A Grave from Nezabylice, Chomutov District. On the Phenomenon of Inhumation in Stage B1 of the Early Roman Period in Bohemia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/anarres.2023.18.9

Słowa kluczowe:

Bohemia, early Roman period, inhumation grave, arrangement and equipment of graves

Abstrakt

The article describes the discovery of a skeletal grave in 2015 in Nezabylice (NW Bohemia, Chomutov district) at a cremation burial ground, which was dated to stage B1 of the early Roman period according to characteristic metal objects. Today, only four dozen similarly dated skeletal graves are registered in Bohemia, which, together with the early date of acquisition, makes them one of the rarest and most difficult to recognize archaeological monuments in this area. In the given situation, every recently researched skeleton grave from the early Roman period brings a wealth of new and important information about this distinctive phenomenon of burial rite among the Elbe-Germanic tribes.

Bibliografia

Anonymous. 1858. Zprávy o schůzkách archaeologického sboru Musea kr. Českého. Schůzka dne 22. května 1858. Památky archeologické 3, 139–140.

Bemmann J. and Voß H.-U. 2007. Anmerkungen zur Körpergrabsitte in den Regionen zwischen Rhein und Oder vom 1. bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr. In A. Faber, P. Fasold, M. Struck and M. Witteyer (eds.), Körpergräber des 1.–3. Jahrhunderts in der Römischen Welt (= Schriften des Archäologischen Museums Frankfurt 21). Frankfurt am Main: Archäologisches Museum, 153–183.

Bína J. and Demek J. (eds.) 2012. Z nížin do hor. Geomorfologické jednotky České republiky. Praha: Academia.

Blažek J. and Kotyza O. 1990. Archeologická sbírka Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích I. Fond Libochovice (= Archeologický výzkum v severních Čechách 18). Teplice: Krajské muzeum v Teplicích.

Blažek J., Ondráčková L., Půlpán M. and Půlpánová-Reszczyńska A. 2015. Výzkum pohřebiště z doby římské v Nezabylicích, okr. Chomutov. In K. Sklenář (ed.), Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 97. Archeologické výzkumy v Čechách 2014. Praha: Česká archeologická společnost, 35–36.

Blažek J., Ondráčková L., Půlpán M. and Půlpánová-Reszczyńska A. 2016. Výzkum pohřebiště z doby římské v Nezabylicích (okr. Chomutov) v roce 2015. In K. Sklenář (ed.), Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 101. Archeologické výzkumy v Čechách 2015. Praha: Česká archeologická společnost, 23–24.

Blažek J., Ondráčková L., Půlpán M. and Půlpánová-Reszczyńska A. 2017. Výzkum pohřebiště z doby římské v Nezabylicích (okr. Chomutov) v roce 2016. In K. Sklenář (ed.), Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 105. Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha: Česká archeologická společnost, 23–24.

Blažek J., Ondráčková L., Půlpán M. and Půlpánová-Reszczyńska A. 2018. Výzkum pohřebiště z doby římské v Nezabylicích (okr. Chomutov) v roce 2017. In K. Sklenář (ed.), Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 109. Archeologické výzkumy v Čechách 2017. Praha: Česká archeologická společnost, 27–28.

Blažek J., Ondráčková L., Půlpán M. and Reszczyńska A. 2014. Nové žárové pohřebiště z doby římské v Nezabylicích, okr. Chomutov. Archeologie ve středních Čechách 18, 799–811.

Břeň J. 1953. Kostrové hroby starší doby římské v Čechách. Archeologické rozhledy 5, 515–529.

von Carnap-Bornheim C. 2015. Między adaptacją a oporem? Uwagi o grobach „książęcych” z okresu wpływów rzymskich w Barbaricum. Wiadomości Archeologiczne 66, 183–200.

Černochová R. 2016. Bronzová výbava kostrového hrobu 69 v Nezabylicích (starší doba římská) Oblastního muzea v Chomutově 2015. Konzervátorská a restaurátorská zpráva př. č. TP-2016-4053, unpublished manuscript in the archive of the Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague, Museum in Chomutov.

Černý V. 1995. Význam tafonomických procesů při studiu pohřebního ritu. Archeologické rozhledy 47, 301–313.

Černý M. 2013. Germánské spony starší doby římské v Čechách. Germanic Brooches of the Early Roman Period in Bohemia, unpublished manuscript of diploma thesis in the archive of the Faculty of Philosophy of Charles University, Praha.

Červinka O. 1884. Dvě naleziště starožitností u Vrutice Kropáčovy. Památky archeologické 12, 457–464.

Čižmář M. and Valentová J. 1979. Příspěvek k poznání doby římské na Kutnohorsku. Archeologické rozhledy 31, 144–150.

Cosack E. 1979. Die Fibeln der Älteren Römischen Kaiserzeit in der Germania libera (Dänemark, DDR, BRD, Niederlande, ČSSR). Eine technologisch-archäologische Analyse, 1: Armbrustfibeln, Rollenkappenfibeln, Augenfibeln (= Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 19). Neumünster: Karl Wachholtz.

Demek J. and Mackovčin P. (eds.) 2006. Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Dobeš M., Limburský P. and Půlpánová-Reszczyńska A. 2020. Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Nezabylic v severozápadních Čechách. Ke konstrukcím komorových hrobů mladšího eneolitu ve střední Evropě. Archeologické rozhledy 72, 3–25.

Droberjar E. 1999. Dobřichov-Pičhora. Ein Brandgräberfeld der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen (Ein Beitrag zur Kentniss des Marbod-Reichs) (= Fontes Archaeologici Pragenses 23). Pragae: Museum Nationale Pragae.

Droberjar E. 2002. Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha: Nakladatelství Libri.

Droberjar E. 2005. Praha germánská. Doba římská a doba stěhování národů (konec 1. století před Kristem až 6. století po Kristu). In M. Lutovský and L. Smejtek (eds.), Pravěká Praha. Praha: Nakladatelství Libri, 777–841.

Droberjar E. 2006. Hornolabští Svébové – Markomani. K problematice dalšího vývoje groβromstedtské kultury ve stupni Eggers B1 („Zeitgruppe 3”) v Čechách (dobřichovská skupina). Archeologie ve středních Čechách 10, 599–712.

Droberjar E. 2007. „Veteres illic Sueborum praedae et nostris e provinciis lixae ac negotiatores reperti…” (Tacitus, Ann. II, 62, 3). K interpretaci římských importů u českých Svébů v době Marobudově. In E. Droberjar and O. Chvojka (eds.), Archeologie barbarů 2006 (= Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 3). České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 41–91.

Droberjar E. 2011. Einige Bemerkungen zur Körperbestattung bei den bömischen Sueben in der älteren römischen Kaiserzeit. In E. Droberjar (ed.), Archeologie barbarů 2010. Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem (= Studia Archaeologica Suebica 1). Lublin: Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 13–22.

Droberjar E. 2014. Bohatý labsko-germánský kostrový hrob lübsowského typu z Prahy-Bubenče (hrob III). Nové poznatky k interpretaci nálezu z roku 1948. Archaeologica Pragensia 22, 397–443.

Droberjar E. and Frána J. 2004. Antická mosaz (aurichalcum) v českých nálezech doby římské. Archeologie ve středních Čechách 8, 441–462.

Droberjar E. and Waldhauser J. 2012. Birituální hroby ze starší doby římské v Semčicích, okr. Mladá Boleslav. Archeologie ve středních Čechách 16, 893–905, fig. 19: B.

Eggers H. J. 1951. Der römische Import im Freien Germanien, 1 (= Atlas der Urgeschichte 1). Hamburg: Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte.

Eggers H. J. 1965. Eine römische Kasserolle aus der Weser bei Bremen und ihr Kreis. Bremer Archäologische Blätter 4, 18–38.

Felcman J. 1900. Archaeologický výzkum „Údolí Svatojiřského” a okolí. Pohřebiště Noutonické. Památky archeologické 18, 13–40.

Franz L. 1935. Neue Germanenfunde in Saaz. Sudeta 11, 91–96.

Gebühr M. 1974. Zur Definition älterkaiserzeitlichen Fürstengräber vom Lübsow-Typ. Prähistorische Zeitschchrift 49, 82–128.

Gebühr M. 1976. Der Trachtschmuck der älteren römischen Kaiserzeit im Gebiet zwischen unterer Elbe und Oder und auf den westlichen dänischen Inseln: Brandenburg, Mecklenburg, Fünen, Langeland, Lolland (= Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 18). Neumünster: Karl Wachholtz.

Gebühr M. 2009. Reiche Bauern oder Fürsten? Germanische Eliten in der älteren Römischen Kaiserzeit. In S. Burmeister and H. Derks (eds.), 2000 Jahre Varusschlacht – Konflikt. Stuttgart: Theiss, 342–351.

Glott J. 1935. Die germanischen Funde im Duxer Heimatmuseum. Sudeta 11, 24–25.

Glüsing P. 1968. Studien zur Chronologie und Trachtgeschichte der Spätlatènezeit und der frühen römischen Kaiserzeit, unpublished manuscript of dissertation (1972) in the archive of the Kiel University.

Hlava M. 2010. Archeologická sbírka J. A. Jíry a její osudy. Archaeologica Pragensia 20, 155–220.

Horáková-Jansová L. 1931. Nové provinciálně římské nálezy z Prahy XIX. Zprávy Československého státního archeologického ústavu 2–3, 80–84.

Ibragimow K. 2008. Cmentarzysko szkieletowe z wczesnego okresu wpływów rzymskich w Stogach, pow. Strzelin, woj. dolnośląskie. In A. Błażejewski (ed.), Labor et Patientia. Studia Archaeologica Stanislao Pazda Dedicata. Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 101–130.

Ibragimow K. 2011. Szkieletowy obrządek pogrzebowy kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku we wczesnym okresie rzymskim. In E. Droberjar (ed.), Archeologie barbarů 2010. Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem (= Studia Archaeologica Suebica 1). Lublin: Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 163–182.

Jílek J. 2012. Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Karasová Z. 1998. Die römischen Bronzegefässe in Böhmen (= Fontes Archaeologici Pragenses 22). Pragae: Museum Nationale Pragae.

Kočárová R. and Kočár P. 2016. Nezabylice (okr. Chomutov). Zpráva o analýze dřevěného artefaktu. Č. analýzy 24/16, unpublished manuscript in the archive of the Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences in Prague, Museum in Chomutov.

Köhler R. 1975a. Untersuchungen zu Grabkomplexen der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen unter Aspekten der religiösen und sozialen Gliederung (= Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 13). Neumünster: Karl Wachholtz.

Köhler R. 1975b. Zur Problematik der älterkaiserzeitlichen „Fürstengräber” in Böhmen. Zeitschrift für Ostforschung 24(3), 457–463.

Kolník T. 1971. Prehľad a stav bádania o dobe rímskej s sťahovaní národov. Slovenská archeológia 19(2), 499–558.

Kolník T. 1980. Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei, 1 (= Archaeologica Slovaca. Fontes 14). Bratislava: Veda, Vydavaťelstvo Slovenskej akadémie vied.

Kraskovská Ľ. 1976. Rímske bronzové nádoby na Slovensku. Slovenská archeológia 24(2), 429–440.

Krekovič E. 1979. Hrobové nálezy z doby rímskej v Šoporni, okr. Galanta. Archeologické rozhledy 31, 413–419.

Krekovič E. 1996. Kostrové hroby z rímskej doby na Slovensku z aspektu teoretických otázok pohrebného rítu. Musaica 23, 33–44.

Kruta V. 1967. Lomazice, o. Chomutov. Bulletin záchranného oddělení 5, 23–24, no. 63.

Kruťová M. 2003. Transformační procesy a problém intruzí v archeologii. In L. Šmejda and P. Vařeka (eds.), Sedmdesát neustupných let. Sborník k životnímu jubileu prof. Evžena Neustupného. Plzeň: Katedra archeologie, Fakulta humanitních studií Západočeské Univerzity v Plzni, 99–120.

Křivánek R. 2012. Geofyzikální měření ARÚ Praha na archeologických lokalitách v roce 2011. In K. Sklenář (ed.), Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 85. Archeologické výzkumy v Čechách 2011. Praha: Česká archeologická společnost, 16–18.

Křivánek R. 2016. Geofyzikální měření ARÚ Praha na archeologických lokalitách v roce 2015. In K. Sklenář (ed.), Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 101. Archeologické výzkumy v Čechách 2015. Praha: Česká archeologická společnost, 9–12.

Křivánek R. 2017. Geofyzikální měření ARÚ Praha na archeologických lokalitách v roce 2016. In K. Sklenář (ed.), Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 105. Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha: Česká archeologická společnost, 13–16.

Kunow J. 1980. Der Leithorizont der Augenfibeln und die Stufe Eggers B1. Archäologisches Korrespondenzblatt 10, 157–161.

Kunow J. 1998. Die Hauptserie der Augenfibeln: Gruppe III, Fig. 45–54. In M. Goßler, P. Woidt and M. Aufleger (eds.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25.–28. Mai 1997, Kleinmachnow, Land Brandenburg (= Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 5). Wünsdorf: Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte, 93–118.

Kuželka V. 2014. Antropologické zhodnocení kosterních pozůstatků z hrobu nalezeného na lokalitě Praha-Bubeneč v roce 1948. Archaeologica Pragensia 22, 433.

Leminger E. 1909. Praehistorické hroby s kostrami na Kutnohorsku. Památky archeologické 23, 75–80.

Lichardus J. 1984. Körpergräber der frühen Kaiserzeit im Gebiet der südlichen Elbgermanen (= Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 43). Bonn: Rudolf Habelt.

Lorber J. 1998. Zeměpisná vlastní jména Chomutovska a Kadaňska, 2: Pomístní jména 1 (oronyma a hydronyma). Chomutov: Okresní muzeum.

Łuczkiewicz P. 2010. Rzadki okaz fibuli oczkowatej typu A 45 z Lubelszczyzny: Drążgów, pow. Ryki, woj. lubelskie. In A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada and J. Schuster (eds.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin (= Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina 2). Łódź, Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 347–356.

Madyda-Legutko R. 1986. Die Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum (= BAR International Series 360). Oxford: British Archaeological Reports.

Margos U. 2000. Uwagi na temat genezy obrządku szkieletowego na Pomorzu na przełomie młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływow rzymskich. In R. Madyda-Legutko and T. Bochnak (eds.), Superiores Barbari. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 255–267.

Mączyńska M. 2004. Bemerkungen über einige Typen der Augenfibeln in Barbaricum. In H. Friesinger and A. Stuppner (eds.), Zentrum und Peripherie – Gesellschaftliche Phänomene in der Frühgeschichte (= Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 57). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 211–240.

Michálek J. 1999. Archeologické nálezy ze středních a severozápadních Čech ve sbírce Naturhistorisches Museum ve Vídni (= Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 7). Most: Ústav archeologické památkové péče SZ Čech.

Motyková K. 1981. Das Brandgräberfeld der römischen Kaiserzeit von Stehelčeves. Památky archeologické 72, 340–415.

Motyková-Šneidrová K. 1963a. Žárové pohřebiště ze starší doby římské v Tišicích ve středních Čechách. Památky archeologické 54, 343–437.

Motyková-Šneidrová K. 1963b. Die Anfänge der römischen Kaiserzeit in Böhmen – Počátky doby římské v Čechách (= Fontes Archaeologici Pragenses 6). Pragae: Museum Nationale Pragae.

Motyková-Šneidrová K. 1965. Žárové pohřebiště z Tvršic na Žatecku. Památky archeologické 56, 115–148.

Motyková-Šneidrová K. 1967. Weiterentwicklung und Ausklang der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen (= Fontes Archaeologici Pragenses 11). Pragae: Museum Nationale Pragae.

Neustupný J. 1930. Římský kostrový hrob v Praze-Michli. Památky archeologické 36, 114–115.

Novotný B. 1949. Hrob velmože z doby římské z Prahy-Bubenče. Archeologické rozhledy 1, 52–54.

Novotný B. 1955. Hrob velmože z počátku doby římské v Praze-Bubenči. Památky archeologické 46, 227–257.

Ondráčková L., Půlpán M. and Půlpánová-Reszczyńska 2018. Nezabylice – germánské pohřebiště. Sedm sezón záchranného archeologického výzkumu. Památky, příroda, život 50, 29–46.

Petriščáková K. 2014. Hrob ze starší doby římské z Prahy-Nových Butovic. In M. Popelka, R. Šmidtová and Z. Beneš (eds.), Od Skandzy k Dunaji, od Rýna k Pasłęce. Sborník k 70. narozeninám Lubomíra Košnara (= Praehistorica 32/2). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 271–276.

Píč J. L. 1905a. Starožitnosti země České, 2/3: Čechy na úsvitě dějin. Žárové hroby v Čechách a příchod Čechů. Praha: Nákladem vlastním.

Píč J. L. 1905b. Z archaeologického bádání r. 1904. Kostrové hroby z doby císařství římského. Památky archeologické 21, 337–338.

Pleiner R. and Rybová A. (eds.) 1978. Pravěké dějiny Čech. Praha: Academia.

Preidel H. 1930. Die germanischen Kulturen in Böhmen und ihre Träger, 1: Die Kulturen, 2: Die Träger. Kassel, Wilhelmshöhe: Johannes Stauda.

Preidel H. 1935. Heimatkunde des Bezirkes Komotau, 4: Geschichte, 1: Urgeschichte. Komotau: Deutscher Bezirkslehrerverein.

Půlpán M., Půlpánová-Reszczyńska A. and Křivánek R. 2018. Přínos nedestruktivních průzkumů pro poznání dílčích struktur polykulturního funerálního areálu v Nezabylicích, okr. Chomutov. Archeologie ve středních Čechách 22(2), 645–654.

Půlpánová-Reszczyńska A. 2018. Cmentarzysko w Nezabylicach (okr. Chomutov, Ústecký kraj). Nowe materiały do poznania obrządku pogrzebowego na obszarze północno-zachodnich Czech w okresie rzymskim. In B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran and M. Erdrich (eds.), Studia barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin, 2. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 86–99.

Půlpánová-Reszczyńska A., Půlpán M. and Křivánek R. 2017a. Geophysical Survey and Archaeological Excavations at the Roman Period Cemetery in Nezabylice (Chomutov District, Northwest Bohemia). Analecta Archaeologica Ressoviensia 12, 109–131.

Půlpánová-Reszczyńska A., Půlpán, M. and Ondráčková L. 2017b. Bronzové vědro s obličejovými atašemi typu E 28 z pohřebiště doby římské v Nezabylicích, okr. Chomutov. Archeologie ve středních Čechách 21(1), 347–360.

Půlpánová-Reszczyńska A., Půlpán M. and Ondráčková L. 2018. Depot zbraní z doby římské v krušnohorské Hrádečné, okr. Chomutov. Archeologické rozhledy 70, 554–595.

Radoň M. 2015. Geologický materiál v archeologických objektech germánského pohřebiště u obce Nezabylice, unpublished manuscript in the archive of the Institute for Preservation of Archaeological Heritage of northwest Bohemia in Most.

Sakař V. 1965. Značky na bronzových nádobách starší doby římské v Čechách. Památky archeologické 56, 149–160.

Sakař V. 1970. Roman Imports in Bohemia (= Fontes Archaeologici Pragenses 14). Pragae: Museum Nationale Pragae.

Sakař V. 1994. Čechy a podunajské provincie Římské říše. Sborník Národního Muzea v Praze. Řada A 45, 1–66.

Salač V. 2008. Starší doba římská. In V. Salač (ed.), Archeologie pravěkých Čech, 8: Doba římská a stěhování národů. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 17–126.

Schulz V. 1885. Hrob u Zlivi. Památky archeologické 13, 65–80.

Schuster J. 2010. Lübsow. Älterkaiserzeitliche Fürstengräber im nördlichen Mitteleuropa (= Bonner Beiträge zur Vorund Frühgeschichtlichen Archäologie 12). Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität.

Schuster J. 2013. Byrsted – Lübsow – Mušov: Der Gebrauch von Edelmetall in germanischen Fürstengräbern der älteren Römischen Kaiserzeit. In M. Hardt and O. Tamáska (eds.), Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschafts- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Weinstadt: Bernhard Albert Greiner, 151–170.

Schuster J. 2014a. Dobór i układ darów w inhumacyjnych grobach książęcych z pierwszej połowy I tysiąclecia po Chr. w północnej i środkowej Europie. Wiadomości Archeologiczne 65, 5–44.

Schuster J. 2014b. Bestattungen vom Lübsow-Typ als Kammergräber – ein Phantom? In A. Abegg-Wigg and N. Lau (eds.), Kammergräber im Barbaricum – Zu Einflüssen und Übergangsphänomenen von der vorrömischen Eisenzeit bis in die Völkerwanderungszeit. Internationale Tagung, Schleswig, 25.–27. November 2010. Neumünster, Hamburg: Karl Wachholtz, 31–54.

Schuster J. 2016. Der arme Fürst. Ein bescheiden ausgestattetes Prunkgrab der älteren Kaiserzeit von Zgliczyn Pobodzy, Nordmasowien (Polen). Germania 94, 117–156.

Schuster J. and Cieśliński A. 2009. Der älterkaiserzeitliche Fürstengräberfundplatz Lübsow-„Tunnehult”. Neue Geländeforschungen. Germania 87, 569–587.

Sklenář K. 1992. Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870. Prehistorie a protohistorie. Praha: Národní muzeum.

Stránská P. 2012. Semčice, okr. Mladá Boleslav: antropologický posudek. Archeologie ve středních Čechách 16(2), 901–902.

Tejral J. 1967. K otázce importu bronzových nádob na Moravu ve starší době římské. Památky archeologické 58, 81–134.

Tejral J. 1970. Počátky doby římské na Moravě z hlediska hrobových nálezů. Študijné zvesti 18, 107–192.

Voß H.-U. 2017. Germanische „Fürstengräber” und das „Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum”. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 98, 285–308.

Waldhauser J. 2004. Semčice, okr. Mladá Boleslav. Výzkumy v Čechách 2002, 256, no. 1217.

Waldhauser J. and Košnar L. 1997. Archeologie Germánů v Pojizeří a v Českém ráji. Praha, Mladá Boleslav: Nakladatelství Libri.

Wegewitz W. 1972. Das langobardische Brandgräberfeld von Putensen, Kreis Harburg (= Die Urnenfriedhöfe in Niedersachsen 10). Hildesheim: Lax.

Zápotocký M. 1969. Materiály k osídlení Litoměřicka v době římské I. Dolní Poohří. Archeologické rozhledy 21, 178–201.

Zemanová P. 2016. Praha-Modřany. Archeologie ve středních Čechách 20(2), 913–914, no. 54.

https://mapy.geology.cz/geocr50/#; access: 12.08.2023.

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Půlpánová-Reszczyńska, A., Kuljavceva Hlavová, J., Ondráčková, L., Černochová, R., Křivánek, R., Radoň, M., & Půlpán, M. (2023). A Grave from Nezabylice, Chomutov District. On the Phenomenon of Inhumation in Stage B1 of the Early Roman Period in Bohemia. Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, 18, 131–158. https://doi.org/10.15584/anarres.2023.18.9

Numer

Dział

Artykuły