Postrzeganie determinant rozwoju startupu przez przedstawicieli pokolenia Z w Polsce

Autor

  • Wiesław Łukasiński Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Procesowego
  • Angelika Nigbor-Drożdż Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie https://orcid.org/0000-0001-5796-0385

Słowa kluczowe:

startup, innowacje, pokolenie Z

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja determinant rozwoju startupów postrzeganych przez przedstawicieli pokolenia Z w Polsce. Ważne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie badawcze: jakie czynniki w największym stopniu determinują rozwój startupów. Realizacja obranego celu była możliwa dzięki dokonaniu przeglądu literatury, przeprowadzeniu badania z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety na grupie 500 osób pokolenia Z, czyli osób wchodzących na rynek pracy, które cechuje największa skłonność do zakładania startupów i analizie uzyskanych odpowiedzi.
Na podstawie analizy literatury przedmiotu podjęto próbę wskazania determinant sukcesu startupów. Następnie powstał kwestionariusz ankiety, który znalazł zastosowanie w procesie zbierania informacji. Badanie przeprowadzone zostało w okresie maj–grudzień 2021 roku za pośrednictwem Internetu. Badani wskazali, że rozwój startupu w największym stopniu determinują nowe technologie i sposób finansowania. Ważne jest również, że dostrzegają, iż kompetencje stanowią klucz do tego, aby móc rozwijać startup, postrzegając kapitał intelektualny jako ważną determinantę jego sukcesu. Ponadto identyfikują duży wpływ współpracy z korporacjami na dynamiczny rozwój startupu.
Startup wpisuje się w erę 4.0, dostarczając na rynek innowacyjny produkt. Niemniej jego sukces uzależniony jest od kompetencji organizacji warunkujących wypracowanie skalowalnego modelu biznesowego. Startupy rozwijają się w zmiennym otoczeniu, zatem muszą umieć skutecznie wykorzystać pojawiające się okazje i uniknąć zagrożeń.

Bibliografia

Adamik, A., Nowicki, M. (2017). Dynamizowanie działalności przedsiębiorstw poprzez współpracę na płaszczyźnie wirtualnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 19, 85–99. DOI: 10.33119/SIP.2018.161.6.

Akkizidis, I., Stagars, M. (2016). Marketplace Lending, Financial Analysis, and the Future of Credit: Integration, Profitability, and Risk Management. Chichester: John Wiley & Sons.

Bańka, M., Salwin, M., Kukurba, M., Rychlik, S., Kłos, J., Sychowicz, M. (2022). Start-Up Accelerators and Their Impact on Sustainability: Literature Analysis and Case Studies from the Energy Sector. Sustainability, 14(20), 13397. DOI: 10.3390/ su142013397.

Białoń, L., Werner, K. (2018). Fourth Industrial Revolution and managers cognitive competences. Marketing Scientific and Research Organizations, 27(1), 81–106. DOI: 10.14611/minib.27.03.2018.10.

Blank, S., Dorf, B. (2013). Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Helion.

Bulanda, A. (2020). Od startupu do korporacji. Startup i jego ewolucja na przestrzeni ostatnich lat. Wiedza-gospodarka-społeczeństwo. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Bulanda, A. (2020). Startup i jego ewolucja na przestrzeni ostatnich lat. W: Z. Gródek-Szostak, W. Szymla (red.), Od startupu do korporacji (s. 17–29). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Coleman, S., Robb, A.M. (2016). The Next Wave: Financing Women’s Growth-Oriented. Stanford: Stanford Economics and Finance.

Czyżewska, M., Kozioł, K., Pitera, R. (2019). Analiza możliwości zastosowania metod wyceny przedsiębiorstw do startupów. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 174, 47–63. DOI: 10.33119/SIP.2019.174.3.

Edvinsson, L., Michael, S.M. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gilejko, L. (2002). Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja. Warszawa: Poltext.

Kamiński, A. (2018). „Inteligentna fabryka”– nowe trendy w rozwoju systemów informatycznych dla przemysłu. Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego. Zarządzanie i Finanse 16(3), 113–123.

Kozioł-Nadolna, K. (2015). Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 671–683.

Kulej, A. (2018). Atrybuty startupów jako podmiotów o charakterze innowacyjnym. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 31, 145–153. DOI: 10.17512/znpcz.2018.3.12.

Łukasiński, W., Bińczycki, B., Dorocki, S. (2021). Kluczowe kompetencje organizacji XXI wieku. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.

Mai, Y., Wu, Y.J., Wang, Y-M. (2022). How Does Entrepreneurial Team Relational Governance Promote Social Start-Ups’ Organizational Resilience? International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(11), 6677. DOI: 10.3390/ ijerph19116677.

Matusiak, K.B. (2008). Inkubacja przedsiębiorczości. W: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: PARP.

Mączyńska, E., Okoń-Horodyńska, E. (2020). Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej – wyzwania, szanse i zagrożenia. Przegląd Organizacji, 1, 14–15. DOI: 10.33141/po.2020.01.01.

Mikołajczyk, B., Krawczyk, M. (2007). Aniołowie biznesu w sektorze MSP. Warszawa: Difin.

Milczarek, A., Pietrakiewicz, A. (2015). Innowacyjne metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu start-upami na przykładzie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Łodzi. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 1201, 135–152.

Najciekawsze programy wsparcia start-upów z funduszy europejskich. Pobrane z: https:// startup.pfr.pl/pl/ (2022.06.12).

Pandemia i wojna wpływają na startupy. Pobrane z: https://www.rp.pl/ (2022.06.26).

Pandemia wzmocni rynek startupów. Eksperci: Kryzys to najlepszy grunt dla rozwoju innowacji. Pobrane z: https://www.money.pl/ (2022.06.12).

Pitura, W. (2010). Znajomość specyfiki oraz zapotrzebowanie na kapitał podwyższonego ryzyka wśród studentów województwa podkarpackiego. Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” 6(3), 96–108.

Pokolenie Z w finansach i na rynku pracy. Pobrane z: https://www.pb.pl/ (2022.06.22).

Pramono, C.A., Manurung, A.H., Heriyati, P., Kosasih, W. (2021). Factors Affecting Start-up Behavior and Start-up Performance During the COVID-19 Pandemic in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 809–817. DOI:10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0809.

PwC. (2013). The Startup Economy. How to support tech startups and accelerate Australian innovation, April 2013. Pobrane z: https://www.digitalpulse.pwc.com.au (2021.05.24).

Rane, S., Potdar, P.R. (2019). Development of project risk management framework based on industry 4.0 technologies. Benchmarking: An International Journal, 28, 1451–1481.

Raport. Polskie Startupy 2020. Pobrane z: https://pfrventures.pl/dam/jcr:97b2797b-5c3c-4f0a-8e38-ba42098244bf/Polskie%20Startupy%202020%20COVID%20 EDITION.pdf (2022.12.02).

Ries, E. (2012). Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek. Gliwice: Helion.

Rosa, A. (2008). Venture Capital w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 12, 133–143.

Sikora-Gaca, M., Panciszko, B., Bierzyńska-Sudoł, M., Szatlach, M.E. (2019). Fundusze Europejskie w Polsce, Uwarunkowania polityczne i społeczne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Skala, A. (2020). Współpraca startupów z nauką w Polsce – wyniki badań. Studia Bas, 1(61),103–123. DOI: 10.31268/StudiaBAS.2020.07.

Słownik. Pobrane z: https://pfr.pl/slownik (2022.03.29).

Świeszczak, K. (2017). Akceleratory przedsiębiorczości tworzone przez banki jako instytucjonalna forma wsparcia sektora FinTech. Czasopismo PAN, 1, 239-244.

Thavorn, J., Chandrachai, A., Klongthong, W., Thanabodypath, W., Dhammathattariya, P. (2020). The influence of entrepreneurial self-efficacy and innovation on firm performance: Evidence from Thai startup firms. Humanities and Social Sciences Letters, 8(4), 450–463. DOI: 10.18488/journal.73.2020.84.450.463.

W gospodarce 4.0 jest miejsce dla wszystkich. Pobrane z: https://www.pb.pl/ (2022.06.22).

Wittbrodt, P., Łapuńka, I. (2017). Przemysł 4.0 – wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 793–799). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Zachęty inwestycyjne. Parki przemysłowe i technologiczne. Pobrane z: https://www.paih. gov.pl (2022.06.22).

Zarębska, A. (2012). Świadoma organizacja – wyzwania dla współczesnego świata. Przegląd Organizacji, 6, 9–12.

Downloads

Opublikowane

2022-09-30

Numer

Dział

Artykuły