Skutki kryzysu migracyjnego oraz sposoby ich łagodzenia na przykładzie wybranych miast aglomeracji śląskiej

Autor

Słowa kluczowe:

migracja, skutki kryzysu migracyjnego, bezrobocie, rynek pracy

Abstrakt

Polska jako kraj graniczący ze strefą wojny stał się głównym miejscem ucieczki uchodźców z Ukrainy. Nagła fala migracji była dużym wyzwaniem dla władz oraz samorządów lokalnych, które musiały podjąć kosztowne działania zmierzające do zażegnania kryzysu. Poniesione wydatki w przyszłości mogą przynieść korzyści polskiej gospodarce pod warunkiem, że imigranci pozostaną w kraju nawet po zakończeniu wojny w Ukrainie. Młodzi ludzie podejmując pracę mogą zapełnić luki na rynku pracy, zwiększyć wpływy z podatków oraz poprawić sytuację demograficzną. Celem pracy była ocena wybranych skutków kryzysu migracyjnego dla Polski oraz porównanie działań podjętych na rzecz uchodźców i źródeł ich finansowania przez wybrane miasta aglomeracji śląskiej. W pracy dokonano analizy danych, które dostarczyły informacji o poziomie bezrobocia dla Polski oraz wybranych miast. Dokonano analizy porównawczej działań podejmowanych przez Katowice i Bytom oraz poniesionych nakładów pieniężnych na pomoc uchodźcom. Z przeprowadzonych badań wynika, że przyjeżdzający do kraju imigranci z Ukrainy szybko zostali wchłonięci przez rynek pracy, a ich obecność nie wpłynęła negatywnie na poziom płac w gospodarce. Pomoc oferowana przez Katowice i Bytom umożliwiła dostosowanie się migrantom do nowej rzeczywistości. Oba miasta prowadziły bardzo podobne działania w postaci zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia czy pomocy medycznej. Wsparcie udzielone migrantom było sfinansowane z budżetu miasta oraz funduszy zewnętrznych.

Bibliografia

Bank danych lokalnych GUS. Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/tablica (2022.09.01).

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu czerwca 2022 r. GUS. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-czerwca-2022-r-,2,119.html (2022.08.10).

Chmielewska-Kalińska, I., Dudek, B., Strzelecki, P. (2022). Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce. Raport z badania ankietowego zrealizowanego przez OO NBP, Departament Statystyki. Warszawa: GUS.

Drela, K. (2015). Psychologiczno-ekonomiczne problemy bezrobocia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 10, 133–145.

Essuman-Johnson, A. (2011). When Refugees Don’t Go Home the Situation of Liberian Refugees in Ghana. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 9(2), 105–126. DOI: 10.1080/15562948.2011.567139.

Fundusz Pomocy dla Ukrainy. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/premier/fundusz-po¬mocy-dla-ukrainy (2022.08.15).

Global Trends: Forced Displacement in 2018. (2019). Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees.

Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW.

Już dziś rusza proces nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. GUS. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/juz-dzis-rusza-proces-nadawania-numeru-pesel-obywatelom-ukrainy-ktorzy-uciekli-przed-wojna (2022.07.02).

Kwiatkowski, E. (2002). Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa: PWN.

Lotos-Nadstoga, A. (2013). Między integracją a segregacją. Studium socjologiczne polskich migrantów w Wielkiej Brytanii na przykładzie Banbury. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Madras-Kobus, B., Rogowski, J. (2013). Analiza wyników badania stóp bezrobocia według wykształcenia w województwie podlaskim. Optimum. Studia Ekonomiczne, 6(66), 98–115. DOI: 10.15290/ose.2016.04.82.08.

Petersen, W. (1958). A general typology of migration. American Sociological Review, 23, 256–266. DOI: 10.2307/2089239.

Polskie firmy w drugim roku pandemii, czyli nowe wyzwania zastępują stare. (2022). Raport z dnia 10.05.2022 Ernst & Young.

Population structure indicators at national level. Eurostat. Pobrane z: https://ec.europa. eu/eurostat/databrowser/view/TPS00199/default/table?lang=en&category=demo.demo_fer.u (2022.08.09).

Richmond, A. (1992). Immigration and Structural Change: The Canadian Experience 1971–1986. International Migration Review, 26(4), 1200–1221. DOI: 10.2307/2546880.

Rynek pracy w Katowicach, lipiec 2022. (2022). Katowice: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.

Schmeidl, S. (1997). Exploring the Causes of Forced Migration: A Pooled Time-Series Analysis, 1971–1990. Social Science Quarterly, 78(2), 284–308.

Schultz, D., Schultz, S. (2008). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sobestjańska, A., Sopińska, A. (2022). Aktualizacja raportu Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse. Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach. Warszawa: Centrum Analiz i Badań, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy. Aktywizacja pracowników 50+ (2020). Warszawa: PARP, Instytut Analiz Rynku Pracy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2022. GUS. Pobrane z: https://stat.gov. pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2022,4,1.html (2022.08.24).

Stopa bezrobocia w 2022 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu. Pobrane z: https://bytom.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy (2022.09.01).

Straż Graniczna. Informacja statystyczna za I półrocze 2022 r. (2022). Warszawa: Komenda Głównej Straży Granicznej.

Total fertility rate, Population structure indicators at national level, Eurostat. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_PJANIND_custom_3386852/default/table?lang=en (2022.08.30).

Venezuelan migrant and refugee situation, Regional Response Overview (2021). IOM UN Migration.

Wojdat, M., Cywiński, P. (2022). Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse. Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach. Warszawa: Centrum Analiz i Badań, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

World Population Prospects 2019. Vol. II: Demographic Profiles. (2019). Nowy Jork: United Nations, Department of Economic and Social Affairs Population Division.

Zakirova, K., Buzurukov, B. (2021). The Road Back Home is Never Long: Refugee Return Migration. Journal of Refugee Studies, 34(4), 4456–4478. DOI: 10.1093/jrs/feab026.

Zarejestrowane wnioski o nadanie statusu UKR w związku z konfliktem na Ukrainie. Stan na 16.08.2022 r. Pobrane z: https://dane.gov.pl/pl/dataset/2715,zarejestrowane-wnioski-o-nadanie-statusu-ukr/resource/40734/table?page=1&per_page=20&q=&sort=-col2 (2022.09.02).

Downloads

Opublikowane

2022-09-30

Numer

Dział

Artykuły