Uchodźcy z Ukrainy na powiatowym rynku pracy. Studium przypadku

Autor

Słowa kluczowe:

rynek pracy, uchodźcy, zatrudnienie, bezrobocie

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, że migranci wojenni na terenach słabo zindustrializowanych pogłębiają strukturalne problemy na lokalnym rynku pracy. Do oceny wybrano powiat sępoleński (województwo kujawsko-pomorskie), który boryka się z problemami relatywnie wysokiej (na tle województwa i kraju) stopy bezrobocia. W czerwcu 2022 r. jej poziom był niemal dwukrotnie większy niż średnia dla Polski i ponad 40% wyższy niż średnia dla województwa. Cel zrealizowano metodą dedukcji opartej na analizie danych wtórnych oraz pierwotnych uzyskanych na pomocą badania ankietowego w grupie migrantów wojennych zamieszkujących na terenie gminy Sępólno Krajeńskie (powiat sępoleński), a także na podstawie kwerendy bibliotecznej, danych oraz informacji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim. Na podstawie analizy danych stwierdzono, że napływ młodych Ukrainek jeszcze bardziej zwiększa liczebną przewagę kobiet w populacji mieszkańców, co ma odzwierciedlenie w zwiększeniu udziału kobiet w strukturze
osób bezrobotnych (w Sępólnie o 8,62 p.p. w lipcu 2022 r. w porównaniu do grudnia 2021 r.). Kolejnym wyzwaniem dla lokalnego rynku pracy jest fakt, że migrantki nie są w stanie podjąć każdej pracy, gdyż ogranicza je z jednej strony bariera językowa a z drugiej brak zapewnienia opieki nad dziećmi. Ponadto około 13% dzieci jest w wieku uczniów szkoły ponadpodstawowej, więc w najbliższej przyszłości także będą szukały miejsca dla siebie na rynku pracy.
Zakładając, że część napływających migrantów pozostanie na stale w Polsce (niestety. taką deklaracje składa tylko co czwarta respondentka) to w długim okresie możemy spodziewać się obniżenia średniej wieku mieszkańców powiatu, zwiększenia przyrostu naturalnego i zniwelowania prognozowanego niedostatku osób w wieku produkcyjnym, co może mieć przełożenie na rozwój gospodarczy.

Bibliografia

Bukowski, M., Duszczyk, M. (red.). (2022). Gościnna Polska 2022+. Warszawa: WiseEuropa.

Dane pozyskane z Urzędu Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie w dniu 25.04.2022 r.

Geise, M. Ocena sytuacji demograficznej w Polsce oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Pobrano z: https://kpfr.pl/wp-content/uploads/aktualnosci/post/Ocena-sytuacji-demograficznej-w-Polsce-oraz-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-M.-Geise.pdf (2022.09.01).

GUS (2017). Prognoza ludności gmin na lata 2017–2030. Warszawa: GUS.

GUS (2019). Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy w ujęciu regionalnym. Warszawa: GUS.

Mapa administracyjna powiatu sępoleńskiego. Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_s%C4%99pole%C5%84ski#/media/Plik:S%C4%99p%C3%B3lno_Coun-ty_administrative_map-PL.svg (2022.09.01).

„Miesięcznik Makroekonomiczny PIE” 8/2022. Pobrano z: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2022/08/Miesiecznik-Makro_8-22.pdf (2022.09.01).

Obywatele Ukrainy na regionalnym rynku pracy w maju 2022 roku (2022). Toruń: WUP.

Pomoc polskiego społeczeństwa dla uchodźców z Ukrainy (2022). PIE lipiec 2022. Pobrano z: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2022/07/Pomoc-pol-spol-UKR-22.07.2022-D-1.pdf (2022.09.01).

Porównanie liczby bezrobotnych według miast i gmin w powiecie sępoleńskim w miesiącach grudzień 2021 – lipiec 2022. PUP Sępólno Krajeńskie. Pobrano z: https://sepolnokrajenskie.praca.gov.pl/documents/1718031/18865639/Liczba%20bezrobot-nych%20wed%C5%82ug%20miast%20i%20gmin%20VII%202022.pdf/aa07836f-c8ab-4178-93ba-5799a6280381?t=1659952097737 (2022.09.01).

Raport o stanie powiatu sępoleńskiego za 2021 r., kwiecień 2022 r. Pobrano z: https://www.bip.powiat-sepolno.pl/plik,11646,raport-o-stanie-powiatu-za-2021-ostat-pdf.pdf (2022.09.01).

Situation Ukraine Refugee Situation. Pobrano z: https://unhcr.org (2022.09.25).

Stopa bezrobocia w powiecie sępoleńskim w latach 2012–2022. PUP w Sępólnie Krajeńskim. Pobrano z: https://sepolnokrajenskie.praca.gov.pl/documents/1718031/18865639/Stopa%20bezrobocia%20VI%202022.pdf/322378a6-7470-4084-b3c8- a0c1b8ecf24a?t=1659952097393 (2022.09.01).

Szczegółowe statystyki dotyczące osób zarejestrowanych w rejestrze obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którym nadano status cudzoziemca na podstawie specustawy. Stan na 31.05.2022 r. Pobrano z: https://dane.gov.pl/pl/dataset/2715,zarejestrowane-wnioski-o-nadanie-statusu-ukr/resource/38917/table (2022.09.01).

Uchodźcy z Ukrainy. Aktywizacja zawodowa w Polsce i w Niemczech. Pobrano z: https://ewl.com.pl/ (2022.09.01).

Downloads

Opublikowane

2022-09-30

Numer

Dział

Artykuły