Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie został dotąd nigdzie opublikowany, ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie (lub wyjaśnienie zostało przesłane Redakcji).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z "Wytycznymi dla autorów" określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
 • Tekst został zapisany w formacie Microsoft Word, Open Office, RTF lub Word Perfect.
 • Interlinia 1; rozmiar czcionki 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (z wyjątkiem adresów stron internetowych).
 • W przypadku dostępności należy uwzględnić DOI lub URL dla pozycji bibliograficznych.

Wytyczne dla autorów

Etyka publikacji

 • Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie „Analecta Archaeologica Ressoviensia” zostały opracowane na podstawie COPE Best Practice Guidlines for Journal Editors oraz Publication Ethics and Malpractice Statement requirements. Dotyczą  autorów, redaktorów, recenzentów i wydawcy.
 • W celu zachowania zasad rzetelności oraz jakości pracy naukowej redakcja stosuje procedury zmierzające do wyeliminowania praktyk określanych jako „ghostwriting”, „ghost authorship” i „guest authorship”. 
 • Autor oświadcza, że przesłany do publikacji tekst jest jego oryginalnym dziełem, nie został wcześniej wydany, ani nie podlega obecnie procesowi wydawniczemu w innym miejscu. W przypadku prac wieloautorskich autorzy oświadczają, że treść przesłanego artykułu została zatwierdzona przez nich wszystkich, nikt poza nimi nie spełnia kryteriów autorstwa, a kolejność autorów została przez wszystkich zaakceptowana. Autor zgłaszający zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat wkładu innych autorów czy współpracowników, deklaruje też, że jakiekolwiek partie tekstu zaczerpnięte od innych autorów czy źródeł będą właściwie opisane. Stwierdzone przypadki plagiatów, autoplagiatów oraz naruszenia praw autorskich będą skutkowały wykluczeniem przesłanego tekstu z procesu wydawniczego.
 • Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.
 • Redakcja dokonuje wstępnej oceny nadesłanych tekstów pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz poziomu i adekwatności treści do profilu czasopisma. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów. 
 • Redakcja przestrzega zasady poufności. Osobami upoważnionymi do informacji na temat przesłanych do publikacji prac są: autor,  wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz wydawca

Recenzja

 • Nadesłane teksty podlegają ocenie przez dwóch recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie. Dobór recenzentów odbywa się zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Recenzentami nie mogą być: członkowie redakcji „Analecta Archaeologica Ressoviensia”, pracownicy tej samej placówki naukowej co autor, osoby znajdujące się z autorem w relacji osobistej (pokrewieństwo, związki prawne), zawodowej (przełożony – podległy pracownik, aktualna współpraca naukowa) lub w konflikcie.
 • Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy (ang. double-blind peer-review). Recenzenci oceniają teksty jedynie na podstawie ich treści. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Jeśli uznają, że ich kwalifikacje nie są wystarczające do właściwej oceny tez przedstawionych w publikacji, powinni poinformować redaktora i zrezygnować z podjęcia się procesu recenzyjnego. W przypadku dwóch sprzecznych ocen redakcja może powołać trzeciego recenzenta. Nazwiska recenzentów są publikowane na stronie redakcyjnej każdego tomu „Analecta Archaeologica Ressoviensia”.
 • Artykuły publikowane w „Analecta Archaeologica Ressoviensia” reprezentują opinie ich autorów. Nie należy ich traktować jako tożsamych z poglądami redakcji lub wydawcy.

Proces publikacji

 • Wersja elektroniczna czasopisma „Analecta Archaeologica Ressoviensia” jest równorzędna wersji papierowej.
 • Pięciostopniowy proces zgłoszenia tekstu do publikacji odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego, po kliknięciu przycisku „Zgłoszenie artykułu” na stronie głównej czasopisma.
 • Zgłaszający musi najpierw dokonać rejestracji lub zalogować się, jeśli posiada już konto w systemie.
 • Podczas zgłaszania tekstu prosimy o zastosowanie się do zaleceń "Zapewnienie podwójnej ślepej recenzji", które wyświetlą się w kroku "Prześlij plik".
 • Prosimy o uzupełnienie numeru ORCID i afiliacji w pozycji "Lista współautorów" w kroku "Wprowadź metadane". Kliknięcie trójkąta obok nazwiska autora umożliwi edycję i wprowadzenie wymienionych danych. 
 • Autor dokonujący zgłoszenia jest jedyną osobą do kontaktu z redakcją w procesie wydawniczym. Jest odpowiedzialny za komunikowanie się z ewentualnymi współautorami i informowanie ich o postępach, wprowadzanych korektach oraz o ostatecznym zatwierdzeniu artykułu.
 • Nadesłane artykuły są rozpatrywane najpierw przez redakcję pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz poziomu i adekwatności treści do profilu czasopisma.
 • W przypadku pozytywnej opinii redakcji tekst jest przesyłany do oceny recenzenckiej. Jest ona dokonywana za pomocą formularza dostępnego na stronie głównej czasopisma.
 • W przypadku dwóch pozytywnych recenzji tekst jest kwalifikowany do druku. W razie uzyskania przez autora jednej recenzji negatywnej redakcja może powołać dodatkowego recenzenta. Dwie negatywne recenzje skutkują odrzuceniem tekstu.
 • Autorzy są zobowiązani do uwzględnienia uwag recenzentów. W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek lub uzupełnień wskazanych przez recenzenta jako warunek publikacji autor otrzymuje do korekty tekst w pierwotnym formacie.
 • Po złamaniu i składzie tekstu autor otrzymuje do korekty plik w formacie .pdf. Na tym etapie możliwe jest wprowadzenie jedynie niewielkich, niezbędnych poprawek, np. usunięcie błędów rzeczowych lub technicznych. Niedopuszczalne jest dopisywanie większych fragmentów tekstu lub przebudowa struktury artykułu.
 • Autorzy, których teksty zostały zakwalifikowane do druku, są zobowiązani do podpisania umowy wydawniczej. Formularz umowy jest dostępny do pobrania na stronie głównej czasopisma. Wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach należy odesłać na adres redakcji.
 • Autorzy otrzymują plik .pdf opublikowanego artykułu.  

Informacje techniczne

 • Przyjęte do druku teksty są publikowane w działach: Artykuły, Materiały, Omówienia i recenzje, Kronika.
 • Redakcja przyjmuje do publikacji teksty w języku angielskim. Nie ma możliwości zlecenia tłumaczenia tekstu za naszym pośrednictwem.
 • Prosimy o dostarczenie tekstu, materiałów ilustracyjnych (w formacie .jpg lub .tiff) i tabel w oddzielnych plikach. Jeżeli czytelność ilustracji nie wymaga koloru, zalecamy przygotowanie wersji czarno-białej.
 • Plik tekstowy powinien zawierać: 1. tytuł artykułu, 2. abstrakt (do 150 słów), 3. listę 5-6 słów kluczowych, 4. tekst główny, 5. wykaz cytowanej literatury, 6. wykaz podpisów do ilustracji i tabel. Plik nie powinien zawierać nazwiska i afiliacji autora.
 • Plik tekstowy przeznaczony do działu „Omówienia i recenzje” powinien zawierać: 1. imię i nazwisko autora recenzowanej pracy oraz jej pełne dane bibliograficzne wraz z liczbą stron, rycin i tabel, 2. tekst główny, 3. ewentualnie wykaz cytowanej literatury.
 • Preferowanym formatem tekstu jest Microsoft Word (dopuszczalne są również OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect), interlinia 1, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12.
 • Materiał ilustracyjny niezależnie od rodzaju (fotografie, rysunki, wykresy, plany, mapy itp.) powinien mieć numerację ciągłą i jednolite oznaczenie „Fig.” Osobna numeracja dotyczy tabel podpisywanych jako „Table”. Ilustracje i tabele należy numerować w kolejności pojawienia się odsyłaczy do nich w tekście.
 • Odnośniki w tekście do tabel i ilustracji powinny mieć postać: (Tab. 1), (Fig. 1), (Fig. 3, 5), (Fig. 3: c), (Fig. 4: 4–13; 5: 1–5, 9).
 • Podpisy do ilustracji powinny zawierać informacje o ich autorze lub źródle pochodzenia.
 • Nazwiska i nazwy geograficzne w tekście oraz pozycje w wykazie cytowanej literatury zapisane w alfabetach niełacińskich należy transliterować zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 9 (https://de.zxc.wiki/wiki/ISO_9). W wykazie cytowanej literatury prosimy również o podanie tytułów i nazwisk autorów w oryginalnej pisowni.

Przypisy i wykaz cytowanej literatury

 • Przypisy należy umieszczać w tekście według następującego wzoru: (Blake 1998, 59), (Hüttel 1981, tab. 8: 71), (Bąk 1992, fig. 2: 1–2; Godłowski 1992, tab. 2: 2), w przypadku dwóch autorów (Kruk and Milisauskas 1983, 259), w przypadku trzech i większej liczby autorów (Sofer et al. 2000, 814–816).
 • Prosimy o niestosowanie przypisów dolnych.
 • Wykaz cytowanej literatury w kolejności alfabetycznej należy zamieścić po tekście głównym i opatrzyć nagłówkiem „References”. W razie potrzeby na końcu można wydzielić wykaz stron internetowych z nagłówkiem „Web sources” i informacją o dacie dostępu przy każdej pozycji.
 • W przypadku dostępności należy uwzględnić DOI lub URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Sposób zapisu pozycji w wykazie cytowanej literatury:

Artykuły w czasopismach

Bogucki P. 1993. Animal traction and household economies in Neolithic Europe. Antiquity 67(256), 492–503.

Kruk J. and Milisauskas S. 1983. Chronologia absolutna osadnictwa neolitycznego z Bronocic, woj. kieleckie. Archeologia Polski 28(2), 257–320.

Snoeck Ch., Lee-Thorp J. A. and Schulting R. J. 2014. From bone to ash: Compositional and structural changes in burned modern and archaeological bone. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 416, 55–68.

Rozdziały lub części monografii/książek

Iwaniszewski S. 2006. Megalityczny obrządek pogrzebowy i neolityczny krajobraz w mikroregionie stryczowickim na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków, 259–269.

Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2006. Kultura ceramiki wstęgowej kłutej w południowej Polsce. In M. Kaczanowska (ed.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1). Kraków: Muzeum Archeologiczne, 9–21.

Książki/monografie jednego autora lub redaktora

Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zych R. 2008. Kultura pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 7). Rzeszów: Instytut Archeologii UR.

Hodder I. (ed.) 1991. Archaeological theory in Europe. The last three decades. London: Routledge.

Książki/monografie wielu autorów lub redaktorów

Kristiansen K. and Larsson T. B. 2005. The rise of Bronze Age society. Travels, transmissions and transformations. Cambridge: Cambridge University Press.

Czebreszuk J. and Müller J. (eds.) 2004. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens 1. Forschungsstand. Erste Ergebnisse. Das östliche Feuchtbodenareal (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 2). Poznań, Kiel, Rahden (Westf.): UAM w Poznaniu, CAU zu Kiel.

W przypadku kolejnych prac tego samego autora

Gediga B. 2007. Problemy obrazu kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku w świetle nowych badań terenowych. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 49, 123–146.

Gediga B. 2010. Śląsk – regionalna prowincja kultury halsztackiej. In B. Gediga and W. Piotrowski (eds.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza (= Biskupińskie Prace Archeologiczne 8; PAN O/Wrocław. Prace Komisji Archeologicznej 18). Biskupin-Wrocław: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Komisja Archeologiczna PAN O/Wrocław, 187–218.

Thompson T. 2015a. Fire and the body: Fire and the people. In T. Thomspon (ed.), The archaeology of cremation. Burned human remains in funerary studies. Oxford, Philadelphia: Oxbow Books, 1–17.

Thompson T. 2015b. The analysis of heat-induced crystallinity change in bone. In C. W. Schmidt and S. A. Symes (eds.), The analysis of burned human remains. Second edition. Oxford: Elsevier, 323–337.

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora.
 • Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury recenzyjnej oraz publikacji artykułu Pani/Pana autorstwa w czasopiśmie „Analecta Archaeologica Ressoviensia” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą członkowie redakcji czasopisma „Analecta Archaeologica Ressoviensia”, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany w Art. 36 ustawy z dnia 4 lutego 2994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych będzie skutkować niepoddaniem artykułu procedurze recenzyjnej i publikacji.