Zasady etyczne

Zespół redakcyjny czasopisma „Słowa. Studia językoznawcze" w trosce o przestrzeganie dobrych praktyk w badaniach naukowych przyjął  zasady etyczne zgodne z wytycznymi organizacji COPE (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org oraz zgodne z treścią Kodeksu Etyki Pracownika (http://info.ath.bielsko.pl/files/informator/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego.pdf)

Obowiązki autorów

  1. W czasopiśmie „Słowo. Studia językoznawcze” publikowane są tylko artykuły oryginalne, które nie zostały wcześniej ogłoszone w innym czasopiśmie lub monografii naukowej.
  2. Autorzy powinni prezentować wyniki swoich badań w sposób rzetelny, przejrzysty oraz dokładny, tak by możliwa była ich weryfikacja przez innych badaczy.
  3. Autorzy powinni poprawnie i rzetelnie cytować wyniki prac innych badaczy.
  4. W przypadku publikacji wieloautorskich kolejność podawania nazwisk powinna zostać zaakceptowana przez wszystkich współautorów pracy zgłoszonej do publikacji.
  5. Podawanie twierdzeń nieprawdziwych, fałszowanie wyników badań, manipulowanie danymi są uznawane za przejawy nierzetelności naukowej i działania nieetyczne.

Obowiązki recenzentów

  1. Każdy artykuł zgłoszony do publikacji w czasopiśmie „Słowo. Studia językoznawcze” recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzenci podpisują oświadczenie o braku konfliktu interesów w odniesieniu do autorów recenzowanych publikacji.
  2. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny prac naukowych, jeśli wykraczają one poza ich kompetencje lub jeśli nie mogą ich wykonać w określonym przez redakcję terminie.
  3. Tekst zgłoszony do publikacji traktowany jest jako materiał poufny. Recenzenci powinni zachować swoje opinie w poufności aż do chwili ukazania się drukiem recenzowanych przez nich publikacji. Recenzentom nie wolno bez zgody autora (autorów) wykorzystywać koncepcji lub wyników badań zawartych w recenzowanej pracy naukowej.
  4. Recenzje powinny być skrupulatne, rzetelne i bezstronne, a oceny uzasadnione.
  5. Recenzent informuje zespół redakcyjny o podejrzeniu popełnienia nierzetelności naukowej (w tym plagiatu) przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując stosowne fragmenty tekstu lub podając konkretne dowody.