Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informujemy, że:

  • Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora.
  • Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury recenzyjnej oraz publikacji artykułu Pani/Pana autorstwa w czasopiśmie „Analecta Archaeologica Ressoviensia” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą członkowie redakcji czasopisma „Analecta Archaeologica Ressoviensia”, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany w Art. 36 ustawy z dnia 4 lutego 2994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
  • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych będzie skutkować niepoddaniem artykułu procedurze recenzyjnej i publikacji.