Rola funduszy UE w promowaniu inkluzji cyfrowej w polskich regionach

Autor

  • Małgorzata Dziembała Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2021.2.4

Słowa kluczowe:

inkluzja cyfrowa, fundusze UE, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014–2020, technologie informacyjno-komunikacyjne

Abstrakt

Proces cyfryzacji implikuje wiele korzyści dla aktywnych jego uczestników. Jednakże niektóre przedsiębiorstwa, osoby, grupy społeczne są z tego procesu wykluczone, co prowadzi do powstawania nierówności cyfrowych. Celem artykułu jest ocena polskich regionów (NUTS 2) w zakresie ich włączenia cyfrowego oraz wskazanie na znaczenie funduszy UE we wspieraniu inkluzji cyfrowej w Polsce. Twierdzi się, że rola zewnętrznego finansowego wsparcia pochodzącego z funduszy UE jest istotna w zakresie promowania włączenia cyfrowego w regionach Polski.
Wsparcie rozwoju ICT staje się bardzo ważne w Polsce i jej regionach. W perspektywie 2014–2020 opracowano program operacyjny dedykowany promowaniu rozwoju i wykorzystania ICT. Również w ramach programów regionalnych wyodrębniono priorytety bądź przedsięwzięcia związane ze wspieraniem rozwoju ICT. W nowej perspektywie finansowania ten kierunek staje się również istotny. W związku z tym wymaga to realizacji szerokiej gamy wsparcia, począwszy od poprawy dostępu do Internetu, rozwijania usług publicznych, a na dalszym rozwijaniu kompetencji osób skończywszy. Bez podejmowania intensywnych działań w tym względzie problem wykluczenia cyfrowego w Polsce i w jej regionach, będzie ulegał dalszej intensyfikacji.

Bibliografia

Bahrini, R., Qaffas, A. A. (2019). Impact of information and communication technology on economic growth: evidence from developing countries. Economies, 7(1), 21. DOI:10.3390/economies7010021.

Baza danych statystycznych Eurostat. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/data/data base (2020.09.17).

Braverman, B. (2016). The digital divide (cover story). Literacy Today, 33(4),16–20.

Brynjolfsson, E., Hitt, L. M. (2000). Beyond computation: information technology, organizational transformation and business performance. Journal of Economic Perspectives, 14(4), 23–48. DOI: 10.1257/jep.14.4.23.

Digital New Zealanders: The Pulse of our Nation. A report to MBIE and DIA (2017). Pobrane z: https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/3228-digital-new-zealanders--the-pulse-of-our-nation-pdf (2020.09.29).

European Structural and Investment Funds: Information and Communication Technology. Pobrane z: https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/2# (2021.04.7).

Hargittai, E. The digital divide and what to do about it. Pricenton University. Pobrane z: http://www.eszter.com/research/pubs/hargittai-digitaldivide.pdf (2020.09.17).

Institute of Museum and Library Services. (2012). Building digital communities. A framework for action. Washington, DC: Institute of Museum and Library Services, University of Washington, International City/County Management Association.

Karlsson, Ch., Trippl, M., Siedschlag, I., Maieret, G. (2010). ICT and regional economic dynamics: a literature review. Luxembourg: European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Publications Office of the European Union.

Kauffman, R. J., Kumar, A. (2008). Impact of Information and communication technologies on country development: accounting for area interrelationships. International Journal of Electronic Commerce, 13(1),11–58. DOI: 10.2753/JEC1086-4415130101.

Khan, M. H. (2012). The political economy of inclusive growth. W: L. de Mello, M. A. Dutz (red.), Promoting inclusive growth. Challenges and policies (s. 15–53). OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264168305-en.

Klasen, S. (2010). Measuring and monitoring inclusive growth: multiple definitions open questions, and some constructive proposals. Sustainable Working Paper Series, No. 12, Asian Development Bank.

Lee, S. T., Guo, X. J. (2004). Information and Communications Technology (ICT) and spillover: a panel analysis, 1–50. Pobrane z: http://fmwww.bc.edu/repec/esFEAM04/up.27583.1080732562.pdf (2020.09.10).

Merton, R. K. (1968). The Matthew effect in science. Science, 159(3810), 56–63. DOI: 10.1126/science.159.3810.56.

Panek, T. (2008). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. SGH: Warszawa.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. ze zmianami z dnia15 lutego 2017 r. oraz z dnia 12 marca 2018 r. Pobrane z: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/55216/POPC_Program_3_0_17042018.pdf (2020.09.17).

Qiang Zhen-Wei, Ch., Pitt, A. (2004). Contribution of Information and Communication Technologies to Growth. World Bank Working Paper no. 24, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.

Reder, S. (2015). Digital inclusion and digital literacy in the United States: a portrait from PIAAC’s survey of adults skills. Portland State University. Pobrane z: https://static1.squarespace.com/static/51bb74b8e4b0139570ddf020/t/551c3e82e4b0d2fede6481f9/1427914370277/Reder_PIAAC.pdf (2020.09.12).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, kwiecień 2020, Katowice. Pobrane z: https://rpo.slaskie.pl/file/download/5214 (2020.09.29).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Roczne sprawozdanie z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” Część A, wersja 2019. Pobrane z: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/sprawozdania, 2021.4.13.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 320–469.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 289–302.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WSL 2014–2020 za rok 2019, 28 lipca 2020 r. Pobrane z: https://rpo.slaskie.pl/file/download/7135 (2020.10.1).

Seale, J., Draffan, E. A., Wald, M. (2010). Digital agility and digital decision-making: conceptualising digital inclusion in the context of disabled learners in higher education. Studies in Higher Education, 35(4), 445–461. DOI: 10.1080/03075070903131628.

Selwyn, N., Facer, K. (2007). Beyond the digital divide. Rethinking digital inclusion for the 21st century, Futerlab. Pobrane z: https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/ GENERAL/FUTRLBUK/F070530B.pdf (2020.09.29).

Sprawozdanie z postępów we wdrażaniu Umowy Partnerstwa w 2019 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii 2020. Pobrane z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/93752/Sprawozdanie_UP_2019_pdf.pdf (2020.09.29).

Talebian, S., Mohammadi, H. M., Rezvanfar, A. (2014). Information and communication technology (ICT) in higher education: advantages, disadvantages, conveniences and limitations of applying e-learning to agricultural students in Iran. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 152, 300–305. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.09.199.

The Digital Economy and Society Index (DESI). Pobrane z: https://ec.europa.eu/digital--single-market/en/desi (2020.09.17).

The digital inclusion blueprint (2019). Te Mahere mo te. Whakaurunga Matihiko, Department of Internal Affairs Te Tari Taiwhenua, Wellington, New Zealand. Pobrane z: https://www.digital.govt.nz/assets/Documents/113Digital-Inclusion-BlueprintTe-Mahere-mo-te-Whakaurunga-Matihiko.pdf (2020.09.29).

Thompson, K. M., Jaeger, P. T., Taylor, N. G., Subramaniam, M., Bertotat, J. C. (2014). Digital literacy and digital inclusion: information policy and public library. London: Rowman & Littlefield.

What is digital inclusion? Pobrane z: https://digitalinclusion.umd.edu/content/what-digital- inclusion (2020.09.29).

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2019 roku. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-jednostkach-administracji-publicznej-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2019-roku,3,1 (2020.09.29).

Downloads

Opublikowane

2021-06-30

Numer

Dział

Artykuły