Uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej osób młodych z wyższym wykształceniem w perspektywie regionalnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2021.3.5

Słowa kluczowe:

kariera zawodowa, perspektywy rozwoju, problemowy region

Abstrakt

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie spowodowały szybszy rozwój wiedzy i wymusiły dostosowania przedsiębiorstw do tych zmian, w tym związane z wymaganiami wobec pracowników. Pracownicy i młodzi ludzie na dużą skalę zaczęli kształcić się na poziomie wyższym, co w konsekwencji doprowadziło do napływu dużej liczby osób z wyższym wykształceniem na rynek pracy.

Celem opracowania jest zaprezentowanie uwarunkowań regionalnych kariery zawodowej i perspektyw jej rozwoju na przykładzie osób młodych z wyższym wykształceniem w województwie świętokrzyskim. Przedstawiono pojęcie kariery zawodowej, jej etapy, sytuację osób młodych, w tym z wyższym wykształceniem oraz czynniki ograniczające jej rozwój w regionie. Kariera zawodowa jest istotnym elementem życia współczesnego człowieka. Stanowi o jego statusie, dzięki niej może się rozwijać i realizować własne ambicje. Rozwój kariery jest jednak utrudniony w mniejszych i słabiej rozwiniętych ośrodkach, gdzie istnieje niedobór miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Powoduje to, że osoby młode migrują do dużych ośrodków o charakterze metropolitalnym, gdzie są większe możliwości rozwoju i zarobkowania. Skutkuje to ubytkiem wartościowego kapitału ludzkiego i pogłębianiem trudnej sytuacji demograficznej i gospodarczej w regionie problemowym. Artykuł ma charakter poznawczy, jako metody zastosowano studia literaturowe i analizy danych statystycznych. W celu uzyskania pełnej porównywalności opracowanie opiera się na danych dostępnych na koniec 2017 roku, ponieważ występują pewne braki danych dla województwa świętokrzyskiego za lata kolejne.

Bibliografia

Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2017 r. (2018). Kielce: WUP in Kielce.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kwartale 2017 r. (2018). Warsaw: GUS.

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 2017 r. (2018). Kielce: US in Kielce.

Bańka, A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: PRINT-B.

Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w województwie świętokrzyskim (prognoza) (2018). Cracow: WUP in Kielce, WUP in Cracow.

Bezrobocie rejestrowane I–IV kwartał 2017 r. (2018). Warsaw: GUS.

Bohdziewicz, P. (2008). Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Cybal-Michalska, A. (2014). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Cracow: Impuls.

Hornowska, E., Paluchowski, W. J. (2002). Technika badania ważności pracy D.E. Supera. In: M. Strykowska (Ed.), Współczesne organizacje – wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna (pp. 267–292). Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora.

Kopaliński, W. (1994). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warsaw: Wyd. Wiedza Powszechna.

Kowalczyk, E. (2014). Człowiek, organizacja, kariera. Siła psychologii stosowanej. Warsaw: Difin

Lelińska, K. (2016). Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów. Warsaw: Difin

Makin, P., Cooper, C., Cox, Ch. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Warsaw: PWN.

Migracje wewnętrzne ludności – NSP 2011. (2014). Warsaw: GUS.

Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według województw w latach 1974–2016. (2017). Warsaw: GUS.

Młodzież na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2013 r. (2014). Kielce: WUP.

Piasta, Z. Ekspertyza dotycząca województwa świętokrzyskiego w kontekście strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do roku 2020. Ekspertyza regionalna przygotowana dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Retrieved from: www.mir.gov.pl (2014.08.20).

Pocztowski, A. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje, praktyki, wyzwania. Warsaw: PWE.

Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody. Warsaw: PWE.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r. (2017). Warsaw: GUS.

Rakowski, W. (2016). Powiązanie przestrzenne województwa świętokrzyskiego w przepływach ludności w świetle danych NSP z 2011 r. Kielce: Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej.

Słownik języka polskiego, PWN. Retrieved from: www.sjp.pwn.pl (2020.08.20).

Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego w 2017 r. (2018). Kielce: US in Kielce.

Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2017 r. (2018). Warsaw: MRPiPS.

Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r. (2011). Warsaw: GUS.

Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 r. (2018). Warsaw, Gdańsk: GUS, US in Gdańsk.

Szydlik-Leszczyńska, A., Leszczyński, M. (2014). Uwarunkowania społeczno-gospodarcze kształcenia absolwentów szkół wyższych w regionie świętokrzyskim. In: A. Szydlik-Leszczyńska, M. Leszczyński, K. Stęplewska, W. Borowiecki, J. Kosanowski, A. Piecyk, Absolwenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach a rynek pracy. Raport projektu „Edukacja dla rynku pracy” (pp. 15–20). Kielce: UJK in Kielce, Grono Targowe Kielce.

Szydlik-Leszczyńska, A. (2017). Procesy demograficzne w województwie świętokrzyskim. In: A. Dybała (Ed.), Rozwój zrównoważony – inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym (pp. 105–115). Kielce: UJK in Kielce. Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, 2, Tom II.

Szydlik-Leszczyńska, A. (2019). Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce. Warsaw: Difin

www.stat.gov.pl/BDL.

Załącznik 1 do sprawozdania MRPiPS – 1 z 2017 r. (2018). Kielce: WUP in Kielce (shared document).

Downloads

Opublikowane

2021-09-30

Numer

Dział

Artykuły