Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Dr hab. prof. UR Wojciech Walat – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (specjalności: pedagogika ogólna, dydaktyka ogólna, dydaktyka informatyki, dydaktyka zawodowa). Na Uniwersytecie Rzeszowskim kieruje Zakładem Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych oraz Pracownią Lifelong Learning.

Zainteresowania badawcze obejmują teorię i praktykę: książki szkolnej (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, słowniki, encyklopedie szkolne, lektury), kształcenia technicznego i informatycznego oraz zasady funkcjonowania systemów edukacyjnych w Polsce i na świecie.

Kieruje kwartalnikiem naukowym „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA” obecnie rocznikiem „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” od 2010 roku.

Autor lub współautor ponad 300 publikacji naukowych, popularno-naukowych i metodycznych, w tym 27 monografii oraz ponad 50 podręczników szkolnych, zeszytów ćwiczeń i programów nauczania techniki i informatyki dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Promotor 127 prac licencjackich i 90 magisterskich 7 doktorskich.

Wybrane publikacje

Monografie:

 • Walat, W. (2004). Podręcznik multimedialny. Teoria – metodologia – przykłady. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Walat, W. (2006). Modelowanie podręczników techniki-informatyki. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Walat, W. (2007). Edukacyjne zastosowania hipermediów. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Walat, W. (red.) (2015). Osoba – wychowanie – praca. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Ďuriš, M., Stebila, J., Walat, W. (2016). New Approaches and Trends in Technical Education. Polish-Slovak Comparative Study. Rzeszów, Banska Bystrica: Wyd. UR.
 • Kuzin, M., Walat, W. (2017). Piórem i sercem. Pamiętniki nauczycieli. Rzeszów: Wyd. UR.

Artykuły:

 • Walat, W. (2003). Practical Assumptions about the Technical Education System in Elementary Schools and Upper Secondary Schools in Poland. W:W. Rogala, S. Salander (red.), Technology as a Challenge for School Curricula (s. 145–168). Stockholm: Stockholm Institute of Education Press.
 • Walat, W. (2009). Introduction to Didactic Meta-programming. Informatologia, 42(2), 126–129.
 • Walat, W. (2010). Conception of Media Education. Journal of Technology and Information Education2(1), 29–32.
 • Walat, W. (2011). Technology Education in the Context of Humanist Ecology – a Tribute to Professor Juraj Plenković. INFORMATOLOGIA44(2), 127–130.
 • Walat, W. (2013). Cognitive and Constructivist Perspective of IT Education. Computer and Information Science6(2), 9–17.
 • Walat, W. (2015). Axiological Categories for Designing the System of Technical Education. Media, Culture and Public Relations6(1), 63–67.
 • Lib, W., Walat, W. (2015). Key Competences of ICT as a Component of Teacher’s Professional Preparation. W: Várkoly, R. Szczebiot, M. Zábovský (red.), Present Day Trends of Innovation (s. 298–301). Trencin 2015.
 • Walat, W. (2015). Psychological Plane of Technology Education. W: Horizons. 8th International Interdisciplinary Scientific Professional Conference. Collected Papers (s. 64–67). Subotica: The Advanced School of Vocational Studies For Education of Nursery Teachers.
 • Walat, W. (2017). Technical Illiteracy of homo interneticus Technika a Vzdelávanie1, 41–43.
 • Walat, W. (2018). How Are the New Information and Communication Technologies Changing the Architectural Space of Education at School? W: Baron-Polańczyk (red.), ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources (s. 111–122). T. 13. Zielona Góra: University of Zielona Góra.
 • Walat, W. (2018). Functional Literacy – Challenge for Modern Education. W: ICT in Educating and Schooling Children, Sports and Medicine. Horizons. 10th International interdisciplinary scientific professional conference. Collected papers (s. 19–24). Subotica: The Advanced School of Vocational Studies For Education of Nursery Teachers.
 • Walat, W. (2019). Homo interneticus jako analfabeta funkcjonalny w zakresie prac człowieka. Polityka i Społeczeństwo1(17), 5–23.

 

Z-ca redaktora naczelnego

Dr Waldemar Lib – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (specjalności: pedagogika ogólna, dydaktyka techniki, dydaktyka informatyki ). Pracuje w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych. Był kierownikiem Pracowni e-learningu, a obecnie kieruje Pracownią Optymalizacji i Transferu Wiedzy w Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej.

Zainteresowania badawcze obejmują teoretyczne i metodologiczne perspektywy edukacji, teoretyczne i metodologiczne podstawy projektowania i opracowywania nowoczesnych (multimedialnych i tradycyjnych) opracowań metodycznych w edukacji, badania słownictwa technicznego i informatycznego uczniów szkół ogólnokształcących oraz specjalistycznego uczniów szkół zawodowych.

Autor lub współautor 164 publikacji naukowych, popularno-naukowych i metodycznych, w tym podręczników szkolnych, zeszytów ćwiczeń i przewodników metodycznych dla nauczycieli do techniki i informatyki dla szkół podstawowych i gimnazjów. Promotor 29 prac magisterskich, 19 licencjackich i 16 inżynierskich.

Wybrane publikacje

 • Lib, W. (2010). Narzędzia i techniki informatyczne w procesie dydaktycznym. Rzeszów: Mitel.
 • Lib, W. (2010). Didactic Algorithm in Designing Multimedia Educational Programmes. Journal of technology and information education3, 5–11.
 • Lib, W. (2010). Technical Language as an Indicator of Iechnical Culture. Informatoloia43(1), 54–57.
 • Lib, W. (2014). Virtual Teacher – Diagnosis of the Problem. W: Trendy vevzdělávání 2014: Informačnítechnologie a technickévzdělávání (s. 222–225). Olomouc
 • Lib, W. (2015). Communication Skills of Primary School Pupils in the Scope of General Technical and Information Technology Concepts. Media, Culture and Public Relations6(1), 32–35. Toż w: M. Plenković, L. Toplak, V. Galičić (red.), Society and Technology 2015 – Dr. JurajPlenković (s. 81–83). Zagrzeb.
 • Lib, W. (2015). Test badający terminologię techniczną Technika wokół nas – propozycja narzędzia badań. Edukacja – Technika – Informatyka3(13), 104–110.
 • Lib, W. (2016). Test słownikowy badający terminologię informatyczną „Informatyka wokół Nas” – autorska propozycja narzędzia badawczego. Edukacja – Technika – Informatyka, 3(17), 163–171.
 • Lib, W. (2016). Kompetencje komunikacyjne uczniów szkoły podstawowej – sprawozdanie z badań. W: M.Z. Babiarz, K. Bidziński, A. Giermakowska (red.), Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej (s. 85–99). Kraków: Impuls.
 • Lib, W. (2017). Importance of Features of Didactic Software in the Opinion of Teachers. Journal of Technology and Information Education19(1), 272–285.
 • Lib, W., Stebila, J. (2017). Motywy podjęcia studiów przez absolwentów szkół średnich w Polsce i Słowacji – w świetle badań porównawczych. Edukacja – Technika – Informatyka4(22), 56–64.
 • Stebila, J., Lib, W., Mikušová, N. (2017). Motivácia žiakov vo vyučovaní predmetu technika. Technika a vzdelávanie62, 51–56.

Redaktor statystyczny

Doc. PhD Miroslav Chráska – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Republika Czeska)

 

RADA NAUKOWA

Dr hab. prof. UR Wojciech Walat – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) - przewodniczący

Prof. dr hab. Waldemar Furmanek – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) - przewodniczący honorowy

Dr Waldemar Lib – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) – sekretarz


Dr hab. prof. UJK Mirosław Babiarz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)

Dr hab. prof. UZ Eunika Baron-Polańczyk – Uniwersytet Zielonogórski (Polska)

Prof. dr hab. inż. Henryk Bednarczyk – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (Polska)

Prof. Erik Bratland – Nord University (Norwegia)

Doc. PhD Miroslav Chráska – Palacký University Olomouc (Czechy)

Dr hab. prof. UR Stanisław Domoradzki – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Prof. CSc. Milan Ďuriš – Matej Bel University in Banská Bystrica (Słowacja)

Prof. PhD Olga Filatova – Prof. Olga Filatova – Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (Federacja Rosyjska)

Prof. PhD Maria Filina – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gruzja)

Prof. PhD Nazik Harutyunnyan – Yerevan State University (Armenia)

Doc. PhD Slavoljub Hilčenko – College of Vocational Studies for Teacher and Trainers Education in Subotica (Serbia)

Prof. PhD Binbin Jiang – Kennesaw State University (USA)

Dr hab. prof. UP Krzysztof Kraszewski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w Warszawie (Polska)

Prof. PhD Oksana Nagorniuk – Institute of Agroecology and Environmental management NAAS of Ukraine (Ukraina)

Prof. dr hab. UP Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)

Prof. dr hab. Mario Plenkowić – University of Zagreb (Chorwacja)

Dr hab. prof. PK Czesław Plewka – Politechnika Koszalińska (Polska)

Prof. dr hab. Natalia Ridei – National Pedagogical Dragomanov University (Ukraina)

Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed. – Palacký University Olomouc (Republika Czeska)

Prof. dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Polska)

Prof. PhD Na Song – Tianjin Conservatory of Music (Chiny)

Dr hab. prof. APS Maciej Tanaś – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Polska)

PhD Konstantinos Tatsis – Assistant Professor University of Ioannina (Grecja)

Dr hab. Judit Torgyik – Kodolanyi Janos University (Węgry)

Prof. PhD Jim Wright – Kennesaw State University (USA)

Obowiązki Rady Naukowej

Podejmowanie wstępnej decyzji o przyjęciu artykułu do druku lub jego odrzuceniu w przypadku braku zgodności z linią tematyczną czasopisma.

 • Wsparcie merytoryczne redaktora naczelnego w podjęciu decyzji o publikacji artykułu w przypadku jednej negatywnej recenzji (uzasadnienie przygotowuje ekspert spośród członków rady).
 • Ukierunkowanie tematyczne (zatwierdzanie struktury treści) poszczególnych wydań czasopisma.
 • Opracowanie wizji rozwoju czasopisma (oraz jej modyfikacja) w perspektywie co najmniej pięciu kolejnych lat.
 • Opiniowanie kandydatów na nowych członków rady naukowej.