Nierówności na rynku pracy a zróżnicowanie regionalne w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.6

Słowa kluczowe:

zróżnicowanie regionalne, rynek pracy, bezrobocie, przedsiębiorczość

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie związku pomiędzy istniejącymi nierównościami na rynku pracy a zróżnicowaniem regionalnym polskiej gospodarki. W opracowaniu przybliżono zagadnienia dotyczące różnic w poziomie rozwoju gospodarczego. Wyodrębniono przy tym regiony najsłabiej rozwinięte. Podkreślono także trwały charakter istniejących dysproporcji, a co za tym idzie konieczność identyfikacji czynników odpowiedzialnych za powstałe różnice. Analiza literatury przedmiotu wskazała, że istotną rolę odgrywają nierówności na rynku pracy. Dlatego też, w kolejnej części opracowania zwrócono uwagę na rolę edukacji w rozwoju gospodarczym. Poziom wykształcenia ludności określa bowiem jakość kapitału ludzkiego i tym samym staje się istotnym czynnikiem rozwoju regionalnego. Przeprowadzona analiza statystyczna potwierdziła, że regiony najsłabiej rozwinięte dysponują niskiej jakości kapitałem ludzkim, co utrudnia zmniejszenie istniejących dysproporcji rozwojowych. Z punktu widzenia zróżnicowania regionalnego istotne okazały się również nierówności w dostępie do ofert pracy. Zapotrzebowanie na pracowników determinuje przy tym natężenie podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON. Pod tym względem również zaobserwowano istotne różnice w skali regionów. Wynika z nich, że regiony najsłabiej rozwinięte mają ograniczony dostęp do ofert rynku pracy, nie tylko ze względu na niską jakość kapitału ludzkiego, ale także niski poziom przedsiębiorczości. W ten sposób, analiza literatury i danych statystycznych pozwoliła stwierdzić, że zarówno nierówności edukacyjne, jak i nierówności w dostępie do ofert pracy pozostają istotnymi determinantami zróżnicowania regionalnego w polskiej gospodarce.

Bibliografia

Adamska, E., Burchardt, A., Karpińska-Pierzak, A., Sikora, Z., Sadowska, M., Surgucka, I., Szaban, D., Wawrzusik, P. (2021). Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego. Zielona Góra: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.

Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: www.bdl.stat.gov.pl (2022.09.19).

Baron, N., Bartoń, A., Bącalska, B., Byrczek E., Holeczek, A., Jaźwińska, I., Kidawa, L., Krawczyk, B., Kwiatkowska, G., Łopato, Ł., Matys, A., Olejniczak, A., Owsiany, K., Porębska, R., Teluk, J., Warszakowska, S. (2021). Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w latach 2017–2019. Katowice: Urząd Statystyczny w Katowicach.

Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport za 2021 rok. Warszawa: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.

Bezrobotni do 30. roku życia. Raport za 2021 rok. Warszawa: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.

Bezrobotni według płci. Raport za 2021 rok. Warszawa: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.

Bożek, J., Szewczyk, J., Jaworska, M. (2021). Zmiany w poziomie rozwoju społecznego województw w latach 2010 i 2019 z zastosowaniem dynamicznego miernika syntetycznego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 65(1), 109–123. DOI: 10.15584/nsawg.2021.1.6.

Dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy. Pobrane z: www.psz.praca.gov.pl (2022.09.19).

Długotrwale bezrobotni. Raport za 2021 rok. Warszawa: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.

Garstecka, A., Rybak, M., Springer-Augustynowicz, M. (2021). Popyt na pracę w 2021 roku. Warszawa-Bydgoszcz: GUS, Urząd Statystycy w Bydgoszczy.

Hulbój, S., Kania, M., Kunicka, E., Lew, S., Michoń, D., Mołodowicz, M., Szafranek, E. (2021). Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego 2021. Opole: Urząd Statystyczny w Opolu.

Kaliszczak, L., Rabiej, E., Innowacyjność regionów w Polsce – stan i uwarunkowania. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 68(4), 114–131. DOI: 10.15584/nsawg.2021.4.6.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. (2019). Warszawa. Pobrane z: www.gov.pl (2022.09.19).

Ludność według cech społecznych – wyniki wstępne NSP 2021. Pobrane z: www.stat.gov.pl (2022.09.19).

Woźniak, K. (2016). Kapitał ludzki a nierówności społeczne w szkolnictwie wyższym w ujęciu regionalnym w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 288–301. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016,56.

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 roku. (2020). Warszawa: GUS.

Wyszkowska, Z., Serwatka-Bober, S. (2018). Regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego a struktura demograficzna w województwach w Polsce. Optimum. Economic Studies, 1(91), 207–218. DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.14.

Sowiński, T. (2012). Wpływ jakości kapitału ludzkiego na zrównoważony rozwój w ujęciu przestrzennym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 243, 192–205.

Surówka, A. (2020). Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w województwach Polski w świetle badań własnych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 64(4), 150–167. DOI: 10.15584/nsawg.2020.4.10.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Piekutowska, A. (2023). Nierówności na rynku pracy a zróżnicowanie regionalne w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (73), 92–109. https://doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.6

Numer

Dział

Artykuły