Sytuacja finansowa przedsiębiorstw z sektora budownictwo w Polsce w czasie pandemii COVID-19

Autor

Słowa kluczowe:

pandemia COVID-19, analiza dyskryminacyjna, kondycja finansowa

Abstrakt

Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na gospodarce krajów z całego świata. Problematyka poruszona w niniejszym opracowaniu to wpływ pandemii na sektor budownictwo w Polsce. Weryfikacja kondycji finansowej przedsiębiorstw nastąpiła przy zastosowaniu trzech modeli dyskryminacyjnych, tj. model R. Jagiełły – sektor budownictwo, model 4 T. Maślanki oraz model 1 B. Prusaka. Próbą badawczą objęto 22 przedsiębiorstwa; 18 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 4 spółki akcyjne. Okres badawczy: 2018–2020. Przeprowadzona analiza pozwoliła na ocenę kondycji finansowej badanych spółek łącznie ze wskazaniem jednostek zagrożonych upadłością. Model T. Maślanki w pierwszym roku pandemii (2020) wykazał pogorszenie kondycji finansowej w porównaniu z rokiem poprzednim (2019) w 13 przedsiębiorstwach, co stanowi 59% badanej próby, lecz tylko jedna spółka osiągnęła wartość zagrożenia upadłością. Model B. Prusaka odznaczył się spadkiem wartości funkcji 10 firm (45% badanych jednostek), a model R. Jagiełły wykazał gorszą kondycję finansową w 8 przedsiębiorstwach (36% ogółu próby badawczej).

Bibliografia

Jagiełło, R. (2013). Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Materiały i Studia, 286. Warszawa: NBP.

Korol, T., Prusak, B. (2022). Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, wydanie IV zmienione. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Lichota, W., Rabiej, E., Pitera, R. (2021). Analiza finansowa przedsiębiorstw wybranych sektorów ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia upadłością. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Maślanka, T. (2008). Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto – dane miesięczne narastające. Pobrano z: http://swaid.stat.gov.pl/Budownictwo_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_BUD_7.aspx (2022.07.18).

Pawłowski, M. (2018). Modele dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitenta obligacji korporacyjnych. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 19(68), 211–222. DOI: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.18.

Pusak, B. (2004). Ocena zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w latach 1998–2002. W: D. Appenzeller (red.), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003: Teoria i praktyka (s. 165–179). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Wardzińska, K. (2012). Przykłady zastosowania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Economy and Management, 3, 197–208.

Zielińska-Chmielewska, (2015). Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(4), 139–152.

Downloads

Opublikowane

2022-09-30

Numer

Dział

Artykuły