Procedura recenzowania

Zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie "Słowo. Studia językoznawcze"

W czasopiśmie "Słowo. Studia językoznawcze" stosuje się następujące zasady recenzowania publikacji naukowych:

 1. Redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych materiałów pod kątem zgodności z tematyką i profilem czasopisma.
 2. Materiały zakwalifikowane do publikacji zostaną  wysłane do recenzji zewnętrznej.
 3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 4. Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 5. Jeżeli recenzent domyśla się, kto może być autorem tekstu i uznaje, że zachodzi konflikt  interesów, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym komitetu redakcyjnego. W takiej sytuacji artykuł zostanie skierowany do kolejnego recenzenta.
 6. Recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 7. Recenzja ma charakter opisowy, musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 8. Jeżeli recenzje zawierają sprzeczne konkluzje, komitet redakcyjny powołuje  dodatkowego recenzenta. Po uzyskaniu trzeciej opinii komitet  podejmuje decyzję o druku albo odrzuceniu tekstu.
 9. Do przesłanej poprawionej wersji artykułu autor powinien dołączyć (w osobnym dokumencie) wykaz zmian, jakie wprowadził. Nieuwzględnienie uwag i sugestii recenzenta należy szczegółowo umotywować.
 10. Nazwiska recenzentów konkretnych numerów nie są ujawniane, ale na stronie internetowej rocznika znajduje się zbiorcza lista recenzentów współpracujących z czasopismem.

Zasady etyczne obowiązujące przy publikacji prac naukowych

Zespół redakcyjny czasopisma „Słowa. Studia językoznawcze" w trosce o przestrzeganie dobrych praktyk w badaniach naukowych przyjął  zasady etyczne zgodne z wytycznymi organizacji COPE (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org) oraz zgodne z treścią Kodeksu Etyki Pracownika.

 

Wskazówki dla recenzentów - Arkusz recenzji artykułu w czasopiśmie "Słowo. Studia językoznawcze"

Oświadczenie recenzenta

Formularz dla Autorów - po recenzji