Rola klastrów w innowacyjności regionów na przykładzie województwa małopolskiego

Autor

  • Joanna Czyżowska Szkoła Doktorska UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2022.2.7

Słowa kluczowe:

klaster, innowacyjność, region

Abstrakt

Celem publikacji jest przedstawienie roli klastrów w innowacyjności regionów na przykładzie województwa małopolskiego. Podstawę źródłową stanowi analiza aktów prawnych oraz literatury przedmiotu związanej z powyższą tematyką, z kolei potrzebne dane statystyczne zaczerpnięto z zasobów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Banku Danych Lokalnych GUS. Odwołując się do literatury przedmiotu w artykule omówiono następujące aspekty dotyczące problematyki struktur klastrowych w procesach innowacyjnych regionu. W części pierwszej dokonano charakterystyki pojęcia innowacyjności jako kategorii ekonomicznej, która nie odnosi się wyłącznie do poziomu przedsiębiorstwa, ale obejmuje również swoim zakresem poszczególne regiony. Powyższe zagadnienie powiązano z koncepcją struktur klastrowych dokonując identyfikacji korzyści oraz szans wynikających ze współpracy podmiotów w ramach klastrów, które przekładają się jednocześnie na rozwój środowiska innowacyjnego. W części drugiej artykułu dokonano omówienia poszczególnych aspektów związanych z funkcjonowaniem klastrów w województwie małopolskim oraz przedstawiono ich wybrane oddziaływania na innowacyjność regionu. Dla zobrazowania potencjału innowacyjnego województwa małopolskiego wyodrębniono cztery wskaźniki statystyczne dotyczące wprowadzonych innowacji na tle innych regionów oraz powiązano je z danymi dotyczącymi współpracy klastrowej w regionie. Odwołując się do klasycznego ujęcia problematyki innowacyjności w podsumowaniu artykułu przedstawiono stosowne wnioski dotyczące roli struktur klastrowych w procesach innowacyjnych regionu.

Bibliografia

Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego – IV edycja (2020). Pobrane z: https://www.malopolska.pl/publikacje/gospodarka/analiza-weryfikacyjna-obszarow-inteligentnej-specjalizacji-regionalnej-wojewodztwa-malopolskiego-iv-edycja-2020 (2022.01.20).

Aydalot, Ph. (1986). L’aptitude des milieux á promouvair l’innovation. Paris: Economia.

Ancyparowicz, G. (2009). Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym. Warszawa: GUS, Departament Statystyki i Finansów.

Andersson, M. (2003). A dynamic approach to the tendency of industries to cluster. European Regional Science Association Conference, 27–30.08.2003 Jyvaskyla.

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2020. Pobrane z: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/benchmarking-klastrow-w-polsce-edycja-2020 (2022.01.20).

Cooke, P. (2003). Regional Innovation and Learning Systems, Clusters, and Local and Global Value Chains. W: J. Bröcker, D. Dohse, R. Soltwedel, Innovation Clusters and Interregional Competition (s. 28–51). Springer Verlag, Berlin–Heidelberg.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017–2019. (2021). Warszawa: GUS.

Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznegoi Komitetu Regionów. Bruksela. Pobrane z: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/HTML/uri=CELEX:52014DC0014&from=EN (2022.01.20).

Gorynia, M. Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin

Gust-Bardon, N.I. (2008). Innowacyjność w aspekcie regionalnym. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Jankowska, B. (2010). Internacjonalizacja klastrów. Gospodarka Narodowa, 5–6, 19–40. DOI: 10.33119/GN/101145.

Klaster LifeScience. O Klastrze. Pobrane z: http://www.lifescience.pl/ (2022.06.15).

Klastry w województwie małopolskim. Pobrane z: https://www.parp.gov.pl/storage/ publications/pdf/2011_v_05_en.pdf (2022.06.15).

Kot, J. (2007). Konkurencyjność i innowacyjność w rozwoju regionalnym. W: J. Kot (red.), Analiza strukturalna gospodarki regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu (s. 10–11). Kielce: Akademia Świętokrzyska.

Kowalski, A.M. (2010). Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów. Gospodarka Narodowa, 5–6, 1–17. DOI:10.33119/GN/101140.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do 2030 r. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego (2022.01.20).

Kudłacz, T. (1999). Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Makieła, Z.J. (2018). Znaczenie innowacyjności w gospodarce regionów. Przedsiębiorczość–Edukacja, 14, 40–48. DOI: 10.24917/20833296.14.3

Marcinkowska, E. (2015). Klastry i ich wpływ na innowacyjność Małopolski. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 225, 134–145.

Niedzielski, P. (2005). Rodzaje innowacji. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć (s. 256–257). Warszawa: PARP.

OECD (2002). Cluster in Transition Economies. LEED Directing Committee. Paris: OECD.

Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations. London: Macmillan. DOI: 10.1007/978-1-349-11336-1.

Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.

Profil Innowacyjny Regionu. Pobrane z: https://www.malopolska.pl/biznes/innowacje/profil-innowacyjny-regionu (2022.01.20).

Regional Innovation Scoreboard 2021. Pobrane z: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/regional-innovationscoreboard_pl(2022.01.20)

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020. Pobrane z: https://www.malopolska.pl/biznes/innowacje/regionalna-strategia-innowacji (2022.01.20).

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2030. Pobrane z: https://www.malopolska.pl/biznes/innowacje/regionalna-strategia-innowacji (2022.01.20).

Ryśnik, J. (2008). Czynniki pozaekonomiczne funkcjonowania dystryktów przemysłowych(rozprawa doktorska). Wrocław: Politechnika Wrocławska. Pobrane z: https//www.dbc.wroc.pl/Content /3091 (2021.09.20).

Schumpeter, J. (1960). Teorie rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Sprawozdanie z realizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego (2022.01.20).

Strahl, D. (2006). Innowacyjność regionów Polski na tle Europejskiej Przestrzeni Regionalnej ze względu na rozwój sektora usług. W: D. Strahl (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce (s. 37). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1124.

Szewczuk, A., Kogut- Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Typa, M. (2016). Rola przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym i regionalnym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(1), 62–75.

Downloads

Opublikowane

2022-09-20

Numer

Dział

Artykuły