Preventive Medicine, 36, 446-451. DOI: 10.1016/j.amepre.2009.02.001.

Juszczyk, G., Bogusławski, S., Wojtyniak, B. (2022). Diagnoza systemowa i plan obudowy zdrowotnej – redefinicja systemu profilaktyki i leczenia chorób Polaków. Wnioski z raportu. W: B. Wojtyniak, P. Goryński (red.), Diagnoza stanu zdrowia Polaków: Raport PZH – Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania (s. 38–39). Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Kemm, J., Close, A. (1995). Health promotion. Theory and practice. London: McMillian.

Kickbusch, I., Pelikan, J.M.F., Apfel, A.D., Tsouros, A.D. (2013). Health literacy. The solid facts. WHO. Regional Office for Europe.

Matsuyama, R.K., Wilson-Genderson, M., Kuhn, L., Moghanaki, D., Vachhani, H., Paasche-Orlow, M. (2011). Education level, not health literacy, associated with information needs for patients with cancer. Patient Education and Counseling, 85(3), 229–236. DOI: 10.1016/j.pec.2011.03.022.

Mayer, G., Villaire, M. (2011). Health literacy: An opportunity of nurses to lead by an example. Nursing Outlook, 59(2), 59–60. DOI: 10.1016/j.outlook.2011.01.006.

Nutbeam, D., (2000). Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International, 15(3), 259–267. DOI: 10.1093/heapro/15.3.259.

Piketty, T. (2022). Kapitał i ideologia (przekład B. Geppert). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. (2012). Komunikat z badań. Warszawa: CEBOS.

Reckers-Droog, V., Jansen, M., Bijlmakers, L., Baltussen, R., Brouwer, W., Exel, J. (2020). How does participating in a deliberative citizens panel on healthcare priority setting influence the views of participants? Health Policy, 124(2), 143–151. DOI: 10.1016/j.healthpol.2019.11.011.

Stiglitz, J.E. (2015). Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Literackiej.

WHO. Behavioural and cultural insights. Health Literacy. Pobrane z: https://www.who.int/europe/teams/behavioural-and-cultural-insights/health-literacy (2022.08.23).

Wolf, M., Gazmararian, J., Baker, D. (2007). Health literacy and health risk behaviors among older adults. American Journal of Preventive Medicine, 32(1), 19–24. DOI: 10.1016/j.amepre.2006.08.024.

Zarcadoolas, C., Plasant, A., Greer, D.S. (2005). Understanding health literacy: an expanded model. Health Promotion International, 20(2), 195–203. DOI: 10.1093/heapro/dah609.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Korporowicz-Żmichowska, V. (2023). Nierówności w health literacy – aspekty przestrzenne i edukacyjne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (73), 75–91. https://doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.5

Numer

Dział

Artykuły