Filozofia czynu i twórczości w syntezach historycznych Wilhelma Feldmana

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.9

Słowa kluczowe:

Wilhelm Feldman, romantyzm, modernizm, socjalizm, filozofia kultury

Abstrakt

Wilhelm Feldman – pisarz, publicysta, krytyk literacki, działacz i myśliciel polityczny, legendarny redaktor krakowskiej „Krytyki”, był inicjatorem i uczestnikiem wielu młodopolskich dyskusji. Artykuł jest próbą rekonstrukcji podstawowych idei i intuicji obecnych w głównych pracach historycznych Feldmana i pomniejszych szkicach. Autor twierdzi, że mają one charakter filozoficzny i tworzą spójne stanowisko. Jego filozofia łączy inspiracje romantyczne z pozytywistycznym programem pracy u podstaw oraz z elementami socjalizmu niepodległościowego, stanowiąc ważny element myśli filozoficznej polskiego modernizmu w Galicji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bohun M., Mitologia i publicystyka, „Przegląd Polityczny” 2018, nr 150.

Bohun M., Upiór polskości. Galicja w życiu i myśli Stanisława Brzozowskiego, „Galicja. Studia i materiały” 2016, nr 2.

Brzozowski S., Współczesna powieść i krytyka, Kraków–Wrocław 1984.

Feldman W., Charakter walki polsko-rosyjskiej, „Krytyka. Miesięcznik poświęcony sprawom społecznym, nauce i sztuce”, red. W. Feldman, R. VII, t. II, Kraków 1905.

Feldman W., Dziedzictwo kultury polskiej, „Krytyka. Miesięcznik poświęcony sprawom społecznym, nauce i sztuce”, red. W. Feldman, R. VII, t. II, Kraków 1905.

Feldman W., Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie porozbiorowym (próba zarysu). Tom pierwszy (do r. 1863), Kraków b.r.w.

Feldman W., Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie zaborów. Tom drugi (od roku 1863 do końca XIX w.), Kraków b.r.w.

Feldman W., Na posterunku (Szkice publicystyczne), Lwów 1902.

Feldman W., Na przystanku, „Krytyka. Miesięcznik poświęcony sprawom społecznym, nauce i sztuce”, red. W. Feldman, R. VII, t. II, Kraków 1905.

Feldman W., O wyzwolenie człowieka, „Krytyka. Miesięcznik poświęcony sprawom społecznym, nauce i sztuce”, red. W. Feldman, R. IX, t. II, Kraków 1907.

Feldman W., Pomniejszyciele olbrzymów (Szkice literacko-polemiczne), Stanisławów 1906.

Feldman W., Rzecz o Narodowej Demokracji, Kraków 1902.

Feldman W., Sic itur…, „Krytyka. Miesięcznik poświęcony sprawom społecznym, nauce i sztuce”, red. W. Feldman, R. VII, t. II, Kraków 1905.

Feldman W., Stronnictwa i programy polityczne w Galicji 1846–1906, t. I–II, Kraków 1907.

Feldman W., Współczesna literatura polska 1864–1918, t. I–II, Kraków 1985.

Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 1971.

Irzykowski K., „Brońmy swojego Żyda” [w:] tegoż, Czyn i słowo, Kraków 1980.

Romanowski A., Ideał państwowości polskiej w publicystyce Wilhelma Feldmana, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1979, t. XVI.

Walas T., Wilhelm Feldman – historyk literatury polskiej [w:] W. Feldman, Współczesna literatura polska 1864–1918, t. I, Kraków 1985.

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Bohun, M. (2022). Filozofia czynu i twórczości w syntezach historycznych Wilhelma Feldmana. Galicja. Studia I materiały, (8), 120–137. https://doi.org/10.15584/galisim.2022.8.9

Numer

Dział

ARTYKUŁY i ROZPRAWY