Early Neolithic Flint Assemblages from the Targowisko Settlement Region

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/anarres.2021.16.3

Słowa kluczowe:

LBK, Malice culture, flint inustry, early Neolithic, Targowisko region, SE Poland

Abstrakt

The article presents flint materials obtained from domestic facilities from the late phase of Linienbandkeramik from the Brzezie 40 and Targowisko 16 sites and the classic phase of the Malice culture from the 14–15 Targowisko site. These complexes contain relatively few monuments. Their advantage, however, is that they belong to chronologically compact groups. Since the relics of the discovered houses are spatially isolated from other settlement structures, it can be assumed that the set of flint artifacts belonging to them is relatively homogeneous. Thanks to this, they can contribute considerably to the discussion on the processes of cultural heterogenization and the origin of post-LBK cultures, including the Malice culture.

Bibliografia

Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi w neolicie ziem Polski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Balcer B. 1987. Die Feuersteinindustrien der fruhneolithischen “Keramik”-Kulturen in der Polnischen Tiefebene. In J. K. Kozłowski and S. K. Kozłowski (eds.), Chipped Stone Industries of the early Farming Cultures in Europe (= Archaeologia Interregionalis 9). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 331–350.

Dzieduszycka-Machnikowa A. and Lech J. 1976. Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie (= Polskie Badania Archeologiczne 19). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Golański A., Kadrow S. and Krzywda A. 2021. Field Research in the Targowisko Region in 2018–2019. Analecta Archaeologica Ressoviensia 16, 19–41.

Golański A., Kadrow S. and Posselt M. 2019. Prospekcja geomagnetyczna wczesnoneolitycznego kompleksu osadniczego w Targowisku, woj. małopolskie. Raport 14, 7–20.

Inizan M. L., Roche H. and Tixier J. 1992. Technology of Knapped Stone. Meudon: CREP.

Kaczanowska M. 1971. Krzemienne materiały kultur neolitycznych pochodzenia południowego z terenu Nowej Huty. In J. K. Kozłowski (ed.), Z badań nad krzemieniarstwem neolitycznym i eneolitycznym: referaty i komunikaty przedstawione na sympozjum w Nowej Hucie dn. 10, 11 maja 1971. Krakow: Polskie Towarzystwo Archeologiczne, 10–24.

Kaczanowska M., Kozłowski J. K. and Zakościelna A. 1987. Chipped stone industries of the Linear Band Pottery Culture settlements in the Nowa Huta region. Przegląd Archeologiczny 34, 93–132.

Kadrow S. 1990. Obiekt kultury malickiej na stanowisku nr 20 w Rzeszowie. Sprawozdania Archeologiczne 42, 95–104.

Kadrow S. 2009. Obrządek pogrzebowy kultury malickiej. In A. Czekaj-Zastawny (ed.), Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500–2900 BC). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 53–66.

Kadrow S., Posselt M., Saile T., Wąs M., Abramów J. and Golański A. 2021. Culture transformation in the Targowisko microregion. Trends of changes among Danubian farmers. Sprawozdania Archeologiczne 73/1, 153–176.

Kozłowski J. K. 1970. Z badań nad wytwórczością krzemieniarską w kulturze ceramiki wstęgowej rytej. In J. K. Kozłowski (ed.), Z badań nad kulturą ceramiki wstęgowej rytej. Krakow: Polskie Towarzystwo Archeologiczne. Oddział w Nowej Hucie, 73–94.

Kozłowski J. K. 1996. Kultura malicka. In J. K. Kozłowski (ed.), Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części Środkowej Europy (= Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU 80). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 153–158.

Kruk J. and Milisauskas S. 1999. Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Lech J. 1981. Górnictwo krzemienia społeczności wczesnorolniczych na Wyżynie Krakowskiej. Koniec VI tysiąclecia – 1 połowa IV tysiąclecia p.n.e. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Lech J. 1987. Z badań nad górnictwem krzemienia społeczności rolniczych Europy Środkowej. Relacje przestrzenne kopalń i osad. Acta Archaeologica Carpathica 26, 93–137.

Małecka-Kukawka J. 2001. Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Michalak-Ścibior J. 1996. Zagadnienie chronologii i periodyzacji kultury malickiej w świetle nowych źródeł z Wyżyny Sandomierskiej. In J. K. Kozłowski (ed.), Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie połnocnej części Środkowej Europy (= Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU 80). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 35–30.

Milisauskas S. 1976. Archaeological Investigations on the Linear Culture Village of Olszanica. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Szeliga M. 2007. Der Zufluss und die Bedeutung des Karpatenobsidians in der Rohstoffwirtschaft der postlinearen Donaugemeinschaften auf der polnischen Gebieten. In J. K. Kozłowski and P. Raczky (eds.), The Lengyel, Polgar and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 295–308.

Wąs M. 2012. Materiały krzemienne kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska Brzezie 40. In L. Czerniak, J. Pyzel, A. Badtke, K. Michalak and Ł. Połczyński, Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Brzeziu, stan. 40. Kraków (unpublished manuscript in the archive of the Krakowski Zespoł do Badań Autostrad).

Wilczyński J. 2010. The Techniques of Obsidian Treatment on the Malice Culture Settlement of Targowisko 11, Lesser Poland. Przegląd Archeologiczny 58, 23–38.

Downloads

Opublikowane

2022-01-12

Jak cytować

Wąs, M. (2022). Early Neolithic Flint Assemblages from the Targowisko Settlement Region. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 16, 43–62. https://doi.org/10.15584/anarres.2021.16.3

Numer

Dział

Artykuły