Archaeobotanical Macroscopic Plant Remains from the Early Neolithic Dwelling Structures at the Brzezie 40, Targowisko 16 and 14–15 Sites in Western Małopolska

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/anarres.2021.16.4

Słowa kluczowe:

LBK, Malice culture, macroscopic plant remains, early Neolithic, Targowisko region, SE Poland

Abstrakt

The aim of this short article is to present the results of archaeobotanical analysis of macroscopic plant remains obtained in 2018–2019, during the test excavations carried out on three selected sites from Targowisko settlement region (Brzezie 40, Targowisko 16 and 14–15). Thanks to the field research strategy adopted, chronologically compact plant remains were obtained from objects included in the house structures, coming from narrow time horizons, equal to the operation time of individual Linienbandkeramik houses from the beginning of the Želiezovce phase (Brzezie 40 and Targowisko 16) and the phase of the classic Malice culture (Targowisko 14–15).

Bibliografia

Anioł-Kwiatkowska J. 2003. Wielojęzyczny słownik florystyczny. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cappers R. T. and Bekker R. M. 2013. A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits (= Groningen Archaeological Studies 23). Groningen: Barkhuis Publishing & Groningen University Library.

Cappers R. T. J., Bekker R. M. and Jans J. E. A. 2006. Digital Seeds Atlas of the Netherlands (= Groningen Archaeological Studies 4). Groningen: Barkhuis.

Gluza I. 1983/1984. Neolithic cereals and weeds from locality of the Lengeyl Culture at Nowa Huta–Mogiła near Cracow. Acta Palaeobotanica 23, 123–184.

Golański A., Kadrow S. and Krzywda A. 2021. Field Research in the Targowisko Region in 2018–2019. Analecta Archaeologica Ressoviensia 16, 19–41.

Golański A., Kadrow S. and Posselt M. 2019. Prospekcja geomagnetyczna wczesnoneolitycznego kompleksu osadniczego w Targowisku, woj. małopolskie. Raport 14, 7–20.

Górski J. and Konieczny B. 2014. Badania wykopaliskowe w Targowisku, pow. wielicki. Zagadnienia wstępne. In

J. Górski (ed.), Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10–12, pow. wielicki (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A-4 w Małopolsce). Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 7–13.

Henslowa M. 1962. Rośliny dziko rosnące w kulturze ludu polskiego (Chenopodium, Atriplex, Urtica, Rumex, Sambucus) (= Archiwum Etnograficzne 25). Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Jacomet S. 2006. Identification of cereal remains from archaeological sites. Basel: Basel University.

Jankowska D. 1997. Neolityczne spichrze z obszaru ziem polskich. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada archeologická (M) 46/2, 113–124.

Kadrow S., Posselt M., Saile T., Wąs M., Abramów J. and Golański A. 2021. Culture transformation in Targowisko microregion. Trends of changes inside Danubian farmers. Sprawozdania Archeologiczne 73(1), 153–176.

Katz N. Ja., Katz S. V. and Kipiani M. G. 1965. Atlas and keys of fruits and seeds occurring in the quaternary deposits of the USSR. Moskwa: Nauka.

Klichowska M. 1961. Znaleziska zbóż na terenie ziem polskich od neolitu do XII wieku n.e. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 9(4), 675–701.

Klichowska M. 1975. Najstarsze zboża z wykopalisk polskich. Archeologia Polski 20(1), 83–140.

Kornaś J. 1972. Zespoły synantropijne. In W. Szafer and K. Zarzycki (eds.), Szata roślinna Polski, 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 442–464.

Kowal T. 1953. Klucz do oznaczania nasion rodzajów Chenopodium L. i Atriplex L. Monographiae Botanicae 1, 87–163.

Kulpa W. 1988. Nasionoznawstwo chwastów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Lityńska-Zając M. 2005. Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Lityńska-Zając M., Czekaj-Zastawny A. and Rauba-Bukowska A. 2017. Utilisation of cultivated and wild plants in the economy of the Linear Pottery Culture in the Upper Vistula basin. Sprawozdania Archeologiczne 69, 271–295.

Lityńska-Zając M., Tomczyńska Z., Wasylikowa K., Cywa K. and Madeyska E. 2014. Pozostałości roślinne z obiektów neolitycznych na stanowisku 10, 11 w Targowisku, pow. wielicki. In A. Zastawny (ed.), Targowisko stan. 10, 11. Osadnictwo z epoki kamienia (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A-4 w Małopolsce 8). Kraków: Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 611–629.

Lityńska-Zając M. and Wasylikowa K. 2005. Przewodnik do badań archeobotanicznych. Poznań: Sorus.

Łuczaj Ł. 2008. Dzikie rośliny jadalne używane w okresie niedoboru żywności we wschodniej części Karpat (powiat Krosno, Sanok, Lesko, Nadwórna, Kosów i Kołomyja) według ankiety szkolnej z 1934 r. In Ł. Łuczaj (ed.), Dzikie rośliny jadalne. Zapomniany potencjał przyrodniczy. Bolestraszyce: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 161–181.

Marek S. 1954. Cechy morfologiczne i anatomiczne owoców rodzajów Polygonum L. i Rumex L. oraz klucze do ich oznaczania. Monographiae Botanicae 2, 77–193.

Mądalski J. 1957. Atlas flory polskiej i ziem ościennych, 7(1): Chenopodiaceae. Warszawa, Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Mądalski J. 1965. Atlas flory polskiej i ziem ościennych, 6(5): Polygonaceae. Warszawa, Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Mądalski J. 1967. Atlas flory polskiej i ziem ościennych, 6(5a): Polygonaceae, Platanaceae. Warszawa, Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. and Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Kraków: W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences.

Mueller-Bieniek A., Moskal-del Hoyo M. and Kapcia M. 2019. Próba odtworzenia gospodarki roślinnej na podstawie badań archeobotanicznych. In J. Pyzel (ed.), Ludwinowo, stan. 7. Osada neolityczna na Kujawach (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8). Pękowice, Gdańsk: Profil-Archeo, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 317–361.

Mueller-Bieniek A., Moskal-del Hoyo M., Kapcia M. and Przybyła M. 2018. Traces of supposed neolithic plant husbandry in the multicultural site 3 at Miechów, southern Poland. In P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, M. Nowak and J. Źrałka (eds.), Multas per gentes et multa per saecula: amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant. Kraków: Institute of Archaeology Jagiellonian University, Alter Publishing House, 601–608.

Nalepka D. 2005. Palinologiczne ślady gospodarki człowieka w dwóch profilach z małego torfowiska w Osłonkach na Kujawach. Botanical Guidebook 28, 87–91.

Neef R., Cappers R. T. J. and Bekker R. M. 2012. Digital Atlas of Economic Plant in Archaeology (= Groningen Archaeological Studies 17). Groningen: Barkhuis.

Nowak M., Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Mueller-Bieniek A., Kapcia M. and Kotynia K. 2020. Plants of the Funnel Beaker culture in Poland. Sprawozdania Archeologiczne 72(1), 87–113.

Pelisiak A. 2005. Osadnictwo i gospodarka w neolicie we wschodniej części Karpat polskich. Konfrontacja informacji archeologicznych i palinologicznych. Botanical Guidebook 28, 29–52.

Skrzypczak G., Blecharczyk A. and Swędrzyński A. 2000. Podręczny atlas chwastów. Poznań: Medix Plus.

Tymrakiewicz W. 1962. Atlas chwastów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

van der Veen M. 1992. Crop Husbandry Regimes. An Archaeobotanical Study of Farming in northern England 1000 BC – AD 500 (= Sheffield Archaeological Monographs 3). Sheffield: J. R. Collins Publications, Departament of Archaeology and Prehistory University of Sheffield.

Downloads

Opublikowane

2022-01-12

Jak cytować

Abramów, J. (2022). Archaeobotanical Macroscopic Plant Remains from the Early Neolithic Dwelling Structures at the Brzezie 40, Targowisko 16 and 14–15 Sites in Western Małopolska. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 16, 63–72. https://doi.org/10.15584/anarres.2021.16.4

Numer

Dział

Artykuły